ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 2004 #1(203)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 2004 #1(203) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ
  Հարությունյան Ռ. Մ. (գլխ. խմբագր), Պետրոսյան Ս. Գ. (գլխ. խմբագրի տեղակալ),
  Շարամբեյան Լ. Թ. (պատ. քարտուղար),
  Բոյնագրյան Վ. Ռ., Դանիելյան Է. Ա., Խաչատրյան Ի. Գ., Խաչատրյան Հ. Գ., Հովսեփյան Լ. Լ., Մարգարյան Շ. Ա., Մարտիրոսյան Ռ. Մ., Շուքուրյան Ս. Կ., Չուբարյան Է. Վ., Սարգսյան Հ. Հ., Սարգսյան Ս. Վ.

  Բովանդակություն

  Ա. Ս. Ավանեսյան, Հ. Հ. Սարգսյան, Մ. Ա. Ավանեսյան

  Геологическое строение очаговых зон сильных землетрясений Армении (II) (Հայաստանի ուժեղ երկրաշարժերի օջախային զոնաների երկրաբանական կառուցվածքը (II)) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #1, էջ 3-17 (ռուսերեն) |

  Ա. Կ. Թասլաքյան

  Оценка полной варициации квазиполинома Лежандра (Լեժանդրի քվազիբազմանդամների լրիվ վարիացիայի գնահատական) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #1, էջ 18-21 (ռուսերեն) |

  Ա. Հ. Պետրոսյան, Ի. Գ. Խաչատրյան

  О разложении по собственным функциям самосопряженного дифференциального оператора с коэффициентами, имеющими определенные поведения на бесконечности (Անվերջությունում որոշակի վարք ունեցող գործակիցներով ինքնահամալուծ դիֆերենցիալ օպերատորի ըստ սեփական ֆունկցիաների վերլուծության մասին ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #1, էջ 22-27 (ռուսերեն) |

  Տ. Ա. Գրիգորյան

  О скорости сходимости в модели GI|G|1| ∞ (Զուգամիտության արագության մասին GI|G|1|∞ մոդելում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #1, էջ 28-33 (ռուսերեն) |

  Ս. Ս. Դավիդով

  Бинарные термы и полутермы (Երկտեղ թերմեր և կիսաթերմեր) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #1, էջ 33-42 (ռուսերեն) |

  Դ. Մ. Սեդրակյան, Ա. Ժ. Խաչատրյան, Ն. Մ. Իսպիրյան, Յու. Ն. Հայրապետյան

  Пропускание и отражение плоской электромагнитной волны, падающей наклонно на идеальную структуру (Թեք ընկնող հարթ ալիքի անցումը և անդրադարձումը իդեալական կառուցվածքի համար) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #1, էջ 43-50 (ռուսերեն) |

  Լ. Ս. Գաբրիելյան

  AB INITIO исследование колебательных спектров перхлората и нитрата лития (Լիթիումի պերքլորատի և նիտրատի սպեկտրների AB INITIO հետազոտությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #1, էջ 51-58 (ռուսերեն) |

  Մ. Գ. Գևորգյան

  Влияние предварительно насыщенных тетрафенилгидразином мицелл разных типов ПАВ на кинетику и механизм реакции дифениламина с персульфатом калия (Նախօրոք տետրաֆինիլդեհիդրազինով հագեցած տարբեր բնույթի ՄԱՆ-երի միցելների ազդեցությունը դիֆենիլամինԺկալիում պերսուլֆատ ռեակցիայի կինետիկայի և մեխանիզմի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #1, էջ 59-64 (ռուսերեն) |

  Դ. Ս. Գայբակյան, Յասին Մալա, Հ. Գ. Խաչատրյան

  Ионообменная тонкослойная хроматография элементов. II. Исследование комплексообразования Re(VII), Mo(VI), V(V) и W(VI) в растворах органических кислот (Տարրերի իոնափոխանակային նրբաշերտ քրոմատոգրաֆիա. II) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #1, էջ 65-70 (ռուսերեն) |

  Շ. Ա. Գյուլնազարյան

  Амперометрическое титрирование перренат-ионовосновными красителями-метиловым фиолетовым и кристаллическим фиолетовым (Պերռենատ-իոնների ամպերաչափական տիտրումը մեթիլային մանուշակագույն և բյուրեղային մանուշակագույն հիմնային օրգանական ներկանյութերով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #1, էջ 71-75 (ռուսերեն) |

  Ա. Ա. Ավետիսյան, Գ. Գ. Թոքմաջյան, Լ. Վ. Կարապետյան

  Синтез новых производных ненасыщенных gamma-лактонов, содержащих тетразольное кольцо (Տետրազոլի օղակ պարունակող չհագեցած gamma-լակտոնների նոր ածանցյալների սինթեզը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #1, էջ 76-79 (ռուսերեն) |

  Ա. Ռ. Փենեսյան, Ա. Պ. Անտոնյան, Հ. Ռ. Վարդապետյան

  Исследование взамодействия очищенных препаратов гиперицина с ДНК (Հիպերիցինի մաքրված նմուշների և ԴՆԹ-ի փոխազդեցության ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #1, էջ 80-85 (ռուսերեն) |

  Ջ. Մ. Ճավրշյան, Լ. Ս. Գաբրիելյան

  Влияние последствия высоких температур на параметры медленной индукции флуоресценции хлорофилла а фотосистемы 2 хлореллы. (Բարձր ջերմաստիճանների հետազդեցությունը քլորելայի ֆոտոհամակարգ 2-ի քլորոֆիլ a-ի ֆլուորրեսցենցիայի դանդաղ ինդուկցիայի պարամետրերի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #1, էջ 86-93 (ռուսերեն) |

  Հ. Գ. Դավթյան

  Взаимодействие бромистого этидия с синтетическим гомополинуклеотидом poly[d(A-T)]-poly[d(A-T)] (Poly[d(A-T)]-poly[d(A-T)] սինթետիկ հոմոպոլինուկլեոտիդի հետ էթիդիումբրոմդի փոխազդեցությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #1, էջ 94-98 (ռուսերեն) |

  Ն. Ա. Հովհաննիսյան, Մ. Բ. Չիթչյան, Շե Յու Չին, Գ. Գ. Օգանեզովա, Մ. Ա. Մելքումյան, Հ. Յու. Սահակյան

  Влияние увеличения дозы генов ppc и dapA на продукцию лизина у Brevibacterium Lactoermentum (Brevibacterium Lactoermentum-ի ppc և dapA գեների դոզայի ավելացման ազդեցություն լիզինի արտադրման վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #1, էջ 99-104 (ռուսերեն) |

  Վ. Հ. Գրիգորյան, Ա. Յու. Ստեփանյան, Ա. Ն. Առաքելյան, Հ. Ռ. Աղաբաբյան

  Исследование вариабельности сердечного ритма при выполнении задач лабиринтного типа (Սրտի ռիթմի փոփոխականության ուսումնասիրությունը լաբիրինթոսային տիպի խնդիրների կատարման ժամանակ ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #1, էջ 105-110 (ռուսերեն) |

  Ս.Գ. Նանագյուլյան, Ա. Լ. Սիրունյան, Ա. Ա. Ամիրյան

  Новые для микобиоты Армении виды агарикоидных и гастероидных грибов (Հայաստանի միկոբիոտայի համար նոր ագարիկոիդ և գաստերոիդ սնկերի տեսակներ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #1, էջ 111-116 (ռուսերեն) |

  Հ. Պ. Գույումջյան

  Петрография гранитизированных и базифицированных пород контактов гранитоидных интрузивов Баргушатского хребта (Сюникский марз, Армения) (Բարգուշատի լեռնաշղթայի գրանիտացված և բազիֆիկացված ապարների պետրոգրաֆիան (Սյունիքի մարզ, Հայաստան)) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #1, էջ 117-127 (ռուսերեն) |

  Մ. Ա. Ավանեսյան

  О природе молодых разрывных нарушений Егвардского плато (Եղվարդի սարահարթի երիտասարդ խզումային խախտումների բնույթի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #1, էջ 128-136 (ռուսերեն) |

  Շ. Ս. Զաքարյան, Հ. Հ. Դարբինյան, Գ. Ն. Շապոշնիկովա, Հ. Գ. Խաչատրյան

  Амперометрическое определение теллура(IV) N,N-дифенил- и N,N՛-дифенилтиомочевинами (Թելուր(IV)-ի ամպերաչափական որոշումը N,N-դիֆենիլ- և N,N՛-դիֆենիլթիոմիզանյութերով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #1, էջ 137-140 (ռուսերեն) |

  Ա. Մ. Հովհաննիսյան

  Цитогенетическое исследование больных хроническим миелолейкозом в Армении (Հայաստանում քրոնիկ միելոիդ լեյկոզով հիվանդների բջջագենետիկական հետազոտությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #1, էջ 141-144 (ռուսերեն) |

  Լ. Ա. Նավասարդյան

  Биосинтез водорастворимых белков дрожжей C.guilliermondii ВКМ У-42 (C.guilliermondii ВКМ У-42 խմորասնկերի ջրալուծ սպիտակուցների կենսասինթեզը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #1, էջ 145-147 (ռուսերեն) |

  Գ. Ա. Ասատուրյան, Ս. Պ. Աբազյան, Կ. Վ. Գրիգորյան

  Ծանր մետաղների և օրգանական պարարտանյութերի ազդեցությունը գարնանացան գարու և եգիպտացորենի բերքատվության վրա | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #1, էջ 148-150 |
  Գիտական կյանք. Կոնֆերանս՝ Սիմետրայի մեթոդնրը ֆիզիկայում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #1, էջ 151-152 (ռուսերեն) |
  Գիտական կյանք. Բարձր էներգիաների ֆիզիկայի դպրոց | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #1, էջ 153-154 (ռուսերեն) |
  Միջազգային մաթեմատիկական սիմպոզիում Ծաղկաձորում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #1, էջ 155 |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ