ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 1993 #1 (179)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 1993 #1 (179) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ
  Տեր-Անտոնյան Վ. Մ. (գլխ. խմբագր), Հարությունյան Ռ. Մ. (գլխ. խմբագրի տեղակալ),
  Շարամբեյան Լ. Թ. (պատ. քարտուղար),
  Առաքելյան Ն. Հ., Ավետիսյան Ա. Ա., Բալյան Ս. Պ., Բեյլերյան Ն. Մ., Դանիելյան Է. Ա., Խաչատրյան Ի. Գ., Հարությունյան Վ. Մ., Հովսեփյան Լ. Լ., Շահբագյան Ռ.Լ., Չուբարյան Է. Վ., Սահակյան Գ. Ս., Սարգսյան Հ. Հ., Սարգսյան Վ. Ս., Տոնոյան Ռ. Ն., Փափազյան Թ. Ա.

  Բովանդակություն

  Հ. Վ. Բադալյան

  Об одном методе получения общих формул тейлоровского типа (Թեյլորյան տիպի ընդհանուր տեսքի բանաձևերի ստացման մի մեթոդի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1993, #1, էջ 3-14 (ռուսերեն) |

  Վ. Ս. Սարգսյան, Վ. Ե. Ավետիքյան, Է. Շ. Սալեխ

  Об одном методе решения задачи изгиба неоднородной ортотропной консоли прямоугольного сечения (Ուղղանկյուն կտրվածքով անհամեռ օրթոտրոպ հեծանի ծռման խնդրի լուծման մի մեթոդի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1993, #1, էջ 15-20 (ռուսերեն) |

  Լ. Ս. Սահակյան

  Об оптимальном управлении колебаниями осесимметричной круглой пластинки при условии минимума ее полной энергии (Առանցքասիմետրիկ կլոր սալի տատանումների օպտիմալ ղեկավարման մասին նրա լրիվ էներգիայի մինիմալացման դեպքում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1993, #1, էջ 21-25 (ռուսերեն) |

  Գ. Ա. Վարդանյան, Ա. Հ. Գևորգյան, Ա. Զ. Մեհրաբյան, Ա. Մ. Սեդրակյան

  Об усилении поворота плоскости поляризации и стабильности азимута поляризации (Բևեռացման հարթության պտույտի ուժեղացման և բևեռացման ազիմուտի կայունացման մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1993, #1, էջ 26-39 (ռուսերեն) |

  Ա. Ա. Արզումանյան, Հ. Ս. Կարայան

  Կիսահաղորդչային լուսափոխակերպիչի օ.գ.գ.-ի ընդհանուր մոդելավորումը համարժեք սխեմայի միջոցով | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1993, #1, էջ 40-46 |

  Պ. Հ. Բեզիրգանյան, Լ. Գ. Գասպարյան, Ֆ. Կայիալի, Վ. Պ. Մկրտչյան

  Зависимость рентгеновских дифракционных картин от коллимации первичного падающего пучка и метода регистрации (Ռենտգենյան դիֆրակցիոն պատկերների կախումը առաջնային խմբի կոլիմացիայից և գրանցման եղանակից) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1993, #1, էջ 47-51 (ռուսերեն) |

  Ա. Ա. Ասատրյան, Գ. Խ. Գրիգորյան-Խակցյան

  Масловская асимптотика волнового поля при отражении от поверхности (двумерный случай) (Մակերևույթից անդրադարձված ալիքային դաշտի Մասլովյան ասիմպտոտը (երկչափ դեպք)) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1993, #1, էջ 52-61 (ռուսերեն) |

  Մ. Ե. Զուռնաչյան, Ռ. Դ. Գայբակյան, Ռ. Հ. Չալտիկյան, Ն. Մ. Բեյլերյան, Կ. Ա. Ներսեսյան, Գ. Ս. Սիմոնյան

  Исследования методом СТХ влияния химической и лазерной модификации на хроматографическое поведение силикагеля (Սիլիկաժելի քրոմատոգրաֆկ հատկությունների վրա քիմիական և լազերային մոդիֆիկաացիանեի ազդեցության ուսումնասիրությունը նրբաշերտ քրոմատոգրաֆիական եղանակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1993, #1, էջ 62-66 (ռուսերեն) |

  Ժ. Մ. Առստամյան

  Экстракционно-фотометрическое определение железа родамином C в силикатах и сплавах (Երկաթի էքստրակցիոն-ֆոտոմետրիկ որոշումը ռոդամին C-ով սիլիկատներում և համաձուլվածքներում ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1993, #1, էջ 67-71 (ռուսերեն) |

  Ս. Ս. Գրիգորյան, Ս. Հ. Միքայելյան

  Հիպոթալամիկ նեյրոնների կևղեվախույս փոխհարաբերությունները վեստիբուլյար նյարդի, կեղևի սենսոր և քունքային գոտիների գրգռման ժամանակ | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1993, #1, էջ 72-77 |

  Ս. Մ. Մինասյան, Ծ. Ի. Ադամյան, Ս. Գ. Սահակյան

  Влияние раздражения вестибулярной зоны коры на активность нейронов ядра Дейтерса (Կեղևի անդաստակային գոտու գրգռման ազդեցությունը Դեյտերսի կորիզի նեյրոնների ակտիվության վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1993, #1, էջ 78-82 (ռուսերեն) |

  Մ. Ա. Սարգսյան, Ժ. Վ. Ծովյան, Կ. Մ. Պետրոսյան

  Հայաստանի պայմաններում որոշ ծառատեսակների ֆիտոնցիդային ակտիվությունը Bac. thuringiensis-ի տարբեր ենթատեսակների դեմ | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1993, #1, էջ 83-91 (ռուսերեն)

  Մ. Գ. Թասլախչյան, Ս. Գ. Նանագյուլյան, Ն. Ջ. Կիրակոսյան

  Новые микологические открытия из Армении (Հայաստանի համար նոր սնկաբանական հայտնաբերումներ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1993, #1, էջ 92-95 (ռուսերեն) |

  Հ. Ռ. Վարդապետյան, Ա. Բ. Կիրակոսյան, Գ. Հ. Փանոսյան, Ռ. Մ. Հարությունյան, Կ. Յու. Մարտիրոսյան

  Динамика изменений морфологических характеристик суспензионных культур клеток некоторых сортов пшеницы (Ցորենի որոշ սորտերի բջջային կուլտուրաների մորֆոցիտոլոգիական բնութագրերի փոփոխությունների դինամիկան) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1993, #1, էջ 96-101 (ռուսերեն) |

  Ս. Ի. Բալասանյան

  Химическая эволюция солнечного вещества в период формирования хондритов, Земли и дифференциантов ее мантии (Արեգակնային նյութի քիմիական էվոլյուցիան խոնդրիտների, երկրի և նրա թիկնոցի ածանցյալների ձևավորման ընթացքում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1993, #1, էջ 102-107 (ռուսերեն) |

  Ն. Պ. Կոստենկո, Ն. Լ. Կորչուգանովա, Գ. Պ. Սիմոնյան

  К проблеме классификации эндогенных склонов тектонически активных орогенных областей (Տեկտոնական ակտիվ օրոգեն մարզերի լանջերի դասակարգման պրոբլեմի առթիվ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1993, #1, էջ 108-115 (ռուսերեն) |

  Ռ. Ռ. Պետրոսյան

  Физико-географические условия формирования и определение элементов водного баланса бассейна реки Каркар (Կարկառ գետի ավազանի ջրային հաշվեկշռի տարրերի ձևավորման ֆիզիկաաշխարհագրական պայմանները և հաշվարկը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1993, #1, էջ 116-124 (ռուսերեն) |

  Վ. Ս. Աթաբեկյան

  Алгоритм Евклида для целых кватернионов и теорема Лагранжа (Էվկլիդեսի ալգորիթմը ամբողջ քվատերիոնների համար և Լագրանժի թեորեմը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1993, #1, էջ 125-127 (ռուսերեն) |

  Զ. Ա. Կասմանյան, Ա. Կ. Չոբանյան, Ա. Ժ. Խաչատրյան

  Наклонное падение света на сверхрешетку (Լույսի թեք անկումը գերցանցի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1993, #1, էջ 128-131 (ռուսերեն) |

  Գ. Ա. Հովհաննիսյան, Կ. Ի. Էլլեր, Լ. Լ. Օսիպյան

  5-оксиметилфурфурол в виноградном соке (5-օքսիմեթիլֆուրֆուրոլի պարունակությունը խաղողի հյութում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1993, #1, էջ 132-136 (ռուսերեն) |

  Խ. Ե. Դավթյան

  Օ Ω-функции неотрицательного оператора в пространствах Понтрягина и Крейна (Պոնտրյագինի և Կրեյնի տարածություններում ոչ բացասական օպերատորի Ω ֆունկցիայի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1993, #1, էջ 137-138 (ռուսերեն) |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ