ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 1984 #1 (155)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 1984 #1 (155) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ

  Ասլանյան Վ. Մ. (գլխ. խմբագիր), Սեդրակյան Դ. Մ. (գլխ. խմբագրի տեղակալ), Բադալյան Լ. Թ. (պատ. քարտուղար), Ադամյան Հ. Ի., Ասլանյան Ա. Տ., Բալյան Ս. Պ., Դավթյան Մ. Ա., Թառայան Վ. Մ., Խաչատուրյան Կ. Է., Ներսիսյան Հ. Բ., Սահակյան Գ. Ս., Սարգսյան Վ. Ս., Փանոսյան Գ. Ա.

  Բովանդակություն

  Մ. Ի. Կարախանյան

  Об асимптотических свойствах коммутаторов для ограниченных операторов в сильнейшей операторной топологии (Սահմանափակ օպերատորների կոմուտատորների ասիմպտոտիկ հատկությունները ուժեղագույն օպերատորային տոպոլոգիայում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #1, էջ 3-6 (ռուսերեն) |

  Ս. Հ. Դալալյան

  О многообразии Прима разветвленного двулистного накрытия тригональной кривой (Եռածածկ կորի ճյուղավորված երկթերթանի ծածկոցի Պրիմի բազմաձևության մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #1, էջ 7-13 (ռուսերեն) |

  Կ. Վ. Գասպարյան

  О формуле замены переменных для опциональных семимартингалов (Փոփոխականի փոխարինման բանաձև օպցիոնալ սեմիմարտինգալների համար) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #1, էջ 14-25 (ռուսերեն) |

  Բ. Հ. Սահակյան

  Об одной теореме типа Абеля (Աբելի թեորեմի աիպի մի թեորեմի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #1, էջ 26-35 (ռուսերեն) |

  Մ. Ս. Գաբրիելյան

  Минимаксное прицеливание в собственно линейной системе при m целевых множествах (Մինիմաքսային նշանակության եղանակը հիմնականում գծային համակարգի համար m նպատակային բազմությունների դեպքում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #1, էջ 36-45 (ռուսերեն) |

  է. Խ. Գրիգորյան, Բ. Ա. Մելտոնյան

  Об одной задаче для упругой полуплоскости, усиленной на своей границе упругими накладками (Եզրում առաձգական վերադիրներով ուժեղացված առաձգական կիսահարթության մի խնդրի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #1, էջ 46-51 (ռուսերեն) |

  Զ. Ն. Դանոյան

  К методу функционально-инвариантных решений для задач магнитоупругости идеально-проводящих анизотропных сред (Իդեալական հաղորդիչ անիզոտրոպ միջավայրերի մագնիսա-առաձգական խնդիրների համար ֆունկցիոնալ ինվարիանտ լուծումների մեթոդի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #1, էջ 52-61 (ռուսերեն) |

  Ա. Լ. Մամյան, Հ. Գ. Նալբանդյան

  Распределение примеси в кристаллах, выращенных из расплавов с переменной скоростью кристаллизации при наличии конвекции (Փոփոխական արագությամբ հաչույթից աճեցված բյուրեղներում խառնուրդի բաշխումր կոնվեկցիայի առկայության դեպքում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #1, էջ 62-65 (ռուսերեն) |

  Ե. Հ. Գրիգորյան, Ն. Ա. Դեմյոխինա

  Расчет выходов и сечений реакции фоторасщепления с помощью полуэмпирических формул. I. (Ֆոտոճեղքման ռեակցիաների ելքերի և կտրվածքների հաշվումը կիսաէմպիրիկ բանաձևերի օգնությամբ։ I ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #1, էջ 66-72 (ռուսերեն) |

  Վ. Մ. Հարությունյան, Ա. Գ. Սարգսյան, Վ. Մ. Առաքելյան, Գ. Է. Շահնազարյան, Գ. Ս. Բորնազյան

  Исследование фотоэлектродов Fe_2O_3, легированных элементами IV группы (4-րդ խմբի տարրերով լեգիրված Fe_2O_3 ֆոտոէլեկտրոդների ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #1, էջ 73-78 (ռուսերեն) |

  Մ. Ն. Ներսիսյան, Պ. Ս. Պողոսյան, Է. Ս. Սարգսյան

  Влияние пространственной ограниченности возбуждающих волн на процесс генерации лазерного излучения с разностной частотой (Գրգռող ալիքների տարածական սահմանափակության ազդեցությունը տարբերային հաճախությամբ լազերային ճառագայթման գրգռման ընթացքի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #1, էջ 79-86 (ռուսերեն) |

  Ռ. Պ. Բաբերցյան, Է. Ս. Բադալյան, Գ. Ա. Եղիազարյան, Է. Ի. Տեր-Գևորգյան

  ВЧ-колебания и аномальные электроны разряда с осциллирующими электронами (ԲՀ տատանումները և անոմալ էներգիայով էլեկտրոնները օսցիլացվող էլեկտրոններով պարպման մեջ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #1, էջ 87-90 (ռուսերեն) |

  Ռ. Ռ. Ֆիխտներ, Տ. Ի. Վոլկով, Կ. Ա. Մովսիսյան, Ա. Մ. Մաշուրյան, Գ. Տ. Օվանեսով, Ռ. Ա. Գասպարյան

  О мультиплетности термограммы плавления смеси полиэтиленов высокого и среднего давлений (Բարձր և միջին ճնշմամբ պոլիէթիլենների խառնուրդի հալման թերմոգրամների մուլտիպլետականության մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #1, էջ 91-94 (ռուսերեն) |

  Բ. Մ. Սողոմոնյան, Գ. Ս. Սիմոնյան

  О константе инициирования полимеризации акринитрила пероксидом бензоила и системой пероксид бензоила-триэтаноламин в растворе диметилформамида (Դիմեթիլֆորմամիդի միջավայրում բենզոիլ պերօքսիդով և բենզոիլ պերօքսիդ-տրիէթանոլամին համակարգով հարուցված ակրիլո-նիտրիլի պոլիմերման պրոցեսում հարուցման հաստատունի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #1, էջ 95-97 (ռուսերեն) |

  Վ. Վ. Օզերկովսկի, Վ. Պ. Ռոշչուպկին, Հ. Մ. Չփլախյան, Գ, Ա. Պողոսյան

  Перегруппировка двойных связей и образование гетероцепного полимера при радикальний полимеризации винилтетразола (Կրկնակի կապերի վերախմբավորումը և հետերոշղթայական պոլիմերի առաջացումը վինիլտետրադոլի ռադիկալային պոլիմերացման ժամանակ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #1, էջ 98-100 (ռուսերեն) |

  Ա. Գ. Քանքանյան, Ս. Ե. Գասպարյան

  Исследование скорости движения ионов в тонком слое сорбента-носителя. Сообщение 1. (Իոնների շարժման արագության ուսումնասիրությունր սորբենտ կրողի բարակ շերտում։ Հաղորդում I) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #1, էջ 101-103 (ռուսերեն) |

  Ժ. Մ. Առստամյան

  Экстракционно-абсорбциометрическое определение железа (III) метиленовым голубым в силикатных материалах (Երկաթի էցստրակցիոն-արսորրցիոմետրիկ որոշումը մեթիլենային կապույտով սիլիկատային նյութերում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #1, էջ 104-107 (ռուսերեն) |

  Ն. Պ. Բեգլարյան, Ս. Հ. Սարգսյան, Հ. Հ. Գալստյան

  Влияние гибберелловой кислоты на ультраструктуру хлоропластов листьев огурца (Գիբերելաթթվի ազդեցությունը վարունգի տերևների քլորոպլաստների ուլտրաստրուկտուրայի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #1, էջ 108-113 (ռուսերեն) |

  Դ. Ն. Բաբայան

  О представителях грибов из рода Septoria, вызывающих пятнистости на растениях из семейства Rutaceae (Рутовых) (Բույսերի Rutaceae ընտանիքին պատկանող տեսակների վրա սնկերի Septoria ցեղի ներկայացուցիչների առաջացրած բծավորությունների մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #1, էջ 114-118 (ռուսերեն) |

  Ջ. Հ. Մելիք-Խաչատրյան, Ս. Գ. Նանագյուլյան

  Новые сведения о флоре макромицетов Хосровского заповедника (Арм. ССР) (Նոր տեղեկություններ Խոսրովի արգելանոցի մակրոմիցետների ֆլորայի վերաբերյալ (Հայկ. ՍՍՀ)) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #1, էջ 119-123 (ռուսերեն) |

  Կ. Վ. Գրիգորյան

  Влияние загрязненных вод на на физические и физико-химические свойства почв (Արդյունաբերական թափոններով աղտոտված ոռոգիչ ջրերի ազդեցությունը հողի ֆիզիկական և ֆիզիկա-քիմիական հատկությունների վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #1, էջ 124-129 (ռուսերեն) |

  Բ. Հ. Բեզիրգանով

  Обоснование возраста эндогенного оруденения по геохимическим данным и его значение для поисков скрытых рудных тел (Էնդոգեն հանքայնացման հասակի հիմնավորումը երկրաքիմիական տվյալների հիման վրա և նրա նշանակությունը կույր հանրային մարմինների որոնման համար) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #1, էջ 130-133 (ռուսերեն) |

  Վ. Ռ. Բոյնագրյան, Տ. Գ. Բոյնագրյան

  Роль рыхлых образований склонов участка среднего течения р. Агстев в формировании оползней (Աղստև գետի ավազանի միջին հոսանքի լանջերի փուխր նստվածքների դերը սողանցքների ձևավորման մեջ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #1, էջ 134-138 (ռուսերեն) |

  Լ. Հ. Աթոյան, Մ. Վ. Բելուբեկյան, Վ. Ս. Սարգսյան

  Оптимизация параметров композитной балки при колебаниях (Տատանվող կոմպոզիտ հեծանի պարամետրերի օպտիմալացում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #1, էջ 139-141 (ռուսերեն) |
  Новый подход к стеклогенности веществ и систем (Նոր մոտեցում նյութերի և համակարգերի ապակեծին խնդրին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #1, էջ 142-144 (ռուսերեն) |

  Լ. Լ. Օսիսպյան, Հ. Գ. Բատիկյան

  Материалы к микологической флоре пищевых переработанных продуктов растительного происхождения (Сообщение III) (Նյութեր բուսական ծագում ունեցող վերամշակված սննդամթերքի միկոֆլորայի վերաբերյալ III) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #1, էջ 145-147 (ռուսերեն) |

  Գ. Գ. Մանուչարյան

  Սպիտակ խաղտտնիկի (Motocilla alba L.) կենսակերպի մասին Հայկ. ՍՍՀ-ում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #1, էջ 148-150 |

  Վ. Մ. Ասլանյան, Վ. Ի. Վարդանյան, Մ. Գ. Ավետիսյան, Ս. Ս. Ֆելեքյան, Ս. Ռ. Այվազյան

  Рентгенографическое исследование gamma- и УФ-облученных полиэтиленовых пленок (Ուլտրամանուշակագույն և gamma-ճառագայթման ենթարկված պոլիէթիլենային թաղանթների ռենտգենոգրաֆիկ ուսումնասիրումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #1, էջ 151-152 (ռուսերեն) |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ