ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա քիմիա և կենսաբանություն 2014 #1(233)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա քիմիա և կենսաբանություն 2014 #1(233) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ
  Ռուբեն Հարությունյան (գլխ. խմբագիր), Համբարձում Խաչատրյան (գլխ. խմբագրի տեղակալ)
  Միհրան Շարամբեյան (պատասխանատու քարտուղար),
  Է. Ս. Գևորգյան, Կ. Վ. Գրիգորյան, Ֆ. Դ. Դանիելյան, Մ. Ա. Դավթյան, Ա. Հ. Թռչունյան, Ռ. Ս. Հարությունյան, Վ. Ս. Հարությունյան, Լ. Լ. Հովսեփյան, Ս. Մ. Մինասյան, Ս. Գ. Նանագուլյան, Յու. Գ. Պոպով, Ա. Ս. Սաղյան, Պ. Հ. Վարդևանյան, Գ. Պ. Փիրումյան

  Բովանդակություն

  Ա. Ա. Հովհաննիսյան

  Convenient approach to synthesis of alkaloid cerpegin derivatives (Սերպեժին ալկալոիդի ածանցյալների սինթեզի մի հարմար մոտեցում ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #1, էջ 3-9 |

  Ա. Վ. Մանուկյան, Ռ. Ս. Հարությունյան

  Operating parameters of atomic absorption spectroscopy for quantitative determination of chromium in chrome ores, chrome concentrates and tailings (Քրոմային հանքանյութում, խտանյութում և թափոնապոչում քրոմի քանակական որոշման ատոմային կլանման սպեկտրադիտման եղանակի աշխատանքային պարամետրերի ընտրություն) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #1, էջ 10-14 |

  Գ. Ս. Գրիգորյան, Մ. Գ. Հարությունյան, Ս. Կ. Գրիգորյան

  Catalytic activity of Cobalt(II) ion and isoleucine complex on decay of cumene hydroperoxide in aqueous solution (Իզոլեյցինի հետ կոբալտի (II) իոնի առաջացրած կոմպլեքսի կատալիզային ակտիվությունը կումոլի հիդրոպերօքսիդի քայքայման հանդեպ ջրային միջավայրում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #1, էջ 15-19 |

  Մոհամմադ Մ. Մոառեֆդոստ

  Determination of activation parameters by spectrophotometric measuring of thiocyanate through extraction for forming an ion pair with thionin (Թիոնին–թիոցինատ իոնային ասոցիատի լուծահանման գործընթացի ակտիվացման պարամետրերի որոշումը սպեկտրալուսաչափական եղանակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #1, էջ 20-22 |

  Կ. Ռ. Գրիգորյան, Լ. Ս. Սարգսյան

  Denaturation of hemoglobin in the presence of tannic acid (Հեմոգլոբինի բնափոխումը դաբաղաթթվի ներկայությամբ ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #1, էջ 23-27 |

  Լ. Վ. Աթաբեկյան, Կ. Գ. Աբրահամյան, Կ. Յու. Բուդաղյան, Լ. Ռ. Վարդանյան, Ռ. Լ. Վարդանյան

  Element composition of barberry (Berberus l.) and deaf nettle (Lamium album l.) leaves melt (Սովորական ծորենի (Berberus L.) և խուլ եղինջի (Lamium Album L.) տերևներում տարրերի պարունակությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #1, էջ 28-31 |

  Թ. Ն. Սիմոնյան

  Role of low-weight protein fractions in the process of reversible inactivation of white rat liver arginase | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #1, էջ 32-36 |

  Ջ. Ա. Մկրտչյան

  Qualitative analysis of fatty acids composition in different collections of coprinoid mushrooms (Տարբեր կլադերի կոպրինաի սնկերում ճարպաթթվային կազմի վերլուծությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #1, էջ 37-41 |

  Ա. Ա. Նիկոյան, Լ. Ռ. Թումանյան, Ս. Գ. Նանագյուլյան, Լ. Վ. Մարգարյան

  Arginase and ornithine carbamoyl transferase activity and urea accumulation dynamics in different phases of pleurotus ostreatus (Jacq.:fr.) Kumm. Fungi fructification (Արգինազի և օրնիթին կարμամոիլ տրանսֆերազի ակտիվության և միզանյութի կուտակման դինամիկան Pleurotus ostreatus (Jacq.:Fr)Kumm. սնկի պտղառաջացման տարբեր փուլերում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #1, էջ 42-45 |

  Ս. Ֆան, Վ. Սանգպակդի, Ա. Տանոմտոնգ, Ա. Չավիրաչ, Կ. Պինթոնգ, Ս. Պորննարոնգ, Վ. Սուպիվոնգ, Վ. Ա. Տրիֆոնով, Գ. Գ. Հովհաննիսյան, Ռ. Մ. Հարությունյան, Տ. Լիեր, Ա. Վեյս

  Molecular cytogenetic analysis of Thai southern pig-tailed macaque (Macaca Nemestrina) by multicolor (Հարավային խոզապոչ մակակի (Macaca nemestrina) մոլեկուլային բջջագենետիկ վերլուծությունը բազմագույն օղակավորումով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #1, էջ 46-50 |

  Մ. Վ. Մինասյանց

  Investigation of differential absorption of DNA complexes with ligands (Լիգանդների հետ ԴՆԹ-ի կոմպլեքսների դիֆերենցիալ կլանման ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #1, էջ 51-57 |

  Ա. Է. Սիմոնյան, Տ. Ա. Հարությունյան, Ա. Լ. Գևորգյան, Է. Հ. Թադևոսյան, Բ. Կ. Գաբրիելյան , Ն. Ս. Բադալյան, Ռ. Մ. Հարությունյան

  Levels of DNA damage in crayfish hemocytes (Խեցգետիների հեմոցիտի ԴՆԹ-ի վնասվածքի մակարդակը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #1, 58-60 |
  Ամփոփում (հայերեն) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #1, էջ 61-64 |
  Ամփոփում (ռուսերեն) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #1 էջ 65-68 |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ