ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա քիմիա և կենսաբանություն 2017, հատոր 51, № 1
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա քիմիա և կենսաբանություն 2017, հատոր 51, № 1 հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը և հումանիտար հասարակագիտական «Բանբեր» հանդեսի:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ,հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

Հանդեսի հիմնադիր գլխավոր խմբագիրն է եղել (1967-1972 թթ.) ՀԽՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս Հովհաննես Հակոբի Չալթիկյանը:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով:
Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
միջազգային համարանիշ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր ՖՄԳԴ, պրոֆեսոր Վ.Ս. Աթաբեկյան
Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
միջազգային համարանիշ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ԿԳԴ, պրոֆեսոր Ռ.Մ. Հարությունյան
Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Գլխավոր խմբագիր ԵՀԳԴ Հ.Հ. Սարգսյան
միջազգային համարանիշ (ISSN) 1829-1759
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.


 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ


 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ


 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեյով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ
  Ռուբեն Հարությունյան (գլխ. խմբագիր), Համբարձում Խաչատրյան (գլխ. խմբագրի տեղակալ)
  Միհրան Շարամբեյան (պատասխանատու քարտուղար),
  Ա. Ն. Առաքելյան, Մ. Ս. Առաքելյան, Է. Ս. Գևորգյան, Ֆ. Դ. Դանիելյան, Ա. Հ. Թռչունյան, Ռ. Ս. Հարությունյան, Լ. Լ. Օսիպյան, Տ. Վ. Ղոչիկյան, Ս. Մ. Մինասյան, Ս. Գ. Նանագուլյան, Յու. Գ. Պոպով, Ա. Ս. Սաղյան, Պ. Հ. Վարդևանյան, Գ. Պ. Փիրումյան

  Բովանդակություն

  Կ. Ռ. Գրիգորյան , Հ. Ա. Շիլաջյան

  Fluorescence 2D and 3D spectra analysis of tryptophan, tyrosine and phenylalanine (Տրիպտոֆանի, թիրոզինի և ֆենիլալանինի ֆլուորեսցենտային 2D և 3D սպեկտրների վերլուծությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 3-7 |

  Գ. Ս. Գրիգորյան, Զ. Գ. Գրիգորյան, Ա. Ց. Մալխասյան

  Producing of erythritol esters with stearic, palmitic and oleic acids (Էրիթրիտի բարդ եթերների ստացումը ստեարինաթթվով, պալմիտինաթթվով և օլեինաթթվով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 8-11 |

  Ա. Գ. Սիմոնյան, Գ. Պ. Փիրումյան

  Analysis of environmental status of the rivers Vorotan, Sisian and Goris (Որոտան, Սիսիան և Գորիս գետերի էկոլոգիական վիճակի վերլուծություն) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 12-16 |

  Ս. Ա. Գևորգյան, Ս. Ս. Հայրապետյան

  Effect of modification of peat surface with chitosan on sorption of copper ions (Խիտոզանով տորֆի մակերեսի մոդիֆիկացիայի ազդեցությունը պղնձի իոնների սորբցիայի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 17-21 |

  Է. Ս. Գևորգյան, Ժ. Վ. Յավրոյան, Ն. Ռ. Հակոբյան, Ա. Գ. Հովհաննիսյան

  Cisplatin in vivo influence on lipid content of chromatin on rat brain cells (Ցիսպլատինի in vivo ազդեցությունն առնետի ուղեղի բջիջների քրոմատինի լիպիդների պարունակության վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 22-26 |

  Ա. Պ. Անտոնյան, Մ. Ա. Փարսադանյան, Վ. Գ. Սահակյան, Պ. Հ. Վարդևանյան

  Melting parameters of DNA complexes with several intercalators (Տարբեր ինտերկալյատորների հետ ԴՆԹ-ի կոմպլեքսների հալման պարամետրերը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 27-30 |

  Ժ. Հ. Մուխաելյան

  EMI EHF-induced changes of free-radical oxidation processes in Triticum Aestivum L. Seedlings (ԾԲՀ-տիրույթի ԷՄՃ մակածված ազատ ռադիկալային օքսիդացման երևույթների փոփոխությունը Triticum aestivum L. ծիլերում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 31-37 |

  Ս. Ն. Հակոբյան , Ռ. Ս. Ղազարյան, Մ. Ա. Շահինյան

  Interaction of poly(I) with ethidium bromide (Poly(I)-ի փոխազդեցությունն էթիդիումի բրոմիդի հետ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 38-43 |

  Մ. Մ. Գինովյան, Ա. Հ. Թռչունյան

  Screening of some plant materials used in Armenian traditional medicine for their antimicrobial activity (Հայկական ավանդական բժշկության մեջ օգտագործվող որոշ դեղաբույսերի հակամանրէային ազդեցության գնահատականը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 44-53 |

  Ն. Ա. Հովհաննիսյան , Գ. Գ. Օգանեզովա , Մ. Ա. Մելքումյան , Ն. Ս. Ավետիսյան , Ա. Մ. Հովհաննիսյան , Մ. Հ. Կինոսյան , Մ. Բ. Չիթչյան

  Response of multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa strains to action of synthetic amino acids and peptides (Բազմակի դեղակայունությամբ օժտված Pseudomonas aeruginosa շտամի պատասխանը սինթետիկ ամինաթթուների պեպտիդների ազդեցությանը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 54-57 |

  Ա. Ս. Ստեփանյան, Լ. Վ. Մարգարյան, Ս. Գ. Նանագյուլյան

  Database of mycorrhizal fungi of the Republic of Armenia (Հայաստանի Հանրապետության միկորիզագոյացնող սնկերի տվյալների բազա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 58-61 |

  Ա. Ս. Պապիկյան, Ի. Գ. Գաբրիելյան

  A new species brassaiopsis mirabilis Kol. from early pliocene flora Hortun-1 (Armenia) (Նոր տեսակ Brassaiopsis Mirabilis Kol. վաղ պլիոցենյան հասակի Հորթուն-1 տեղավայրից) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 62-64 |
  Ռուբեն Միքայելի Հարությունյան. գիտնականը, ուսուցիչը և քաղաքացին (ծննդյան 70 ամյակի առթիվ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 65-66 |
  Ամփոփում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 67-72 |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ