ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա Ֆիզիկա և մաթեմատիկա 2017, հատոր 51, № 1
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա Ֆիզիկա և մաթեմատիկա 2017, հատոր 51, № 1 հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը և հումանիտար հասարակագիտական «Բանբեր» հանդեսի:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ,հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

Հանդեսի հիմնադիր գլխավոր խմբագիրն է եղել (1967-1972 թթ.) ՀԽՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս Հովհաննես Հակոբի Չալթիկյանը:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով:
Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
միջազգային համարանիշ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր ՖՄԳԴ, պրոֆեսոր Վ.Ս. Աթաբեկյան
Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
միջազգային համարանիշ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ԿԳԴ, պրոֆեսոր Ռ.Մ. Հարությունյան
Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Գլխավոր խմբագիր ԵՀԳԴ Հ.Հ. Սարգսյան
միջազգային համարանիշ (ISSN) 1829-1759
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.


 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ


 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ


 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեյով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ
  Վարուժան Աթաբեկյան (գլխ. խմբագիր), Ալբերտ Կիրակոսյան (գլխ. խմբագրի տեղակալ)
  Միհրան Շարամբեյան (պատասխանատու քարտուղար),
  Ալավերդյան Ռ. Բ., Ավագյան, Ռ.Մ., Ավետիսյան Կ. Լ., Գևորգյան Գ.Գ., Դումանյան Վ.Ժ., Հակոբյան Յու.Ռ., Հաջյան Գ.Ս., Մովսիսյան Յու.Մ., Ներկարարյան Խ.Վ., Նիգիյան Ս.Ա., Պետրոսյան Ա.Ի., Պողոսյան Մ.Պ., Սարգսյան Ս.Վ., Վարդանյան Յու.Լ., Շուքուրյան Ս.Կ.
  __________________________________________________________________

  Մեր գործընկերները

  Բովանդակություն

  Ա. Ի. Պետրոսյան, Կ. Լ. Ավետիսյան

  Weighted spaces of functions harmonic in the unit ball (Միավոր գնդում ներդաշնակ ֆունկցիաների կշռային տարածությունները ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 3-7 |

  Վ. Գ. Բարդախչյան

  Fuzzy Bayesian inferences (Ոչ հստակ բայեսյան դուրսբերումներ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 8–12 |

  Գ. Գ. Գևորգյան, Կ. Ա. Նավասարդյան

  On a summation method for Vilenkin and generalized Haar systems (Հաարի ընդհանրացված և Վիլենկինի համակարգերի համար մի գումարման եղանակի վերաբերյալ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 13–17 |

  Կ. Ա. Քեռյան

  An example of double Fourier–Haar series with a nonregular subseries (Անկանոն ենթաշարքով կրկնակի Ֆուրիե–Հաարի շարքի օրինակ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 18–21 |

  Հ. Հ. Խաչատրյան

  Deficiency of outerplanar graphs (Արտաքին հարթ գրաֆների դեֆիցիտ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 22-28 |

  Գ. Ա. Կարապետյան, Հ. Ա. Պետրոսյան

  Embedding theorems for multianisotropic spaces with two vertices of anisotropicity (Անհամասեռության երկու գագաթով բազմաոչհամասեռ տարածությունների ներդրման թեորեմներ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 29–37 |

  Վ. Գ. Պետրոսյան

  Discontinuous Riemann boundary problem in weighted spaces (Ռիմանի խզվող եզրային խնդիրը կշռային տարածություններում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 38–41 |

  Մ. Վ. Բելուբեկյան

  On the condition of planar localized vibrations appearance in the vicinity of the free edge of a thin rectangular plate (Տեղայնացված պլանար տատանումների առաջացման պայմանները բարակ ուղղանկյուն սալի ազատ եզրի շրջակայքում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 42–45 |

  Ս. Ա. Նիգիյան, Տ. Վ. Խոնդկարյան

  On canonical notion of δ-reduction and on translation of typed λ-terms into untyped λ-terms (δ-Ռեդուկցիայի կանոնական գաղափարը և տիպիզացված λ-թերմերի թարգմանությունն առանց տիպերի λ-թերմերի) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 46–52 |

  Մ. Հ. Հովհաննիսյան

  Parallel technologies in some problems of network modeling (Զուգահեռ տեխնոլոգիաների կիրառումը ցանցերի մոդելավորման որոշ խնդիրներում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 53–59 |

  Ն. Հ. Բաղդասարյան, Ս. Ա. Բզնունի, Ա. Մ. Ամիրջանյան

  Assessment of the reactivity bias and bias uncertainty due to WWER-440 fuel depletion uncertainties (ՋՋԷՌ-440-ի օգտագործված միջուկային վառելիքի հաշվարկային անորոշություններով պայմանավորված նեյտրոնների բազմապատկման գործակցի անորոշությունների և շեղման գնահատումը) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 60–65 |

  Ե. Շ. Մամասախլիսով, Ա. Պ., Անտոնյան, Ա. Ա. Հակոբյան

  Effect of ligand binding on functionality of DNA field-effect transistor (Լիգանդի կապման ազդեցությունը ԴՆԹ-ի դաշտ-էֆեկտ փոխանցիչի գործառնության վրա) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 66–70 |

  Յու. Լ. Վարդանյան, Ա. Կ. Գրիգորյան, Հ. Ա. Շահինյան

  Strange stars at vacuum pressure dependent on quark density (Տարօրինակ աստղերը քվարկների խտությունից կախված վակուումի ճնշման դեպքում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 71–76 |
  Պետրոս Հակոբի Բեզիրգանյան: Մեծ գիտնականը և հայրենասերը (Ծննդյան 100 ամյակին) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 78-80 |

  Կ. Թ. Ավետյան, Լ. Վ. Լևոնյան, Հ. Ս. Սեմերջյան

  Comparative analysis of two diffraction schemes for widely divergent beam of X-ray radiation (Ռենտգենյան ճառագայթման լայն տարամիտված փնջի դիֆրակցիայի երկու սխեմաների համեմատական վերլուծություն) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 81–84 |

  Մ. Կ. Բալյան

  X-ray third-order nonlinear Renninger effect and rocking curves (Ռենտգենյան երրորդ կարգի ոչ գծային Ռենինգերի երևույթը և ճոճման կորերը) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 85–88 |

  Մ. Գ. Բարսեղյան

  Laser driven impurity states in two dimensional concentric double quantum rings (Լազերով կառավարվող դոնորային վիճակները կրկնակի համակենտրոն քվանտային օղակում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 89–92 |

  Ա. Պ. Ջոթյան, Ա. Ա. Ավետիսյան

  Excitonic absorption in gapped graphene systems (Էքսիտոնային կլանումը գրաֆենի համակարգերում՝ բացված էներգիական ճեղքի առկայությամբ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 93–96 |

  Լ. Գ. Գասպարյան, Վ. Պ. Մկրտչյան, Տ. Կ. Դադալյան

  Investigation of the influence of electric field on the anisotropy of nematic liquid crystlas by means of X-ray interferometric method (Նեմատիկ հեղուկ բյուրեղների անիզոտրոպիայի վրա արտաքին էլէկտրական դաշտի ազդեցության հետազոտումը ռենտգենաինտերֆերոմետրիկ եղանակով) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 97-100 |

  Լ. Ա. Հարությունյան

  Phase-contrast imaging based on three-block Fresnel zone plate interferometers using hard X-ray laboratory sources (Փուլային ցայտունության արտապատկերումը ֆրենելյան գոտիական թիթեղներից բաղկացած եռաբազուկ իներֆերաչափով, կոշտ ռենտգենյան ճառագայթման լաբորատոր աղբուրների օգտագործմամբ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 101-104 |

  Վ. Ս. Հարությունյան, Ա. Պ. Այվազյան, Վ. Պ. Մկրտչյան

  Residual stress on ettringite crystals in expansive cement paste (Մնացորդային մեխանիկական լարումն էտրինգիտի բյուրեղների վրա ընդարձակվող ցեմենտային մածուկում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 105-108 |

  Դ. Բ. Հայրապետյան, Լ. Ս. Պետրոսյան, Է. Մ. Ղազարյան, Հ. Ա. Սարգսյան

  Electron gas in asymmetric biconvex thin quantum lens: realization of Kohn's theorem (Էլեկտրոնային գազը անհամաչափ երկուռուցիկ բարակ քվանտային ոսպնյակում. Կոնի թեորեմի իրականացումը) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 109–112 |

  Լ. Վ. Լևոնյան, Հ. Մ. Մանուկյան

  Features of diffraction focusing of a spherical X-ray wave on a short period superlattice (Ռենտգենյան գնդային ալիքի դիֆրակտային կիզակետման առանձնահատկությունները փոքր պարբերությամբ գերցանցում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 113–116 |

  Ա. Խ. Մանասելյան

  Unique properties of ZnO quantum rings (ZnO քվանտային օղակների յուրահատուկ հատկությունները) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 117–120 |

  Վ. Ն. Մուղնեցյան, Ա. Ա. Կիրակոսյան

  Elastic strain distribution in one layer quantum ring superlattice (Առաձգական դեֆորմացիաների բաշխումը քնավտային կետերի միաշերտ գերցանցում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 121–123 |

  Ա․ Լ․ Վարդանյան, Ա․ Լ․ Ասատրյան, Ա․ Ա․ Մխիթարյան, Ս․ Ս․ Ավետիսյան, Ա․ Ա․ Կիրակոսյան

  Effects of electric field and image charges on the impurity-related optical absorption coefficients in a spherical quantum dot (Էլեկտրական դաշտի և պատկեր-լիցքերի ազդեցությունը խառնուկային օպտիկական կլանման գործակիցների վրա գնդային քվանտային կետում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 124–127 |
  Ամփոփում (հայերեն և ռուսերեն) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 127-136 |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ