ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ1998 #1(188)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ1998 #1(188) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ
  Տեր-Անտոնյան Վ. Մ. (գլխ. խմբագր), Հարությունյան Ռ. Մ. (գլխ. խմբագրի տեղակալ),
  Շարամբեյան Լ. Թ. (պատ. քարտուղար),
  Առաքելյան Ն. Հ., Ավետիսյան Ա. Ա., Բալյան Ս. Պ., Բեյլերյան Ն. Մ., Դանիելյան Է. Ա., Խաչատրյան Ի. Գ., Հարությունյան Վ. Մ., Հովսեփյան Լ. Լ., Շահբագյան Ռ.Լ., Չուբարյան Է. Վ., Սահակյան Գ. Ս., Սարգսյան Հ. Հ., Սարգսյան Վ. Ս., Տոնոյան Ռ. Ն., Փափազյան Թ. Ա.

  Բովանդակություն

  Ա. Վ. Քոլյան

  Трехмерное пространство Френе (Ֆրենեի եռաչափ տարածություն) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #1, էջ 3-7 (ռուսերեն) |

  Ա. Ս. Մաշուրյան

  M-арифметики и их модели (M-թվաբանությունները և նրանց հանգունակները (մոդելները)) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #1, էջ 8-12 (ռուսերեն) |

  Գ. Ա. Կարապետյան, Ա. Հ. Պետրոսյան

  Решение вырoждающихся полуэллиптических уравнений в полупространстве (Վերասերվող կիսաէլիպտիկ հավասարումների լուծումը կիսատարածությունում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #1, էջ 13-23 (ռուսերեն) |

  Վ. Ռ. Բարսեղյան

  Об оптимальном управлении колебаниями мембраны при фиксированных промежуточных состояниях (Մեմբրանի տատանումների օպտիմալ ղեկավարման մասին ֆիքսված միջանկյալ պայմանների դեպքում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #1, էջ 24-29 (ռուսերեն) |

  Է. Խ. Գրիգորյան, Ա. Ս. Հակոբյան

  Контактная задача для клина, вдавливаемого симметрично расположенными конечными и полубесконечными балками (Կոնտակտային խնդիր սեպի համար, որը սեղմվում է վեջավոր և կիսաանվերջ հեծաններով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #1, էջ 30-40 (ռուսերեն) |

  Ա. Ս. Չիրքինյան

  Эффект Франца-Келдыша в тонкой полупроводниковой проволоке типа A3B5 (Ֆրանց-Կելդիշի էֆեկտը A3B5 տիպի կիսահաղորդչային բարակ լարերում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #1, էջ 41-46 (ռուսերեն) |

  Հ. Մ. Մովսեսյան, Հ. Շ. Պետրոսյան

  Дифференциальные спектры отражения кристаллов селенида кадмия, легированного медью (Պղնձով լեգիրացված կադմիումի սելենիդի բյուրեղների անդրադարձման դիֆերենցիալ սպեկտրները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #1, էջ 47-49 (ռուսերեն) |

  Մ. Գ. Գևորգյան, Ս. Շ. Յավրյան, Ն. Յա. Սարգսյան

  О скорости распада H_2O_2 в различных слоях трех подтипов горно-луговых почв (Լեռնա-մարգագետնային հողերի երեք ենթատիպերի տարբեր շերտերում H_2O_2 -ի քայքայման արագության մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #1, էջ 50-58 (ռուսերեն) |

  Ն. Օ. Գյոկչյան, Ջ. Ա. Միքայելյան, Ա. Ա. Եղիազարյան, Հ. Գ. Խաչատրյան

  Исследование экстракции бромаурата золота (III) с основным красителем азинового ряда нейтральным красным экстркционно абсорбциометрическим методом в сернокислотной среде (Ոսկու(III) բրոմաուրատի հետազոտությունը ազինային շարքի ներկանյութ չեզոք կարմիրով էքստրակցիոն-աբսորբոչափական եղանակով ծծմբաթթվային միջավայրում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #1, էջ 59-62 (ռուսերեն) |

  Ս. Պ. Հովհաննիսյան, Մ. Ա. Դավթյան, Լ. Ե. Լաչինյան, Ա. Ռ. Պապոյան

  Активность глутамат- и анилин-дегидрогеназ в субклеточных фракциях Asp. niger R-3 (Գլուտամինաթթվի և ալանին դեհիդրոգենազների ակտիվությունը Asp. niger R-3-ի ենթաբջջային ֆրակցիաներում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #1, էջ 63-66 (ռուսերեն) |

  Ա. Ա. Համբարձումյան, Պ. Վ. Թոզալաքյան, Ա. Ն. Արզումանյան, Ջ. Ա. Աղաջանյան, Մ. Թ. Պետրոսյան, Յու. Գ. Պոպով

  Изучение фенилаланин-аммиак-лиазной активности каллусных культур Hieracum cincinnatum fries и Helianthus tuberosus L. (Ճուռակախոտի և գետնատանձի կալուսային կուլտուրաների ֆենիլային-ամոնիակ-լիազային ակտիվության ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #1, էջ 67-71 (ռուսերեն) |

  Հ. Հ. Հովհաննիսյան, Ս. Ա. Հակոբյան, Ս. Մ. Մինասյան, Ա. Ժ. Հակոբյան, Կ. Ռ. Հովհաննիսյան

  Влияние фаз луны на работу сердца (Լուսնի փուլերի ազդեցությունը սրտի աշխատանքի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #1, էջ 72-75 (ռուսերեն) |

  Մ. Ա. Կարապետյան, Ն. Ս. Հակոբյան , Ն. Վ. Սարգսյան

  Электрофизиологическая характеристика специфических и неспецифических вызванных ответов в динамике кислородной недостаточности (Սպեցիֆիկ և ոչ սպեցիֆիկ հրահրված պատասխանների էլեկտրաֆիզիոլոգիական բնութագիրը թթվածնային անբավարարության դինամիկայում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #1, էջ 76-81 (ռուսերեն) |

  Գ. Պ. Սիմոնյան, Ս.Պ. Բալյան, Հ. Խ. Չիլյան, Լ. Ս. Նազարյան

  Краткий обзор неотектонических исследований территории Армении и смежных районов (М. Кавказ) (Հայաստանի և հարակից շրջանների նեոտեկտոնական ուսումնասիրությունների համառոտ ակնարկ (Փոքր Կովկաս)) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #1, էջ 82-87 (ռուսերեն) |

  Ռ. Ս. Մինասյան, Վ. Պ. Վարդանյան

  Уточнение пространственного положения подземных водотоков на основании статистического анализа полевых данных (Ստորերկրյա ջրահոսքերի տարածական դիրքի ճշգրտումը դաշտային տվյալների վիճակագրական վերլուծման հիման վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #1, էջ 88-92 (ռուսերեն) |

  Ա. Թ. Գրիգորյան

  Լեռնային երկրների գետերի ջրի ջերմաստիճանի դիտարկումների ժամկետների և հաճախականության մասին (ՀՀ օրինակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #1, էջ 93-96 |

  Մ. Լ. Երիցյան, Ֆ. Հ. Կարապետյան, Ս. Կ. Գրիգորյան

  Радикальная полимеризация акриловой кислоты в присутствии поливинилового спирта (Ակրիլաթթվի ռադիկալային պոլիմերացումը պոլիվինիլ սպիրտի ներկայությամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #1, էջ 97-99 (ռուսերեն) |

  Հ. Հ. Դարբինյան, Գ. Ն. Շապոշնիկովա, Հ. Գ. Խաչատրյան

  Основные органические красители как амперометрические реагенты. XIV. Исследование взаимодействия анионных комплексов золота (III) и палладия (II) с сафранином T (Հիմնային օրգանական ներկանյութերն որպես ամպերաչափական ռեագենտներ: XIV) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #1, էջ 100-102 (ռուսերեն) |

  Ջ. Ռ. Անդրեասյան, Ռ. Տ. Մկրտչյան, Ս. Կ. Գրիգորյան, Ժ. Խ. Գրիգորյան

  Получение особо чистого фторида бария (Բարձր մաքրության բարիումի ֆտորիդի ստացումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #1, էջ 103-105 (ռուսերեն) |

  Ն. Ա. Հովհաննիսյան, Մ. Գ. Սնափյան, Ջ. Ա. Աղաջանյան, Մ. Թ. Պետրոսյան, Յու. Գ. Պոպով

  Влияние окислительного стресса на активность супероксиддисмутазы каллусной культуры Hieracum cincinnatum fries (Ճուռակախոտի կալուսային կուլտուրայի սուպերօքսիդ-դիսմուտազի ակտիվության վրա օքսիդային սթրեսի ազդեցությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #1, էջ 106-108 (ռուսերեն) |

  Կ. Մ. Գրիգորյան, Օ. Ա. Յուսեֆ

  Конспект видов Aspergillus mich и Pennicillum α_k, выявленных в импортной муке, поступившей в Армению (Հայաստան ներմուծվող ալյուրում հայտնաբերված Aspergillus mich և Pennicillum α_k ցեղերի տեսակների կոնսպեկտ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #1, էջ 109-110 (ռուսերեն) |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ