«Բանբեր Երևանի համալսարանի» 2 (98)
«Բանբեր Երևանի համալսարանի» 2 (98) հանդեսի մասին
«ԲԱՆԲԵՐ ԵՐԵՎԱՆԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ»

«Բանբեր Երևանի համալսարանի». հասարակական գիտությունների քառամսյա հանդեսը լույս է տեսնում 1967 թվականից Երևանում: Ընդգրկված է ՀՀ ԲՈԿ-ի սահմանած՝ դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ընդունելի պարբերական գիտական հրատարակությունների ցանկում: Ժառանգորդն է «ՀԽՍՀ պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր» (1925-30), «Աշխատություններ» (1934-36), «Գիտական աշխատություններ» (1939-61), «Գիտական տեղեկագիր» (1962-66) պարբերականների:
«Բանբերում» տպագրվում են ԵՊՀ-ի և ՀՀ այլ գիտակրթական հաստատությունների, ինչպես նաև Սփյուռքի և արտերկրի գիտնականներ: Մինչև 2010 թ. հունվարի 1-ը հանդեսը տպագրվել է տարեկան երեք անգամ՝ յուրաքանչյուր համարը 15 մամուլ ծավալով:
Մինչ օրս ունեցել է 4 գլխավոր խմբագիր՝
• Էդվարդ Ջրբաշյան (1967-77),
• Հարություն Ֆելեքյան (1978-86),
• Էդվարդ Աղայան (1986-91),
• Հրաչիկ Միրզոյան (1992-2019),
• Լևոն Ավետիսըան (2019 թ․-ից):


2010-2014 թթ. «Բանբերը» շարունակել է լույս տեսնել նույն պարբերականությամբ, արդեն մասնագիտական վեց շարքով, որոնցից ամեն մեկն ուներ կայուն համարանիշ և 5 մամուլ ծավալ: Դրանք էին՝ «Հայագիտություն», «Բանասիրություն», «Իրավագիտություն», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն»:
Սկսած 2015 թվականից, համաձայն ՀՀ գրապալատի պահանջների, «Բանբեր Երևանի համալսարանի» հանդեսի շարքերը դարձել են առանձին հանդեսներ՝ իրենց անհատական միջազգային համարանիշներով.
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն»՝ ISSN 1829-4588,
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն»՝ ISSN 1829-457X,
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն»՝ ISSN 1829-4561,
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, հոգեբանություն»՝ ISSN 1829-4553,
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, տնտեսագիտություն»՝ ISSN 1829-4545,
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, քաղաքագիտություն»՝ ISSN 1829-4529:
2015 թ. հունվարից, ԵՊՀ գիտական խորհրդի որոշմամբ, վերոթվարկյալներին ավելացել է «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն» (ISSN 1829-4537) հանդեսը:
2020 թ. հունվարից սկսած, ԵՊՀ գիտական խորհրդի որոշմամբ, «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, տնտեսագիտություն» հանդեսը վերակազմավորվել է երկու առանձին հանդեսների՝
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա»՝ ISSN 2579-2938
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն»՝ ISSN 2579-2946:
2020 թվականից փոխվել է նաև հանդեսների հրատարակման պարբերականությունը.
Տարեկան երեք անգամ լույս են տեսնում՝
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն»
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն»
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, հոգեբանություն»
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, քաղաքագիտություն»
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն»
հանդեսները:
Տարեկան երեք անգամ լույս են տեսնում՝
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն»
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա»
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն»
հանդեսները:
Հանդեսներից յուրաքանչյուրն ունի առանձին խմբագրական խորհուրդ, պատասխանատու խմբագիր՝ գլխավոր խմբագիր Լևոն Ավետիսյանի ընդհանուր ղեկավարությամբ:
Նյութերը տպագրվում են հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն: Տպագրված հոդվածներն ունենում են մյուս երկու լեզվով ամփոփում: Հեղինակների մասին այդ երեք լեզվով տրվում է համառոտ տեղեկատվություն:

ՀՐԱՏԱՐԱԿՄԱՆ ԷԹԻԿԱ
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, քաղաքագիտություն» հանդեսի խմբագրությունը պահպանում է գիտական նյութերի հրատարակման համար ընդունված ընդհանուր էթիկական սկզբունքները՝ առաջնորդվելով Հրատարակման էթիկայի հանձնաժողովի ("Committee on Publication Ethics" (COPE)) հանձնարարականներով: Հեղինակային իրավունքի և բարոյական նորմերի խախտումը ոչ միայն անընդունելի է, այլև խոչընդոտում է գիտական գիտելիքների զարգացումը՝ խաթարելով հասարակական գիտությունների հեղինակությունը:

• Խմբագրական խորհուրդի համար առանցքային է այն, որ գիտական նյութերի հեղինակներն ու գրախոսները ծանոթ են իրենց նկատմամբ ներկայացվող պահանջներին,
• Խմբագրությունն ընդունում է անաչառ որոշումներ, որոնք բացառապես հիմնված են տրամադրված նյութերի մասնագիտական մակարդակի և որակի վրա,
• Խմբագրական խորհուրդը կազմակերպում է ներքին գրախոսություն՝ արհեստավարժություն ապահովելու և կողմերի միջև շահերի բախումը բացառելու համար: Գրախոսները չեն կարող լինել տվյալ աշխատանքների հեղինակ կամ համահեղինակ, ինչպես նաև հեղինակների գիտական ղեկավարներ,
• Խմբագրությունը կտրականապես դեմ է գիտական հետազոտությունների հրատարակման էթիկայի խախտմանը, որոնցից ամենատարածվածներն են՝ գրագողությունը, նախկինում հրատարակված նյութեր ներկայացնելը, ուրիշների գիտական հետազոտությունների արդյունքների յուրացումը կամ տվյալների կեղծումը: Վերջիններիս առկայության դեպքում ուղարկված նյութը մերժվում է,
• Խմբագրությունը պարտավորվում է մինչև ստացված նյութի հրատարակումը չօգտագործել դրանցում տեղ գտած տվյալները և դրանք չտրամադրել երրորդ կողմին՝ բացառությամբ գրախոսների,
• Տեքստում կատարված բովանդակային փոփոխություններն ու ճշգրտումները համաձայնեցվում են հեղինակի հետ: Խմբագրության միջամտություններին համաձայն չլինելու դեպքում կողմերն իրավունք ունեն հրաժարվելու նյութի հրատարակությունից կամ գալ փոխհամաձայնության,
• Հանդեսը նյութերը հաստատում և հրատարակում է բացառապես անվճար,
• Հանդեսում տպագրված նյութերը կարող են չհամընկնել հիմնադիրների, խմբագրության և խմբագրական խորհրդի տեսակետներին: Այնուամենայնիվ, խմբագրությունը պատասխանատվություն է կրում հրատարակված նյութերի մասնագիտական որակի համար:

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆԸ
Խմբագրություն հանձնված հոդվածները և տեղեկատվական նյութերը ենթակա են գրանցման ու հաշվառման, եթե դրանք ամբողջովին համապատասխանում են հանդեսի բովանդակային և թեմատիկ ձևաչափին ու պահանջներին:
Խմբագրությունում գրանցված ու հաշվառված հոդվածները կամ այլ նյութերը չեն երաշխավորում դրանց անվերապահ հրատարակումը: Բոլոր նյութերը ենթակա են գրախոսության, որի նպատակն է պարզել դրանց համապատասխանությունը բովանդակային այն հիմնական չափանիշներին, ինչպիսիք են՝ ուսումնասիրության արդիականությունը, դրա նպատակն ու խնդիրները, արդյունքների նորությունը, կիրառական նշանակությունն ու ինքնատիպությունը, ընտրված մեթոդաբանության համարժեքությունը, օգտագործված տվյալների ճշգրտությունը և այլն: Դրանց հիման վրա խմբագրությունը իրավասու է հոդվածը կամ այլ նյութերը ընդունել հրատարակության, ուղարկել լրացուցիչ գրախոսման, վերադարձնել հեղինակին վերանայելու և վերախմբագրելու համար կամ էլ մերժել:
Խմբագրությունը կարող է հոդվածները և այլ նյութերը ուղղակիորեն մերժել, եթե ակնհայտ է դրանց անհամապատասխանությունը հանդեսի բովանդակությանը և թեմատիկ ուղղվածությանը:
Գրանցված և հաշվառված հոդվածները կարող են տրվել նաև «անանուն» («կույր») գրախոսության: Գրախոսողների անունները մնում են գաղտնի, և նրանք էլ, իրենց հերթին, չեն իմանում հեղինակների անունները:
Խմբագրությունը հեղինակին չի ներկայացնում գրախոսության տեքստը, սակայն հակիրճ տեղեկացնում է որոշման եզրահանգումների և մերժելու հիմնական պատճառների մասին: Ընդհանուր առմամբ որոշում կայացնելու գործընթացը, որպես կանոն, տևում է շուրջ երկու ամիս: Գրախոսության արդյունքների հիման վրա խմբագրական խորհուրդը որոշում է նյութը՝ 1) հրատարակելու մասին, 2) վերամշակմամբ հրատարակելու մասին, 3) կրկին ուղարկելու գրախոսության՝ արմատապես վերափոխելուց հետո, 4) մերժելու մասին:
Հանդեսի ընթացիկ թողարկման նյութերի ընտրությունը կատարվում է ըստ դրանց թեմատիկ և բովանդակային համապատասխանության և խմբագրության ծրագրերի ու առաջնահերթությունների:հեղինակներին
Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ

«Բանբեր Երևանի համալսարանի» պարբերականը լույս է տեսնում տարեկան երեք անգամ, յոթ առանձին հանդեսներով, որոնցից ամեն մեկն ունի պատասխանատու խմբագիր: Դրանք են`
1. «Հայագիտություն»` Լևոն Ավետիսյան, հեռ. 060710219, էլ. փոստ՝ ephbanber@ysu.am
2. «Բանասիրություն»` Լևոն Ավետիսյան, հեռ. 060710218, էլ. փոստ՝ ephbanber@ysu.am
3. «Իրավագիտություն»` Արա Գաբուզյան, հեռ. 060710250, էլ. փոստ՝ agabuzyan@rambler.ru
4. «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն»` Էդվարդ Հարությունյան, հեռ. 060710632, էլ. փոստ՝ anna_mkrtchyan@mail.ru
5. «Տնտեսագիտություն»` Կառլեն Խաչատրյան, հեռ. 060710656, էլ. փոստ՝ banber.econom@gmail.com
6. «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա»` Արթուր Աթանեսյան` հեռ. 060710074, atanesyan@ysu.am
7. «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն»` Աշոտ Ալեքսանյան, էլ. փոստ՝ ashalex@ysu.am
8. «Ռուս բանասիրություն»՝ Լևոն Հակոբյան, հեռ. 060710585, էլ. փոստ՝ levon_hakobyan@bk.ru
Հոդվածը տպագրության է ընդունվում միայն գրավոր կարծիքի կամ երաշխավորության առկայության դեպքում:
«Բանբերում» տպագրության ներկայացվող հոդվածների տեխնիկական պահանջները.
- հոդվածի սկզբում դրվում է վերնագիրը (գլխատառերով),
- հաջորդ տողում՝ հեղինակի անուն-ազգանունը (գլխատառերով), հոդվածի վերջում նշվում են հեղինակի գիտական աստիճանն ու կոչումը, աշխատանքի վայրը, պաշտոնը, հեռախոսահամարը և էլեկտրոնային փոստի անվանումը (հեռախոսահամարը և էլ. փոստի անվանումը տպագրվում են հեղինակի համաձայնությամբ),
- տեքստի լուսանցքները, վերև՝ 25 մմ, ներքև՝ 25 մմ, աջ՝ 25 մմ, ձախ՝ 20 մմ,
- հայերեն շարվածքի տառատեսակը՝ Sylfaen,
- անգլերեն շարվածքի տառատեսակը՝ Times New Roman,
- ռուսերեն շարվածքի տառատեսակը՝ Times New Roman,
- հիմնական տառաչափը՝ 11,
- միջտողային ինտերվալը՝ 1.5,
- գրաֆիկների և աղյուսակների լայնությունը՝ մինչև 125 մմ,
- հղումները տրվում են տողատակում՝ աճման կարգով, տառաչափը՝ 10, նշվում է աղբյուրի հեղինակը(թավ), վերնագիրը, հատորը, հրատարակության տեղը, տարեթիվը (մամուլի դեպքում` նաև համարը) և էջը,
- հոդվածը կարող է ներկայացվել հայերեն, անգլերեն կամ ռուսերեն, այն պետք է ունենա մյուս երկու լեզուներով ամփոփում և երեք լեզվով մինչև 10 բանալի բառեր,
- հոդվածները կարող են ուղարկվել նաեւ էլեկտրոնային փոստով,
- մերժված հոդվածը չի վերադարձվում,
- խմբագրությունը կարող է տպագրված հոդվածները զետեղել հայաստանյան և արտերկրյա էլեկտրոնային շտեմարաններում և համացանցային կայքերում առանց օգտագործման իրավունքի սահմանափակման:
Հոդված տպագրելու համար դիմել շարքերի պատասխանատու խմբագիրներին:
Հասցե`
Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, 106
Հեռախոս`
060 710 219, 060 710 218
Էլ. հասցե`
ephbanber@ysu.am

Բանբեր Երևանի համալսարանի


Գլխավոր խմբագիր`
Հ. Միրզոյան
Խմբագրական խորհուրդ՝
Է. Աթայան, Գ. Անանյան, Լ. Ավետիսյան (պատ. քարտուղար), Ի. Բալյան, Ն. Գոնչար-Խանջյան (գլխ. խմբագրի տեղակալ), Վ. Դիլոյան, Ս. Եսայան, Հ. Թամրազյան, Ա. Մադոյան (գլխ. խմբագրի տեղակալ), Հ. Մախչանյան, Շ. Մարգարյան, Գ. Ջահուկյան, Է. Ջրբաշյան

Բովանդակություն

Ա. Ս. Ալեքսանյան

Ցիվիլիարխիայի դարաշրջանը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (98), Երևան 1999թ., էջ 3-9 |

Լ. Շ. Մարգարյան, Մ. Վ. Մկրտչյան

Արդարության գաղափաարը և դրա իրացումը տնտեսական կյանքում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (98), Երևան 1999թ., էջ 10-18 |

Զաքարիա քհն. Սարիբեկյան

Ժամանակի պերպերյանական ըմբռնման գործնական նշանակությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (98), Երևան 1999թ., էջ 19-26 |

Լ. Հ. Շաքարյան

О политике вне политики (или об иных нравственных параметрах политики) (Քաղաքականության մասին քաղաքականությունից դուրս (կամ քաղաքականության բարոյական այլ չափումների մասին)) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (98), Երևան 1999թ., էջ 27-35 |

Վ. Մ. Վարդանյան

Պապ թագավորի եկեղեցական քաղաքականության շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (98), Երևան 1999թ., էջ 36-43 |

Մ. Պ. Մկրտումյան

1987-1998 թթ. ՀՀ ազգաբնակչության սոցիալ-հոգեբանական փոփոխությունների բնորոշ փուլերն ու առանձնահատկությունները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (98), Երևան 1999թ., էջ 44-52 |

Վ. Մ. Թանգամյան

«Մթնշաղի անուրջների» գեղագիտական-գաղափարական համակարգը և իդեալը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (98), Երևան 1999թ., էջ 53-62 |

Մ. Ռ. Անդրեևա

Пушкинские мотивы в стихотворной "Армении" О. Мандельштама (Պուշկինյան մոտիվները Օ. Մանդելշտամի «Հայաստան» բանաստեղծական շարքում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (98), Երևան 1999թ., էջ 63-70 |

Ն. Կ. Գոնչար-Խանջյան

"Зимний вечер" Пушкина и Туманяна ("Музыка" оригинала и перевода) (Պուշկինի և Թումանյանի «Ձմեռվա իրիկունը» (բնագրի և թարգմանության «երաժշտությունը»)) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (98), Երևան 1999թ., էջ 71-79 |

Կ. Մ. Մխիթարյան

Пушкин в восприятии Марины Цветаевой (Ա. Ս. Պուշկինը Մարինա Ցվետաևայի ընկալմամբ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (98), Երևան 1999թ., էջ 80-85 |

Ա. Ս. Աբրահամյան

Հնչյունը որպես լեզվական միավոր | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (98), Երևան 1999թ., էջ 86-98 |

Ի. Գ. Ղարիբյան

Հայաստանում հայտնաբերված կավե ծխամորճների հարցի շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (98), Երևան 1999թ., էջ 99-107 |

Գ. Ս. Ղազինյան

Конституционные принципы судопроизводства и их воплпщение в новом УПК Республики Армения (Դատավարության սահմանադրական սկզբունքները և դրանց դրսևորումը ՀՀ նոր քրեական դատավարության օրենսգրքում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (98), Երևան 1999թ., էջ 108-125 |

Ք. Ռ. Ավագյան

Թուրքիո հայոց պատրիարքարանի դիվանի մի քանի փաստաթղթեր ԱՄՆ-ի հայ գաղութի վերաբերյալ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (98), Երևան 1999թ., էջ 126-138 |

Ն. Գ. Սարգսյան

Քր. Կարա-Մուրզայի «Ջան Գյուլում» ֆեերիան | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (98), Երևան 1999թ., էջ 139-149 |

Վարդան Մատթէոսեան (Պուէնոս Այրես)

Էջեր Կոստան Զարեանի նամականիէն | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (98), Երևան 1999թ., էջ 150-157 |

Է. Ս. Մկրտչյան

Հատկացուցչի և հատկացյալի համաձայնությունը գրաբարում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (98), Երևան 1999թ., էջ 158-168 |

Գ. Կ. Խաչատրյան

Գրաբարի հարադրավոր պատճառական բայերը և նրանց արժույթը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (98), Երևան 1999թ., էջ 169-180 |

Հ. Հ. Թամրազյան

Սաղմոսների մեկնությունները Նարեկյան դպրոցի գրական ավանդույթում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (98), Երևան 1999թ., էջ 181-190 |

Գ. Ս. Գևորգյան

Հայաստանի տնտեսության իրական հատված ներդրումների մուտքիապահովման հնարավոր ուղիները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (98), Երևան 1999թ., էջ 191-193 |

Վ. Հ. Սարգսյան

Բնապատկերների տիպաբանական զարգացումը Աբովյանի և Ռաֆֆու երկերի սյուժեներում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (98), Երևան 1999թ., էջ 194-198 |

Կ. Ռ. Պապոյան

Աշխարհականացման միտումները XII դարի հայ մշակույթում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (98), Երևան 1999թ., էջ 199-205 |

Հ. Կ. Գաբրիելյան

Թ. Հակոբյան, Ստ. Մելիք-Բախշյան, Հ. Բարսեղյան, Հայաստանի և հարակից շրջաններիտեղանունների բառարան | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (98), Երևան 1999թ., էջ 206-208 |

Ա. Հ. Սարգսյան, Ս. Ա. Սարգսյան

Ս. Ա. Զաքարյան, Մարդու հիմնահարցը 13-15-րդ դարերի հայ փիլիսոփայության մեջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (98), Երևան 1999թ., էջ 209-211 |

Մ. Ա. Վարդանյան

Հայագիտությունը «Էջմիածին» ամսագրի էջերում (նվիրվում է ամսագրի հրատարակության 55-ամյակին) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (98), Երևան 1999թ., էջ 212-221 |

Պ. Հ. Հովհաննիսյան

Լենդրուշ Արշակի Խուրշուդյան | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (98), Երևան 1999թ., էջ 222-224 |
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Մասնագիտական խորհուրդներ
Գիտական հանդեսներ