ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 1988 #2 (168)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 1988 #2 (168) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  Բովանդակություն

  Ն. Խ. Մեսրոպյան

  О косинусе угла между «прошлым» и «будущим» процесса ( Պրոցեսի «անցյալի» և «ապագայի» տարածությունների միջև անկյան կոսինուսի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #2, էջ 3-7 (ռուսերեն) |

  Ա. Գ. Ղալումյան

  Оценки решений некоторых интегральных уравнений на отрезке (Հատվածի վրա որոշ ինտեգրալային հավասարումների լուծումների գնահատականները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #2, էջ 8-16 (ռուսերեն) |

  Ա. Հ. Ներսիսյան

  О декомпозиции функций, аппроксимируемых аналитическими (Անալիտիկներով մոտարկվող ֆունկցիաների տարրալուծման մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #2, էջ 17-21 (ռուսերեն) |

  Ռ. Վ. Հակոբյան

  О регулярности спектральной функции J-унитарного, J-диссипативного оператора (J-ունիտար, J-դիսիպատիվ օպերատորի սպեկտրալ ֆունկցիայի ոեգուլյարության մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #2, էջ 22-30 (ռուսերեն) |

  Վ. Ռ. Բարսեղյան

  Дифференциальная игра преследования в гравитационном поле (Հետապնդման դիֆերենցիալ խաղային խնդիր գրավիտացիոն ձգողական դաշտում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #2, էջ 31-37 (ռուսերեն) |

  Լ. Ա. Աթոյան, Մ. Վ. Բելուբեկյան

  Оптимизация внутренней структуры неоднородной балки при поперечной распределенной нагрузке (Կամայական ուժով ծանրաբեռնված ոչ համասեռ հեծանի ներքին կառուցվածքի օպտիմալացումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #2, էջ 38-41 (ռուսերեն) |

  է. Վ. Չուբարյան, Դ. Ի, Զասլավսկի

  Аналитические решения для сверхплотных звезд в рамках биметрической теории гравитации (Անալիտիկ լուծումներ գերխիտ աստղերի համար գրավիտացիայի բիմետրիկ տեսության սահմաններում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #2, էջ 42-48 (ռուսերեն) |

  Ա. Գ. Գալստյան, Ա. Վ. Հովսեփյան, Վ. Վ. Պապոյան

  Восстановление поля нейтронов с учетом показаний датчиков внутриреакторного контроля (Նեյտրոնների դաշտի վերականգնումը ներռեակտորային հսկման դետեկտորների ցուցմունքների համաձայն) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #2, էջ 49-55 (ռուսերեն) |

  Գ. Հ. Բադալյան, Ա. Ա. Մուրադյան

  Применение диаграммного метода в статистической теории ближнего порядка в упорядочивающихся бинарных сплавах (Դիագրամային եղանակի կիրառումը կարգավորվող երկբաղադրիչ համաձուլվածքների մոտակա կարգի ստատիստիկական տեսության մեջ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #2, էջ 56-62 (ռուսերեն) |

  Գ. է. Շահնազարյան,, Վ. Մ. Աոաքելյան, Ա. Գ. Սարգսյան, Վ. Մ. Հարությունյան

  Исследование электропроводности легированной Fe2O3 (Լեգիրացված Fe2O3 էլեկտրահաղորդականության հետազոտումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #2, էջ 63-67 (ռուսերեն) |

  Ա. Ս. Հովհաննիսյան, Ի. Ս. Ռեզ

  Исследование температурных флуктуаций в расплаве при кристаллизации методом Чохральского (Հալույթում ջերմաստիճանային տատանումների ուսումնասիրությունը Չոխրալսկու եղանակով բյուրեղացման ժամանակ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #2, էջ 68-73 (ռուսերեն) |

  Ռ. Պ. Մելիքսեթյան, Ա. Մ, Կայֆաջյան, Ռ. Մ. Հակոբյան, Ա. Պ. Ղուլիկյան, Մ. Լ. Երիցյան

  Производные ортофосфорной кислоты и карбоксилаты на их основе (Օրտոֆոսֆորական թթվի նոր ածանցյալներ և կարբօքսիլատներ նրանց հիմքի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #2, էջ 74-81 (ռուսերեն) |

  Ժ. Մ. Առստամյան

  Экстракционно-фотометрическое определение железа сафронином Т (Երկաթի էքստրակցիոն-ֆոտոմետրիկ որոշումր սաֆրանին T-ով ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #2, էջ 82-85 (ռուսերեն) |

  Մ. Գ. Հարությունյան, է. Ե. Ղափանցյան, Ա. Վ. Գալստյան, Ռ. Ա. Սարգսյան

  Исследование растворимости в системе Na_2WO_4-Na_2SO_4-H_2O при 20°С (Լուծելիության ուսումնասիրությունը Na_2WO_4-Na_2SO_4-H_2O համակարգում 20°C-ում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #2, էջ 86-88 (ռուսերեն) |

  Ե. Ն. Հովսեփյան, Գ. Ն. Շապոշնիկովա, Գ. Ս. Հաճարյան

  Основные органические красители как амперометрические реагенты. XII. Исследование взаимодействия галогенидных комплексов платины(IV) с диметилтионином и толуидиновым голубым (Հիմնային օրգանական ներկանյութերը, որպես ամպերաչափական ոեագենտներ։ XII. Pt(4)-ի հալոգենային կոմպլեքսների փոխազդեցության ուսումնասիրությունը դիմեթիլթիոնինով և տոլուիդինային կապույտով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #2, էջ 89-93 (ռուսերեն) |

  Դ. Ս. Գայբակյան, Ե. Վ. Վենեցիանով, Գ. Դ. Գայբակյան

  Препаративная тонкослойная хроматография (ПТСХ) элементов. 2. Теоретическое описание процесса ТСХ в утолщенном слое (Տարրերի պրեպարատիվ նրբաշերտ քրոմատոգրաֆիա։ 2. Հաստացված շերտում նրբաշերտ քրոմատոգրաֆիական պրոցեսի տեսական նկարագրումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #2, էջ 94-99 (ռուսերեն) |

  Ս. Գ. Երվանդյան, Ն. Պ. Բեգլարյան

  О фертильности и размерах пыльцевых зерен растений томата при действии гибберелловой кислоты (Պոմիդորի ծաղկափոշու ֆերտիլությունր և չափերը գիբերելաթթվի ազդեցության դեպքում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #2, էջ 100-104 (ռուսերեն) |

  Թ.Ա. Սահակյան, Ռ. Թ. Թերզյան

  Բամիայի մի շարք տարատեսակների և սորտերի ոաումնասիրության արդյունքները | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #2, էջ 105-109 |

  Մ. Ա. Սարգսյան, Ն. Գ. Դավթյան, Ն. Ս. Դարբինյան

  Изменение целлюлозоразрушающих микроорганизмов и активности целлюлазы после внесения кристаллоносных микроорганизмов в почвогрунты оз. Севан (Սևանա լճի բնահողի ցելյուլոզա քայքայող միկրոօրգանիզմների և ցելյուլազայի ակտիվության փոփոխությունը կախված բյուրեղակիր միկրոօրգանիզմների ներմուծումից) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #2, էջ 110-113 (ռուսերեն) |

  Լ. Լ. Օսիպյան, Ն. Մ. Վերդյան, Վ. Ա. Գաբրիելյան

  Некоторые сведения о контаминации мицелиальными грибами продуктов детского питания, приготовленных на основе сухого молока (Որոշ տեղեկություններ փոշի կաթից պատրաստված մանկական սննդամթերքների միցելիալ սնկերով աղտոտվածության մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #2, էջ 114-117 (ռուսերեն) |

  Գ. Գ. Մանուչարյան

  էկոլոգիական տեղեկություններ Փամբակի լեռներում տարածված կովկասյան լեռնային դրախտապանի վերաբերյալ | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #2, էջ 118-120 |

  Դ. Ա. Խաչատրյան

  К вопросу интерпретации кривых вертикального электрического зондирования с помощью двухслойных кривых и вспомогательных палеток ( Ուղղաձիգ էլեկտրական զոնդավորման կորերը երկշերտ և օժանդակ պալետկաների օգնությամբ մեկնաբանելու հարցի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #2, էջ 121-125 (ռուսերեն) |

  Հ. Մ. Ավչյան

  Связь кажущегося сопротивления горных пород с их истинным сопротивлением (Լեռնային ապարների թվացող դիմադրության կապը նրանց իրական դիմադրության հետ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #2, էջ 126-130 (ռուսերեն) |

  Հ. Կ. Գաբրիելյան, Ա. Վ. Խոյեցյան

  К вопросу исследования и освоения бедлендов Армяникой ССР (Հայկական ՍՍՀ բեդլենդների ուսումնասիրության և յուրացման հարցի շուրջը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #2, էջ 131-135 (ռուսերեն) |

  Ս. Ա. Հակոբյան , Ա. Ա. Վարդանյան, Յու. Ս. Չիլինգարյան

  Особенности распределения температурного поля и пути устранения температурных градиентов при высокочастотной варке особо чистых стекол (Գերմաքուր ապակիների բարձրահաճախային սինթեզի ժամանակ ջերմային դաշտի բաշխման և ջեր¬մաստիճանային գրադիենտի վերացման մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #2, էջ 136-139 (ռուսերեն) |

  Ի. Ն. Հայրապետյան, Ա. Վ. Հովսեփյան

  Анализ результатов эксперимента на критической сборке и построение аппроксимация полученных данных (Կրիտիկական հավաքման էքսպերմինետալ արդյունքների անալիզ և ստացված տվյալների ապրոքսիմացիայի կառուցում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #2, էջ 140-142 (ռուսերեն) |

  Վ. Մ. Հարությունյան, Զ. Հ. Մխիթարյան, Ռ. Ս. Բարսեղյան, Ս. Վ. Մինասյան

  Низкочастотные шумы в кремнии с примесью никеля (Ցածրհաճախային աղմուկները նիկելի խառնուրդով սիլիցիումում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #2, էջ 143-146 (ռուսերեն) |

  Թ. Թ. Չմչյան

  Математическая обработка ряда измерений одной и той же величины (Միևնույն մեծության չափումների շարքի մաթեմատիկական մշակումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #2, էջ 147-151 (ռուսերեն) |

  Գ. Գ. Ժամհարյան, է. Ա. Մանթաշյան

  Некоторые кинетические свойства трансамидиназы из N. CRASSA (Բորբոսասնկի տրանսամիդինազայի որոշ կինետիկական հատկությունները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #2, էջ 152-153 (ռուսերեն) |

  Ռ. Լ. Գևորգյան, Ա. Ն. Արզումանյան

  Получение различных ориентаций некоторых генов биосинтеза аргинина для трансформации растворительных протопластов (Արգինինի կենսասինթեզի որոշ գեների տարբեր օրիենտացիաների ստացումը բուսական պրոտոպլաստների տրանսֆորմացիայի համար) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #2, էջ 154-155 (ռուսերեն) |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ