ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա Ֆիզիկա և մաթեմատիկա 2013 #2(231)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա Ֆիզիկա և մաթեմատիկա 2013 #2(231) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ
  Վարուժան Աթաբեկյան (գլխ. խմբագիր), Ալբերտ Կիրակոսյան (գլխ. խմբագրի տեղակալ)
  Միհրան Շարամբեյան (պատասխանատու քարտուղար),
  Ալավերդյան Ռ. Բ., Ավագյան, Ռ.Մ., Գևորգյան Գ.Գ., Դումանյան Վ.Ժ., Հակոբյան Յու.Ռ., Հաջյան Գ.Ս., Մովսիսյան Յու.Մ., Ներկարարյան Խ.Վ., Նիգիյան Ս.Ա., Պետրոսյան Ա.Ի., Պողոսյան Մ.Պ., Սարգսյան Ս.Վ., Վարդանյան Յու.Լ., Շուքուրյան Ս.Կ.

  Բովանդակություն

  Վ. Ս. Աթաբեկյան

  The automorphism tower problem for free periodic groups (Ավտոմորֆիզմների աշտարակի խնդիրն ազատ պարբերական խմբերի համար) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, սերիա ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2013, #2, էջ 3–7 |

  Վ. Ժ. Դումանյան

  On boundedness of a class of first order linear differential operators in the space of (n–1)-dimensionally continuous functions ((n–1)-չափանի անընդհատ ֆունկցիաների տարածությունում գործող առաջին կարգի գծային դիֆերենցիալ օպերատորների մի դասի սահմանափակության մասին ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, սերիա ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2013, #2, էջ 8–14 |

  Մ. Ի. Կարախանյան, Հ. Ա. Քամալյան

  Some remarks on properties of elements from complex Banach algebras (Որոշ դիտողություններ կոմպլեքս Բանախյան հանրահաշվի տարրերի հատկությունների մասին) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, սերիա ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2013, #2, էջ 15-21 |

  Գ. Վ. Միքայելյան

  Möbius-invariant divisors for the space A^p_α (A^p_α տարածության Մոբիուս-ինվարիանտ բաժանարարներ ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, սերիա ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2013, #2, էջ 22-27 |

  Փարվանեհ Զոլֆաղարի

  Description of order 3 hypergroups over group arising from dihedral group D9 (D9 դիհեդրալ խմբից առաջացող` խմբի նկատնանբ որոշված երրորդ կարգի հիպերխմբերի նկարագրությունը) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, սերիա ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2013, #2, էջ 28-33 |

  Մահսուդ Ռեզայի

  Problem of optimal stabilization under integrally small perturbations (Օպտիմալ կայունացման մի խնդրի մասին ինտեգրալով փոքր գրգռումների դեպքում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, սերիա ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2013, #2, էջ 34-41 |

  Նուրի Ա. Սուլեյման

  Least squares data fitting with quadratic Bezier curves (Տվյալների մոտարկումը Բեզյեյի քառակուսային կորերի օգնությամբ փոքրագույն քառակուսիների եղանակով) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, սերիա ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2013, #2, էջ 42-49 |

  Վ. Բ. Առաքելյան, Ս. Վ. Հարությունյան, Վ. Կ. Անդրեասյան

  Adsorption of short ligands onDNA with modification of adsorption center structure (ԴՆԹ-ի վրա կարճ լիգանդների ադսորբումը, հաշվի առնելով ադսորբման կենտրոնի կառուցվածքի փոփոխությունը) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, սերիա ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2013, #2, էջ 50-57 |

  Մ. Ռ. Հակոբյան, Մ. Ռ. Հակոբյան

  Two-dimentional polarization patterns for holographic recording (Երկչափ բևեռացումային պատկեր հոլոգրաֆիական գրանցման համար ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, սերիա ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2013, #2, էջ 58-63 |

  Գ. Վ. Աղեկյան, Կ. Պ. Սահակյան

  On critical points of some polynomials (Որոշ բազմանդամների կրիտիկական կետերի մասին) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, սերիա ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2013, #2, էջ 64-66 |
  Ամփոփում (հայերեն) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, սերիա ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2013, #2, էջ 67-69 |
  Ամփոփում (ռուսերեն) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, սերիա ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2013, #2, էջ 70-72 |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ