ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա Երկրաբանություն և աշխարհագրություն 2014 # 2 (234)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա Երկրաբանություն և աշխարհագրություն 2014 # 2 (234) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ
  Հողմիկ Սարգսյան (գլխ. խմբագիր), Վլադիմիր Բոյնագրյան (գլխ.խմբագրի տեղակալ),
  Միհրան Շարամբեյան (պատասխանատու քարտուղար)
  Ա. Ռ. Ավագյան, Մ. Ա. Գրիգորյան, Ռ. Գ. Գևորգյան, Շ. Վ. Խաչատրյան, Ս. Հ. Հայրոյան, Ռ. Ս. Մինասյան, Ռ. Ս. Մովսեսյան, Ա. Հ. Պոտոսյան, Թ. Գ. Վարդանյան

  Բովանդակություն

  Ս. Ն. Նազարեթյան, Տ. Հ. Շախբեկյան

  ՀՀ տարածքի երկրաշարժերի բաշխման ընդհանուր օրինաչափությունները | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2014 #2, էջ 3-8 |

  Շ. Վ. Խաչատրյան

  Հայաստանի ցեոլիթային տուֆերի տրիտիումային ջուր կլանելու և բաց թողելու կինետիկան | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2014 #2, էջ 9-15 |

  Ռ. Ս. Մովսեսյան, Հ. Ի. Մովսիսյան

  Первоочередные задачи, связанные с хвостохранилищами Республики Армения (Հայաստանի Հանրապետության հարստապոչերի հետ կապված առաջնահերթ խնդիրները) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2014 #2, էջ 16-22 (ռուսերեն) |

  Ռ. Ս. Մինասյան, Վ. Պ. Վարդանյան, Օ. Ա. Ավետիսյան

  “Ուրցաձոր–Գոռավան” սողանքային տեղամասի ջրաերկրաբանական պայմանների ուսումնասիրությունն էլեկտրահետախուզական մեթոդով | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2014 #2, էջ 23-26 |

  Ժ. Ա. Աչոյան, Վ. Հ. Հովասափյան

  Դիլիջան քաղաքի միջազգային դպրոցի շինարարական կառույցների հիմնատակերը, ստորերկրյա ջրերով ջրակալումից պաշտպանության միջոցառումները | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2014 #2, էջ 27-33 |

  Ա. Լ. Բայրամյան, Լ. Ա. Հախվերդյան

  Пространственные различия вариаций переменного электромагнитного поля на Араратском сейсмополигоне (Փոփոխական էլեկտրամագնիսական դաշտի վարիացիաների տարածական տարբերություններն Արարատյան սեյսմափորձադաշտի տարածքում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2014 #2, էջ 34-36 (ռուսերեն) |

  Ա. Կ. Ալվանյան, Կ. Ա. Ալվանյան

  Расчет устойчивости борта карьера и отвала вскрышных пород Западного участка Луньевского месторождения известняков (Լունևսկի կրաքարային հանքավայրի Արևմտյան մասի բացահանքի և մակաբացման ապարների լցակույտի կողերի կայունության հաշվարկ ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2014 #2, էջ 37-40 (ռուսերեն) |

  Լ. Մ. Մարտիրոսյան

  Սևանա լճի ավազանի լանդշաֆտների էսթետիկական գնահատումը և քարտեզագրումը` ռեկրեացիայի զարգացման նպատակով | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2014 #2, էջ 41-46 |

  Ա. Թ. Գրիգորյան

  Գյուղատնտեսության էկոլոգացման հիմնադրույթները | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2014 #2, էջ 47-53 |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ