ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա քիմիա և կենսաբանություն 2013 #2(231)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա քիմիա և կենսաբանություն 2013 #2(231) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ
  Ռուբեն Հարությունյան (գլխ. խմբագիր), Համբարձում Խաչատրյան (գլխ. խմբագրի տեղակալ)
  Միհրան Շարամբեյան (պատասխանատու քարտուղար),
  Ս.Վ. Ամիրյան, Է. Ս. Գևորգյան, Կ. Վ. Գրիգորյան, Ֆ. Դ. Դանիելյան, Մ. Ա. Դավթյան, Ա. Հ. Թռչունյան, Ռ. Ս. Հարությունյան, Վ. Ս. Հարությունյան, Լ. Լ. Հովսեփյան, Ս. Մ. Մինասյան, Ս. Գ. Նանագուլյան, Յու. Գ. Պոպով, Ա. Ս. Սաղյան, Պ. Հ. Վարդևանյան, Գ. Պ. Փիրումյան

  Բովանդակություն

  Զ. Թ. Կարապետյան, Ա. Ս. Գալստյան

  New lacton-heterocycles synthesis on base of 2-(2-ethoxy-3-bromopropyl)-2-ethoxycarbonyl-4-butanolide (Նոր լակտոն-հետերոցիկլերի սինթեզը 2-(2-էթօքսի-3-բրոմպրոպիլ)-2-էթօքսիկարբոնիլ-4-բութանոլիդի հիման վրա ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #2, էջ 3-5 |

  Կ. Ռ. Գրիգորյան, Ա. Գ. Ղազարյան

  Quenching mechanism of human serum albumin fluorescence by Gangleron (Մարդու շիճուկային ալբումինի և գանգլերոնի փոխազդեցության մեխանիզմը ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #2, էջ 6-10 |

  Զ. Խ. Պապանյան

  Interaction of L-cysteine with dimethyl sulfoxide in mild conditions (Լ-ցիստեինի և դիմեթիլսուլֆօքսիդի փոխազդեցությունը մեղմ պայմաններում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #2, էջ 11-14 |

  Ռ. Տ. Մկրտչյան, Ս. Կ. Գրիգորյան, Ա. Ռ. Մկրտչյան, Ռ. Պ. Մխիթարյան

  Physical-chemical researches of systems, containing complex fluorides of rubidium, aluminium and terbium (Ռուբիդիումի, ալյումինի և տերբիումի բարդ ֆտորիդային համակարգերի ֆիզիկաքիմիական հետազոտությունը ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #2, էջ 15-17 |

  Ա. Ի. Մարտիրյան

  Investigation of interaction of sodium lauryl ethoxy sulfate and ȮH radicals obtained from insoluble peroxo solvates (Անլուծելի պերօքսոսոլվատներից ստացվող ȮH ռադիկալների և նատրիումի լաուրիլէթօքսիսուլֆատի փոխազդեցության հետազոտությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #2, էջ 18-22 |

  Ս. Ա. Հայրապետյան, Լ. Ռ. Վարդանյան, Ռ. Լ. Վարդանյան

  Antioxidant activity of creeping thyme (Thymus Serpyllum L.) in cumene oxidation reaction (Ուրց սողացողի (Thymus Serpyllum L.) էքստրակտների հակաօքսիդային ակտիվացումը կումոլի օքսիդացման ռեակցիայում ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #2, էջ 23-31 |

  Լ. Ս. Մանուկյան

  Transverse Hall effect in diluted binary solutions of electrolytes (Հոլի լայնական էֆեկտն էլեկտրոլիտների նոսրացված բինար լուծույթներում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #2, էջ 32-39 |

  Հ. Մ. Դավթյան, Ս. Պ. Հովհաննիսյան, Հ. Մ. Կարապետյան

  Optimal conditions of induction of L-amino acid oxidase of Aspergillus Niger R3 fungus by hydrogen peroxide (Asp. niger R3 բորբոսասնկերի L-ամինաթթվային օքսիդազի ինդուկցման օպտիմալ պայմանները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #2, էջ 40-43 |

  Ն. Հ. Սարգսյան

  Influence of abiotic factors on infection of rock lizards Darevskia raddei by geohelminth Spauligodon saxicolae (Ոչ կենսածին գործոնների ազդեցությունը Darevskia raddei տեսակի ժայռային մողեսի` Spauligodon saxicolae գեոնեմատոդով վարակվածության վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #2, էջ 44-47 |

  Բ. Հ. Խաչատրյան, Վ. Վ. Աբրահամյան

  Changes of lactic acid quantity and pH in cattle meat infected by echinococcosis (Կաթնաթթվի քանակի և pH-ի փոփոխություններն էխինոկոկոզով հիվանդ խոշոր եղջրավոր անասունների մսի մեջ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #2, էջ 48-51 |

  ԳԻՏԱԿԱն ԿՅԱՆՔ

  "Քիմիան այսօր 2013" երիտասարդ քիմիկոսների 3րդ միջազգային գիտաժողով - Թբիլիսի | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #2, էջ 52 |
  Ամփոփում (հայերեն) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #2, էջ 54-57 |
  Ամփոփում (ռուսերեն) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #2, էջ 58-60 |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ