ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 1988 #1 (167)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 1988 #1 (167) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  Բովանդակություն

  Հ. Վ. Բադալյան, Վ. Մ. Եդիգարյան

  Обобщение одной задачи Менделеева (Մենդելեևի մի խնդրի ընդհանրացումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #1, էջ 3-10 (ռուսերեն) |

  Տ. Ա. Թերզյան

  Динамическая система под влиянием однородного марковского процесса (Համասեռ մարկովյան պրոցեսի ազդեցության տակ գտնվող դինամիկ համակարգ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #1, էջ 11-14 (ռուսերեն) |

  Ն. Խ. Մեսրոպյան

  О единственности обновляющего процесса для процесса неполного ранга (Ոչ լրիվ ռանգ ունեցող ստացիոնար պրոցեսի նորոգող պրոցեսի միակության մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #1, էջ 15-17 (ռուսերեն) |

  Մ. Ս. Գաբրիելյան, Օ. Ս. Միքայելյան

  Дифференциальные игры сближения-уклонения при m целевых множествах для поэтапно меняющихся систем (Մոտեցման֊շեղման դիֆերենցիալ խաղեր m նպատակային բազմությունների աոկայությամբ քայլ առ ֆայլ փոփոխվող համակարգերի համար) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #1, էջ 18-25 (ռուսերեն) |

  Վ. Ս. Սարգսյան, Գ. Մ. Ղուկասյան

  Об одном методе решения пространственных задач теории упругости неортотропного тела (Ոչ օրթոտրոպ մարմնի առաձգականության տեսության տարածական խնդիրների լուծման մի մեթոդի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #1, էջ 26-33 (ռուսերեն) |

  Ռ. Ժ. Մնացականյան

  О развитии течения вязкой жидкости между параллельными движущимися пористыми полуплоскостями (Մածուցիկ հեղուկի շարժման զարգացման մասին շարժվող զուգահեռ ծակոտկեն կիսահարթությունների միջև) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #1, էջ 34-38 (ռուսերեն) |

  Ս. Գ. Շահինյան

  Об оптимальной стабилизации не вполне управляемых систем (Ոչ լրիվ ղեկավարելի համակարգերի օպտիմալ ստաբիլիզացիայի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #1, էջ 39-46 (ռուսերեն) |

  Ա. Հ. Մակարյան, Կ.Մ.Մովսիսյան

  Особенности излучения разностной частоты миллиметрового диапазона, возбуждаемого волной нелинейной поляризации (Ոչ գծային բևեռացման ալիքով գրգռվող միլիմետրական տիրույթի տարբերային հաճախության ճառագայթման առանձնահատկությունները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #1, էջ 47-53 (ռուսերեն) |

  Պ. Հ. Բեզիրգանյան, Կ. Ն. Բեզիրգանյան, Լ. Գ. Գասպարյան, Վ. Պ. Մկրաչյան

  Исследование несовершенств рентгеновских интерферометров, состоящих из разнотолщииных кристаллов (Տարբեր հաստություններ ունեցող բյուրեղներից բաղկացած ռենտգենյան ինտերֆերոմետրերի անկատարելիության ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #1, էջ 54-60 (ռուսերեն) |

  Ա. Վ. Հովսեփյան, Ի. Ն. Հայրապետյան

  Метод расчета восстановления отклонений пространственного энергораспределения в реакторах по показаниям внезонных детекторов (Տարածական էներգաբաշխվածության շեղումների հաշվարկի մեթոդը արտազոնային դետեկտորների ցուցմունքների օգնությամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #1, էջ 61-65 (ռուսերեն) |

  Ս. Ա. Հակոբյան, Ա. Ա. Վարդանյան, Ջ. Խ. Գրիգորյան, Ա. Ե. Ռուստամյան, Յու. Ս. Չիլինգարյան

  Об удлинении химической связи при стеклообразованнии (Ապակեգոյացման ժամանակ քիմիական կապերի երկարության փոփոխման մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #1, էջ 66-75 (ռուսերեն) |

  Ռ.Պ. Բաբերցյան, Է. Ի. Տեր-Գևորգյան, Գ. Ա. Եղիազարյան, Ս. Ա. Հարությունյան

  О роли распределения электрических полей в разряде типа Пеннинга (Էլեկտրական դաշտերի բաշխվածության դերը Պեննինգի տիպի պարպումում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #1, էջ 70-75 (ռուսերեն) |

  Ռ.Մ. Հակոբյան, Ա. Մ. Կայֆաջյան, Մ. Վ. Մուսայելյան

  Некоторые кинетические параметры полимеризации акрил- и метакриламидов, инициированной пер¬сульфатом калия и системой персульфат-триэтаноламин (Կալիումի պերսուլֆատով և պերսուլֆատ-տրիէթանոլամին համակարգով հարուցված ակրիլ և մետակրիլամիդների պոլիմերման մի քանի կինետիկ պարամետրերը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #1, էջ 76-82 (ռուսերեն) |

  Ժ. Մ. Առստամյան, Կ. Ա. Շամիլյան

  Экстракционно-фотометрическое определение хрома в почвах и растениях основными красителями (Քրոմի էքստրակցիոն֊ լուսաչափական որոշումը հիմնային ներկանյութերով հողերում և բույսերի մեջ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #1, էջ 83-86 (ռուսերեն) |

  Ռ. Պ. Մելիքսեթյան, Լ. Հ. Ղազարյան, Մ. Լ. Երիցյան

  N-алкилольные производные изоциануровой кислоты (Իզոցիանուրաթթվի N-ալկինոլածանցյալներ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #1, էջ 87-94 (ռուսերեն) |

  Ս. Դ. Բարխուդարյան

  О полярографическом поведении селена (IV) и теллура (IV) на тартратном фоне (Գինեթթվային ֆոնի վրա սելենի (IV) և տելուրի (IV) պոլյարոգրաֆիական վարքը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #1, էջ 95-101 (ռուսերեն) |

  է. Ե. Ղափանցյան, Մ. Գ. Հարությունյան, Ա. Ա. Գալստյան, Ռ. Ա. Սարգսյան

  Система Nа2MoO4-Na2ՏՕ4-H2O при 20°С (Na2MoO4-Na2ՏՕ4-H2O համակարգը 20°C-ում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #1, էջ 102-105 (ռուսերեն) |

  Ս. Ա. Հակոբյան, Հ. Հ. Հովհաննիսյան

  Об изменениях функционального состояния сердца и дыхательного аппарата у студентов в течение учебного дня в условиях шума (Ուսումնական օրվա ընթացքում աղմուկի պայմաններում ուսանողների սրտի և շնչառական ապարատի ֆունկցիոնալ վիճակի փոփոխությունների մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #1, էջ 106-112 (ռուսերեն) |

  է. Մ. Եղիազարյան, Ռ. Ա. Մայիլյան

  Особенности питания и роста белуги при прудовом выращивании в условиях Араратской долины (Արարատյան դաշտի լճակներում աճեցվող բելուգայի սնման և աճի առանձնահատկությունները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #1, էջ 113-117 (ռուսերեն) |

  Լ. Խ. Աբրահամյան, Ե. Հ. Սիմոնյան, Գ. Ե. Սամվելյան

  Ультраструктура спородермы пыльцевого зерна у функционально мужского типа цветка дикого винограда (Վայրի խաղողի արական ծաղկի փոշեհատիկի սպորոդերմի ուլտրաստրոլկտուրան) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #1, էջ 118-122 (ռուսերեն) |

  Վ. Ս. Պողոսյան, է. Ա. Աղաջանյան, Ն. Կ. Խաչատրյան

  Действие производственных загрязнителей атмосферы на мейоз у традесканции клона 02 (Մթնոլորտի արտադրական աղտոտիչների ազդեցությունը տրադեսկանցիայի 02 կլոնի մեյոզի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #1, էջ 123-126 (ռուսերեն) |

  Լ. Ա. Ղուկասյան, Ի. Պ. Կասպարովա

  Модифицирующее влияние гумата натрия на генетическую активность гексахлорциклогексана (Նատրիումի հումատի մոդիֆիկացնող ազդեցությունը հեքսաքլորցիկլոհեքսանի գենետիկական ակտիվության վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #1, էջ 127-130 (ռուսերեն) |

  Դ. Ա. Խաչատրյան

  Изучение влияния поверхностных неоднородностей на результаты метода заряженного тела с помощью моделирования (Մակերեսային անհամասեռությունների ազդեցության ուսումնասիրումը լիցքավորված մարմնի մեթոդի արդյունքների վրա մոդելացման օգնությամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #1, էջ 131-135 (ռուսերեն) |

  Վ. Յու. Խալատով , Ա. Վ. Խոյեցյան

  Ландшафты Араратской межгорной котловины и их сельскохозяйственное использование (Արարատյան միջլեռնային գոգավորության լանդշաֆտներն և նրանց գյուղատնտեսական օգտագործումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #1, էջ 136-142 (ռուսերեն) |

  Մ. Գ. Գրիգորյան

  Представление измеримых функций простыми и кратными рядами по многочленам Лежандра (Չափելի ֆունկցիաների ներկայացումը սովորական ե բազմապատիկ շարքերով ըստ Լեժանդրի բազմանդամների) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #1, էջ 143-146 (ռուսերեն) |

  է. Հ. Նազարյան

  О многомерном аналоге формулы Карлемана, имеющем голоморфное ядро (Հոլոմորֆ կորիզ ունեցող Կառլեմանի բանաձևի բազմաչափ անալոգի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #1, էջ 147-149 (ռուսերեն) |

  Յու. Թ. Մովսիսյան, Մ. Մ. Բունիաթյան

  Прогнозная модель развития экономики Армянской ССР (ՀՍՍՀ տնտեսական զարգացման կանխագուշակման մոդել) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #1, էջ 150-154 (ռուսերեն) |

  Մ. Բ. Մարտիրոսյան

  Односторонняя электропроводность льда (Սառույցի միակողմանի էլեկտրահաղորդականության մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #1, էջ 155-158 (ռուսերեն) |

  Վ. Հ. Հայրապետյան, , Թ. Ա. Մանամշյան, Գ. Ի. Կիրյանով

  Анализ белкового соста ва хроматина L-клеток, сформированного на недометилированной ДНК (Թերմեթիլացված ԴՆԹ-ի վրա ձևավորված L-բջիջների քրոմատինի սպիտակուցային պարունակության անալիզը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #1, էջ 159-161 (ռուսերեն) |

  Ս. Ն. Մովսեսյան, Մ. Հ. Գալուկյան

  Фенологические наблюдения и изучение пыльцевых зерен некоторых диких видов пшеницы (Ցորենի մի քանի վայրի տեսակների ֆենոլոգիական դիտումները և փոշեհատիկների ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #1, էջ 162-164 (ռուսերեն) |

  Գ. Պ. Տոնոյան

  О гамильтоновых циклах в графах (Համիլտոնյան ցիկլեր գրաֆներում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #1, էջ 165 (ռուսերեն) |

  Ա. Մ. Գալստյան, Յու. Ս. Չիլինգարյան

  Интерференционный волоконно-оптический датчик усилия на двужильном световоде (Ինտերֆերենցիոն-օպտիկական ուժային տվիչ երկջիղ լուսատարով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #1, էջ 166 (ռուսերեն) |

  է. Ա. Սաֆրազբեկյան

  Содержание некоторых тяжелых металлов в водах р. Раздан (Մի քանի ծանր մետաղների պարունակությունը Հրազդան գետի ջրերում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #1, էջ 167-168 (ռուսերեն) |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ