ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա Երկրաբանություն և աշխարհագրություն 2013 #1(230)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա Երկրաբանություն և աշխարհագրություն 2013 #1(230) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ
  Հողմիկ Սարգսյան (գլխ. խմբագիր), Վլադիմիր Բոյնագրյան (գլխ.խմբագրի տեղակալ),
  Միհրան Շարամբեյան (պատասխանատու քարտուղար)
  Ա. Ռ. Ավագյան, Մ. Ա. Գրիգորյան, Ռ. Գ. Գևորգյան, Ս. Հ. Հայրոյան, Ռ. Ս. Մինասյան, Ռ. Ս. Մովսեսյան, Թ. Գ. Վարդանյան

  Բովանդակություն

  Վ.Մ. Գասպարյան, Ս.Վ. Գրիգորյան, Մ.Է. Կիրակոսյան, Լ.Վ. Հարությունյան

  Экологическое значение методики литогеохимических поисков рудных месторождений (Մետաղական հանքավայրերի լիթոերկրաքիմիական որոնումների մեթոդիկայի էկոլոգիական նշանակությունը ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2013 #1, էջ 3-9 (ռուսերեն) |

  Մ.Ա. Գրիգորյան, Ռ.Գ. Խաչատրյան

  Երկրաբանական միջավայրում սողանքների ձևավորմանը և զարգացմանը նպաստող կենսաքիմիական երևույթները (Ողջաբերդի սողանքի օրինակով) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2013 #1, էջ 10-15 |

  Ռ. Ս. Մինասյան, Վ. Պ. Վարդանյան

  Вопросы геоэкологических последствий недопустимых отборов подземных вод (на примере эксплуатации скважинных водозаборов в РА) (Երկրաէկոլոգիական հետևանքների հարցերը կախված ստորերկրյա ոչ թույլատրելի ջրառներից (ՀՀ հորատանցքային ջրառների շահագործման օրինակով)) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2013 #1, էջ 16-20 (ռուսերեն) |

  Ս. Հ. Հայրոյան

  Прогноз скоростей смещения слоя набухающих оползневых масс по подстилающей кровле коренных пород (Արմատական ապարների վրայով ուռչող սողանքային զանգվածի շարժման արագության կանխատեսումը) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2013 #1, էջ 21-24 (ռուսերեն) |

  Ժ. Ա. Աչոյան, Օ. Ա. Ավետիսյան

  Երևանի մետրոպոլիտենի “Երիտասարդական”– “Զորավար Անդրանիկ” կայարանների մերձակա տարածքների աերացիայի զոնայի գրունտների ջրաթափանցելիությունը | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2013 #1, էջ 25-30 |

  Հ. Ս. Պետրոսյան

  Գեոդեզիական ցանցերի ավանդական եղանակներով և արբանյակային տեխնոլոգիաներով ստեղծման աշխատանքային ռեսուրսների համեմատումը և արդյունավետության հաշվարկը | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2013 #1, էջ 31-35 |

  Մ. Գ. Մանասյան

  Սերվիսի աշխարհագրական հետազոտության հիմնական հարցերը | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2013 #1, էջ 36-42 |

  Ս. Ռ. Սուվարյան, Գ. Փ. Ալեքսանյան

  Երկրահամակարգը` որպես տնտեսական համակարգի տարածական հենք | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2013 #1, էջ 43-47 |

  Պ. Գ. Դավթյան, Հ. Ա. Կոստանյան

  Լոռու մարզի սելավների ռիսկի գնահատումը | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2013 #1, էջ 48-50 |
  Ճանաչված գիտնականը և բազմավաստակ մանկավարժը (աշխարհագրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վլադիմիր Ռուբենի Բոյնագրյանի 75-ամյակի առթիվ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2013 #1, էջ 51 |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ