ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 1988 #3 (169)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 1988 #3 (169) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  Բովանդակություն

  Մ. Ի. Կարախանյան

  Об условиях полноты системы собственных векторов обобщенно нормального оператора (Ընդհանրացված նորմալ օպերատորի սեփական վեկտորների համակարգի լրիվության պայմանների մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #3, էջ 3-8 (ռուսերեն) |

  Հ. Վ. Բադալյան, Վ. Մ. Եդիգարյան

  Об одном способе получения аналога неравен¬ства В. А. Маркова для многочленов в метрике Lᵖ(0,1),1< p< ∞ (Բազմանդամների համար Lᵖ(0,1),1< p< ∞ մետրիկայով Վ, Ա. Մարկովի անհավասարությանը անալոգ անհավասարոթյան ստացման մի եղանակի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #3, էջ 9-20 (ռուսերեն) |

  Գ. Ա. Կարապետյան

  Гладкая зависимость от параметра решений регулярных уравнений (Ռեգուլյար հավասարումների ողորկությունն ըստ պարամետրի) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #3, էջ 21-29 (ռուսերեն) |

  Բ. Հ. Սահակյան

  Об одной обобщенной формуле типа Тейлора-Маклорена (Թեյլորի-Մակլորենի բանաձևի տիպի մի ընդհանրացված բանաձևի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #3, էջ 30-40 (ռուսերեն) |

  Վ. Ս. Սարգսյան, Սալեխ էլ Շախատ

  Кручение тонкостенных, анизотропных, неоднородных стержней с криволинейными профилями (Կորագիծ հատույթով բարակապատ, անիզոտրոպ, անհամասեո ձողերի գլորումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #3, էջ 41-47 (ռուսերեն) |

  է. Խ. Գրիգորյան

  Контактная задача для кусочно-однородной бесконечной пластины с конечными стрингерами (Վերջավոր ստրինգերով կտոր աո կտոր համասեռ անվերջ սալի կոնտակտային խնդիր) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #3, էջ 48-57 (ռուսերեն) |

  Վ. Գ. Բարխուդարյան, Մ. Հ. Ավեստիսյան, Լ. Լ. Ասլանյան

  Влияние УФ-облучення на молекулярные характеристики полиэтилена. 1. Исследование изменений гидродинамических свойств полиэтилена (ՈՒՄ ճառագայթման ազդեցությունր պոլիէթիլենի մոլեկուլային բնութագրերի վրա, 1. Պոլիէթիլենի հիդրոդինամիկական հատկությունների փոփոխությունների հետազոտումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #3, էջ 58-61 (ռուսերեն) |

  Ա. Հ. Գևորգյան

  Особенности азимутальной зависимости поворота плоскости поляризации света в холестерических жидких кристаллах при наличии поглощения и дисперсии (Բևեռացման հարթության պտույտի ազիմուտալ կախվածության աոանձնահատկությունները խոլեստերինային հեղուկ բյուրեղներում կլանման և դիսպերսիայի առկայությամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #3, էջ 62-69 (ռուսերեն) |

  Մ. Գ. Աբրահամյան, Վ. Ի. Պետվիաշվիլի, Ա. Մ. Ֆրիդման

  Нелинейные возмущения гравитирующего диска и спиральная структура галактик (Գրավիտացվող սկավառակի ոչ գծային գրգռումները և գալակտիկաների պարուրաձև կաոուցվածքը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #3, էջ 70-77 (ռուսերեն) |

  Ս. Ա. Հակոբյան, Ա. Ե. Ռուստամյան, Յու. Ս. Չիլինգարյան, Ա. Վ. էգիբյան

  Об адекватной дислокационной модели стеклообразного состояния (Ապակենման վիճակի ադեկվատ դիսլոկացիոն մոդելի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #3, էջ 78-82 (ռուսերեն) |

  Յու. Հ. Ավետիսյան, Հ. Հ. Բարսեղյան, Ա. Հ. Մակարյան

  Высокочастотное ограничение работы МОМ-диода (ՄՕՄ-դիոդի աշխատանքի բարձրհաճախային սահմանափակումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #3, էջ 83-86 (ռուսերեն) |

  Կ. Վ. Ալումյան, Ռ. Ի. Բաղդասարյան, Պ. Հ. Բեզիրգանյան, Ա. Հ. Դուրգարյան, Թ. Ս. Մնացականյան, Ֆ. Հ. Էյրամջյան

  Определение модуля упругости кристаллов рентгеновскими интерференционными методами (Բյուրեղների առաձգականության մոդուլի որոշում ռենտգենյան ինտերֆերենցիոն մեթոդներով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #3, էջ 87-91 (ռուսերեն) |

  Ռ. Մ. Հակոբյան, Ա. Մ. Կայֆաջյան, Հ. Դ. Հակոբյան

  Об одной кинетической особенности совместной полимеризации акриламида с метакриламидом, инициированной системой персульфат-триэтаноламин (Պերսուլֆատ-տրիէթանոլամինով հարուցված ակրիլամիդ, մետակրիլամիդ համապոլիմերման կինետիկական մի առանձնահատկության մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #3, էջ 92-97 (ռուսերեն) |

  Ա. Ս. Ասլանյան, Ս. Հ. Նալչաջյան, Ն. Մ. Բեյլերյան

  Влияние диметилдодециламина на скорость эмульсионной полимеризации метилметакрилата. I. Влияние природы инициатора и эмульгатора (Դիմեթիլդոդիցիլամինի ազդեցությունը մեթիլմետակրիլատի էմուլսիոն պոլիմերման արագության վրա։ I. էմուլգատորի և հարուցիչի ազդեցությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #3, էջ 98-103 (ռուսերեն) |

  Դ. Ս. Գայբակյան, Կ. Հ. Բունիաթյան, Ա. Շ. Տոնոյան, Հ. Գ. Խաչատրյան

  Разделение рения, молибдена, ванадия и вольфрама различными вариантами тонкослойной хроматографии (Ռենիումի, մոլիբդենի, վանադիումի, վոլֆրամի բաժանումը նրբաշերտ քրոմատագրաֆայի եղանակի մի շարք տարբերակների կիրառությամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #3, էջ 104-108 (ռուսերեն) |

  Ե. Ն. Հովսեփյան, Ջ.Ա. Միքայելյան, Հ. Գ. Խաչատրյան

  Экстракционно-фотометрическое определение микрограммовых количеств платины (IV) родамином 6Ж (Պլատինի միկրոգրամային քանակությունների որոշումը ռոդամին 6 Ժ-ով էքստրակցիոն-ֆոտոմետրիկ եղանակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #3, էջ 109-112 (ռուսերեն) |

  Վ. Ա. Պետրոսյան, Ս. Գ. Միրզախանյան, Շ. Ա. Մարգարյան, Ռ. Ս. Հարությունյան, Ն. Մ. Բեյլերյան

  О комлексах диметилформамида и диметилацетамида с бромом (Բրոմի հետ դիմեթիլֆորմամիդի և դիմեթիլացետամիդի կոմպլեքսների մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #3, էջ 113-117 (ռուսերեն) |

  Ա. Ս. Միքայելյան, Հ. Ռ. Վարդապետյան

  Исследование изменений в хроматиновых белках печени крыс под действием диэтилнитрозоамина (Առնետի լյարդի քրոմատինի սպիտակուցներում դիէթիլնիտրոզոամինի ազդեցությամբ տեղի ունեցող փոփոխությունների հետազոտությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #3, էջ 118-123 (ռուսերեն) |

  Հ. Խ. Թաջիրյան, Ն. Պ. Բեգլարյան

  Результаты действия гиббереллина (ГА_3) на продуктивность пшеницы сорта Безостая 1 в производственных условиях в М1, и М2 (Արտադրական պայմաններում ցորենի բեզոստայա 1 սորտի բերքատվության վրա գիբերելինի (ԳԱ_3) ազդեցության արդյունքները M1-ում և M2-ում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #3, էջ 124-127 (ռուսերեն) |

  Ա. Ն. Արզումանյան

  Клонирование бактериального гена ацетилорнитин-деацетилазы в плазмидном векторе, способном трансформировать клетки высших растений (Ացետիլօրնիտին-դեացետիլազա բակտերիալ գենի կլոնավորումը վեկտորում, որն ընդունակ է տրանսֆորմացիայի ենթարկել բարձրակարգ բույսերի բջիջները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #3, էջ 128-131 (ռուսերեն) |

  Հ. Մ. Ավչյան, Գ. Վ. Մարկոսյան, Գ. Գ. Մարկոսյան, Ս. Ռ. Հովհաննիսյան

  Влияние палеомагнитной слоистости и лабораторного магнитного поля на разрушение пород (Հնամագնիսական շերտայնության և լաբորատոր մագնիսական դաշտի ազդեցությունը ապարների քայքայման ուղղության վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #3, էջ 132-138 (ռուսերեն) |

  Բ. Հ. Բեզիրգանով

  Характерные особенности золоторудных месторождений, приуроченных к основным и ультраосновным породам (Հիմքային և գերհիմքային ապարներում տեղադրված ոսկու հանքավայրերի բնորոշ առանձնահատկությունները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #3, էջ 139-146 (ռուսերեն) |

  Ս. Պ. Բալյան

  О проблеме восполнения водных ресурсов вулканического на¬горья Армянской ССР (Հայկական ՍՍՀ հրաբխային բարձրավանդակի ջրային պաշարների լրացման պրոբլեմի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #3, էջ 147-155 (ռուսերեն) |

  Վ. Ս. Սարգսյան, Մ. Ս. Գաբրիելյան, Յու. Ջ. Յուսիֆ

  Решение одной задачи оптимальной стабилизации весьма пологой оболочки (Թույլ ճկվածքով թաղանթի օպտիմալ կայունացման մի խնդրի լուծման մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #3, էջ 156-161 (ռուսերեն) |

  Վ. Ֆ. Մորոզով, Ե. Շ. Մամասախլիսով, Դ. Մ. Մինասյան, Վ. Մ. Ասլանյան

  Построение статистической суммы линейной макромолекулярной системы (Գծային մակրոմոլեկուլային համակարգի ստատիստիկական գումարի կառուցումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #3, էջ 162-164 (ռուսերեն) |

  Ս. Ն. Մովսեսյան, Մ. Հ. Գալուկյան

  Фертильность пыльцевых зерен подорожника и козлобородника в районах г. Еревана (Շրջապատող միջավայրի ազդեցությունը եզան լեզվի և սինձի փոշեհատիկների ֆերտիլության վրա, Երևանի շրջաններում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #3, էջ 165-167 (ռուսերեն) |

  Ա. Մ. Գալստյան, Ս. Շ. Մխիթարյան

  О температурной чувствительности волоконно-оптических датчиков на двухжильных световодах (Երկջիղ լուսատար թելա-օպտիկական տվիչների ջերմաստիճանային զգայնության մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #3, էջ 168-169 (ռուսերեն) |

  Ա. Հ. Ղուկասյան, Շ. Ս. Աբբաս, Լ. Խ. Գալստյան, Ա. Ա. Ավետիսյան

  (2-фурил)трихлорметилкарбинол (2-ֆուրիլ)տրիքլորմեթիլկարբինոլ | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #3, էջ 170-171 (ռուսերեն) |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ