ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ1998 #2 (189)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ1998 #2 (189) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ
  Տեր-Անտոնյան Վ. Մ. (գլխ. խմբագր), Հարությունյան Ռ. Մ. (գլխ. խմբագրի տեղակալ),
  Շարամբեյան Լ. Թ. (պատ. քարտուղար),
  Առաքելյան Ն. Հ., Ավետիսյան Ա. Ա., Բալյան Ս. Պ., Բեյլերյան Ն. Մ., Դանիելյան Է. Ա., Խաչատրյան Ի. Գ., Հարությունյան Վ. Մ., Հովսեփյան Լ. Լ., Շահբագյան Ռ.Լ., Չուբարյան Է. Վ., Սահակյան Գ. Ս., Սարգսյան Հ. Հ., Սարգսյան Վ. Ս., Տոնոյան Ռ. Ն., Փափազյան Թ. Ա.

  Բովանդակություն

  Մ. Ս. Մարտիրոսյան

  Суммирование биортогонального разложения по неполной системе рациональных функций в полуплоскости (Երկօրթոգոնալ վերլուծության գումարում կիսահարթությունում` ըստ ռացիոնալ ֆունկցիաների ոչ լրիվ համակարգի Հարդիի տարածություններում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #2, էջ 3-11 (ռուսերեն) |

  Զ. Ս. Միքայելյան

  Одна тауберова теорема для хвостов функций распределения (Մեկ տաուբերյան թեորեմ բաշխման ֆունկցիաների պոչերի համար) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #2, էջ 12-21 (ռուսերեն) |

  Ա. Զ. Առաքելյան

  О хвостах распределений случайных сумм (Պատահական գումարների բաշխման պոչերի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #2, էջ 22-28 (ռուսերեն) |

  Վ. Շ. Պետրոսյան

  Задача Римана в полуплоскости в смысле L^p сходимости (Ռիմանի խնդիրը կիսահարթությունում L^p զուգամիտության իմաստով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #2, էջ 29-35 (ռուսերեն) |

  Մ. Ս. Գաբրիելյան, Ս. Գ. Շահինյան, Ս. Ռ. Համբարձումյան

  Об устойчивости по действующей силе движения ракеты (Հրթիռի շարժման ըստ ազդող ուժի կայունության մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #2, էջ 36-43 (ռուսերեն) |

  Սարգիս Վ. Սարգսյան, Յու. Ջ. Յուսիֆ

  Задача оптимальной стабилизации анизотропной пластинки-полосы (Անիզոտրոպ սալ-շերտի օպտիմալ կայունության խնդիր) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #2, էջ 44-47 (ռուսերեն) |

  Կ. Վ. Պապոյան, Ա. Հ. Գևորգյան, Զ. Վ. Թորոսյան

  Об устойчивости упругих колебаний сверхпроводящего цилиндра с внешним током (Արտաքին հոսանքով գերհաղորդիչ գլանում առաձգական տատանումների կայունության մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #2, էջ 48-51 (ռուսերեն) |

  Ա. Մ. Մաշուրյան, Գ. Թ. Օվանեսով, Զ. Ա. Գրիգորյան, Պ. Գ. Պետրոսյան

  Особенности изменения надмолекулярной структуры закристаллизованного полиэтилена при кратковременном отжиге (Կարճատև ջերմամշակման դեպքում պոլիէթիլենի վերմոլեկուլային կառուցվածքի փոփոխության առանձնահատկությունները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #2, էջ 52-56 (ռուսերեն) |

  Ս. Հ. Սարգսյան, Ս.Ա. Ավետիսյան, Կ. Ս. Մարգարյան, Ս. Կ. Գրիգորյան

  Электрохимический синтез имидазольных полихелатов некоторых двухвалентных металлов (Մի քանի երկվալենտ մետաղների իմիդազոլային պոլիխելատների էլեկտրաքիմիական սինթեզը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #2, էջ 57-60 (ռուսերեն) |

  Գ. Ս. Գրիգորյան, Ն. Յա. Սարգսյան, Ա. Ն. Աբրահամյան, Է. Գ. Սարգսյան, Գ. Լ. Գրիգորյան

  Возможные химические процессы в солевых пещерах с участием пероксида водорода (Աղային քարանձավներում ջրածնի պերօքսիդի մասնակցությամբ հնարավոր քիմիական պրոցեսները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #2, էջ 61-64 (ռուսերեն) |

  Ռ. Վ. Կալագովա, Ա. Ի. Մարտիրյան

  Исследование свойств системы Ce-Fe (Ce-Fe համակարգի հատկությունների ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #2, էջ 65-68 (ռուսերեն) |

  Լ. Գ. Առուստամովա, Բ. Վ. Երիցյան, Դ. Ս. Գայբակյան, Մ. Մ. Ստեփանյան

  Клиноптилолиты как структурообразователи и аккумуляторы питания почв (Կլինոպտիլոլիտները որպես կառուցվածքառաջացնողներ և հողի սնուցման մարտկոցներ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #2, էջ 69-71 (ռուսերեն) |

  Մ. Վ. Նադիրյան, Ս. Վ. Ամիրյան

  Տեսաթմբի մեդիոդորսալ կորիզի ցածր հաճախականությամբ էլեկտրախթանման աղդեցությունն արյան մակարդման պրոցեսի վրա | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #2, էջ 72-76 |

  Ա. Ա. Էլոյան, Ն. Մ. Մարգարյան

  ՈՒղեղի արյան շրջանառության խանգարումների ուսումնասիրությունը | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #2, էջ 77-80 |

  Լ. Լ. Օսիպյան, Հ. Գ. Բատիկյան, Կ. Մ. Գրիգորյան

  Морфо-биологическая изменчивость грибов-контаминантов под влиянием стресс-фактора - технологического процесса производства продуктов питания (Աղտոտող սնկերի մերֆոկենսաբանական փոփոխությունը ստրես-գործոնի՝ սննդամթերքի արտադրության տեխնոլոգիական պրոցեսի ազդեցության տակ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #2, էջ 81-83 (ռուսերեն) |

  Մ. Գ. Թասլախչյան, Ս. Գ. Նանագյուլյան, Ն. Ջ. Կիրակոսյան, Ռ. Կ. Թորոսյան

  Новые для микобиоты Армении виды дискомицетов (Հայաստանի միկոբիոտայի համար դիսկոմիցետների նոր տեսակներ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #2, էջ 84-87 (ռուսերեն) |

  Ն. Ն. Հայրապետյան

  Взаимосвязь дезаминирования аминокислот и биосинтез мочевины в органах крыс (Ամինաթթուների դեզամինիզացիան և միզանյութի կենսասինթեզի կապը առնետների օրգաններում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #2, էջ 88-91 (ռուսերեն) |

  Ա. Լ. Գևորգյան

  Связь кластогенной активности со свободно-радикальными процессами (Կլաստոգեն ակտիվության կապը ազատ ռադիկալային պրոցեսների հետ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #2, էջ 92-95 (ռուսերեն) |

  Հ. Հ. Սարգսյան

  Հայաստանի շերտագրության և երկրաբանահանութային աշխատանքների մի քանի պրոբլեմների մասին | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #2, էջ 96-100 |

  Ա. Հ. Աղինյան

  Воздействие гидротехнических сооружений на гидрогеологические условия Ширакской котловины (Հիդրոտեհնիկական կառուցվածքների ազդեցությունը Շիրակի գոգավորության հիդրոերկրաբանական պայմանների վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #2, էջ 101-104 (ռուսերեն) |

  Ռ. Խ. Գագինյան

  Морфологические и стратиграфические условия залегания эффузивного комплекса и гидрогеологические свойства эффузивов Сюникского вулканического нагорья (Սյունիքի հրաբխային բարձրավանդակի էֆուզիվ համակարգերի տեղադրման մորֆոլոգիական և ստրատիգրաֆիական պայմանները և էֆուզիվ հիդրոերկրաբանական հատկանիշները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #2, էջ 105-109 (ռուսերեն) |

  Ն. Օ. Գյոկչյան, Ա. Ա. Եղիազարյան, Ջ. Ա. Միքայելյան, Հ. Գ. Խաչատրյան

  Изучение взаимодействия бромаурата с пиронином Б в сернокислой среде (Բրոմաուրատի փոխազդեցության ուսումնասիրությունը պիրոնին Բ-ի հետ ծծմբաթթվային միջավայրում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #2, էջ 110-111 (ռուսերեն) |

  Մ. Ա. Դավթյան, Ա. Ա. Նիլոլյան, Լ. Ռ. Թումանյան, Ս. Վ. Չուբարյան

  Влияние ЭДТА на структуру и активность аргиназы поджелудочной железы крыс (ԷԴՏԱ-ի ազդեցությունը առնետի ենթաստամոքսային գեղձի արգինազի կառուցվածքի և ակտիվության վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #2, էջ 112-114 (ռուսերեն) |

  Ա. Ա. Զաքարյան, Լ. Լ. Օսիպյան

  Сравнительная оценка питательных сред для выделения микромицетов-контаминантов лекарственных препаратов (Դեղապատրաստուկների սնկային աղտոտիչներն անջատելու համար սնկային միջավայրերի համեմատական գնահատականը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #2, էջ 115-117 (ռուսերեն) |

  Ջ. Հ. Աբրահամյան, Ա. Օ. Սահակյան, Գ. Ա. Էլիազյան, Ի. Մ. Էլոյան, Է. Ա. Մնացականյան, Ա. Ս. Մնացականյան

  Фитотерапия бумаг и бумажных изделий, пораженных микромицетами-деструкторами (Միկրոդեստրուկտորներով աղտահարված թղթերի և թղթի արտադրանքի ֆիտոթերապիա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #2, էջ 118-120 (ռուսերեն) |

  Վ. Պ. Վարդանյան, Ռ. Ս. Մինասյան, Մ. Ա. Գրիգորյան

  Геоэлектрические критерии исследования подземных вод (на примере работ в бассейне оз. Севан) (Ստորերկրյա ջրերի ուսումնասիրման գեոէլեկտրական չափանիշները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #2, էջ 121-123 (ռուսերեն) |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ