ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա քիմիա և կենսաբանություն 2014 #2(234)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա քիմիա և կենսաբանություն 2014 #2(234) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ
  Ռուբեն Հարությունյան (գլխ. խմբագիր), Համբարձում Խաչատրյան (գլխ. խմբագրի տեղակալ)
  Միհրան Շարամբեյան (պատասխանատու քարտուղար),
  Է. Ս. Գևորգյան, Կ. Վ. Գրիգորյան, Ֆ. Դ. Դանիելյան, Մ. Ա. Դավթյան, Ա. Հ. Թռչունյան, Ռ. Ս. Հարությունյան, Վ. Ս. Հարությունյան, Լ. Լ. Հովսեփյան, Տ. Վ. Ղոչիկյան, Ս. Մ. Մինասյան, Ս. Գ. Նանագուլյան, Յու. Գ. Պոպով, Ա. Ս. Սաղյան, Պ. Հ. Վարդևանյան, Գ. Պ. Փիրումյան

  Բովանդակություն

  Ի. Լ. Ալեքսանյան, Լ. Պ. Համբարձումյան, Վ. Ս. Հարությունյան

  Synthesis of benzsubstituted 2-(2-mercaptophenylamino)-4-methylquinolines (Բենզտեղակալված 2-(2-մերկապտաֆենիլամինո)-4-մեթիլխինոլինների սինթեզ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #2, էջ 3-5 |

  Լ. Գ. Մանգասարյան, Ս. Ս. Հայրապետյան, Հ. Գ. Խաչատրյան

  Hybrid silica-polymer sorbents for high performance liquid chromatography (Հիբրիդային սիլիկահողապոլիմերային սորբենտներ բարձրարդյունավետ հեղուկային քրոմատագրության համար) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #2, էջ 6–10 |

  Ա. Ժ. Համբարձումյան

  Densities of dehydrogenated polymer solutions in dimethylsulfoxide (Դիմեթիլսուլֆօքսիդում դեհիդրոգենացված պոլիմերի լուծույթների խտությունները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #2, էջ 11-16 |

  Հ. Հ. Ղազոյան , Շ. Ա. Մարգարյան

  Densities, excess molar and partial molar volumes for diethylsulfoxide with methanol or ethanol binary systems at temperature range 298.15–323.15 K (Դիէթիլսուլֆօքսիդի մեթանոլի և էթանոլի հետ բինար համակարգերի խտությունները, հավելուրդային և պարցիալ մոլային ծավալները 298.15–323.15 Կ ջերմաստիճանային տիրույթում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #2, էջ 17-25 |

  Լ. Ռ. Հարությունյան

  Effect of vitamin E on intermolecular interactions in ethanol solutions of sodium pentadecylsulfonate (Վիտամին E-ի ազդեցությունը նատրիումի պենտադե-ցիլսուլֆոնատի էթանոլային լուծույթներում միջմոլեկուլային փոխազդեցությունների վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #2, էջ 26-30 |

  Շ. Վ. Խաչատրյան

  Heavy metal adsorption by Armenian natural zeolite from natural aqueous solutions (Հայաստանի բնական ցեոլիթների օգնությամբ բնական ջրերից ծանր մետաղների կլանումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #2, էջ 31-35 |

  Մ. Լ. Երիցյան, Ի. Ն. Սիրեկանյան, Լ. Ն. Երիցյան

  Magnetic susceptibilities and magnetic moments of nitrogen containing chelate (Ազոտ պարունակող խելատների մագնիսական ընկալունակությունները և մագնիսական մոմենտները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #2, էջ 36-38 |

  Մ. Ռ. Աբրահամյան, Ռ. Կ. Պետրոսյան, Է. Ա. Գալոյան, Ֆ. Դ. Դանիելյան, Մ. Ս. Առաքելյան

  Seasonal and daily activities of two syntopic parthenogenetic lizards of genus Darevskia (Darevskia ցեղատեսակի երկու կուսածին մողեսների սեզոնային և օրական ակտիվությունները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #2, էջ 39-42 |

  Տ. Ա. Հայրապետյան, Ա. Վ. Ասլանյան, Գ. Յու. Պապով, Ա. Ս. Ղազարյան

  New data on small mammals (Insectivora, Chiroptera, Rodents) in Southern part of Armenia (Հայաստանի հարավում տարածված մանր կաթնասունների (Chiroptera, Insectivora, Rodentia) մասին նոր տվյալներ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #2, էջ 43-47 |

  Ժ. Հ. Մուխաելյան, Ա. Պ. Անտոնյան, Մ. Վ. Մինասյանց

  Investigation of acidic denaturation of ethidium bromide complexes with DNA (ԴՆԹ-ի հետ էթիդիումի բրոմիդի կոմպլեքսների թթվային բնափոխման հետազոտությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #2, էջ 48-53 |

  Ա. Ա. Անտոնյան, Ս. Գ. Շարոյան, Ա. Ա. Հարոյան, Ռ. Հ. Հարությունյան, Ս. Ս. Մարդանյան

  Adenosine deaminase isoforms in synovial fluid at rheumatoid arthritis (Սինովիալ հեղուկում ադենոզինդեզամինազի իզոձևերը ռևմատոիդային արթրիտի ժամանակ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #2, էջ 54-57 |

  Մ. Ռ. Հովհաննիսյան

  Synthesis of 4-oxo-2(E)-decenal: pheromone component and allomone of some true bugs of Hemiptera (Hemiptera ընտանիքի որոշ տեսակի բզեզների ֆերոմոնի բաղադրամաս 4-օքսո-2(Е)-դեցենալի սինթեզը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #2, էջ 58-60 |
  Ամփոփում (հայերեն) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #2, էջ 61-64 |
  Ամփոփում (ռուսերեն) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #2, էջ 65-68 |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ