ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 1984 #2 (156)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 1984 #2 (156) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ

  Ասլանյան Վ. Մ. (գլխ. խմբագիր), Սեդրակյան Դ. Մ. (գլխ. խմբագրի տեղակալ), Բադալյան Լ. Թ. (պատ. քարտուղար), Ադամյան Հ. Ի., Ասլանյան Ա. Տ., Բալյան Ս. Պ., Դավթյան Մ. Ա., Թառայան Վ. Մ., Խաչատուրյան Կ. Է., Ներսիսյան Հ. Բ., Սահակյան Գ. Ս., Սարգսյան Վ. Ս., Փանոսյան Գ. Ա.

  Բովանդակություն

  Տ. Ս. Կուզինա

  Об одном классе экстремальных задач, относящихся к проблеме моментов (Մոմենտների պրոբլեմին առնչվող էքստրեմալ խնդիրների մի դասի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #2, էջ 3-10 (ռուսերեն) |

  է. Պ. Հարոյան

  Вещественные линейные функционалы на полугруппах (Իրական գծային ֆունկցիոնալներ կիսախմբերի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #2, էջ 11-15 (ռուսերեն) |

  Ղ. Լ. Մովսիսյան

  Асимптотические оценки радиуса покрытия кода (Կոդի ծածկույթի շառավղի ասիմպտոտիկ գնահատականները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #2, էջ 16-21 (ռուսերեն) |

  Տ. Պ. Ղազանչյան

  Закон повторного логарифма в форме Чжуна для m-зависимых случайных величин (Չժունի ձևով կրկնական չոգարիթմի օրենքը m-կախյալ պատահական մեծությունների համար) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #2, էջ 22-29 (ռուսերեն) |

  Գ. Մ. Խատիաշվիլի

  О задачах Сен-Венана для однородных тел с анизотропией общего вида (Ընդհանուր անիզոտրոպությամբ օժտված համասեռ մարմինների համար Սեն-Վենանի խնդիրների մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #2, էջ 30-37 (ռուսերեն) |

  Վ. Ս. Սարգսյան, Լ. Հ. Հովսեփյան, Ա. Մամրիլովա, Ս. Ա. Ազարյան

  Концентрация напряжений около некруглых отверстий в неоднородных бесконечных пластинах (Անվերջ անհամասեռ սալերում ոչ շրջանային անցքերի շրջակայքում լարումների կոնցենտրացիան) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #2, էջ 38-44 (ռուսերեն) |

  Ս. Վ. Սարգսյան (կրտ)

  Устойчивость бесконечно длинной цилиндрической оболочки под нормальными силами (Նորմալ ուժերի ազդեցության տակ գտնվող անվերջ երկար գլանային թաղանթի կայունությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #2, էջ 45-50 (ռուսերեն) |

  Յու. Լ. Վարդանյան, Գ. Ս. Հաջյան, Գ. Բ. Ալավերդյան

  Об одной возможности проверки существования сверхплотных ядер (Գերխիտ միջուկների գոյության ստուգման մի հնարավորության մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #2, էջ 51-59 (ռուսերեն) |

  Ե. Հ. Գրիգորյան, Ն. Ա. Դեմյոխինա

  Расчет выходов и сечений реакций фоторасщепления с помощью полуэмпирических формул. II (Ֆոտոճեղքման ռեակցիաների ելքերի և կտրվածքների հաշվումը կիսաէմպիրիկ բանաձևերի օգնությամբ. II) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #2, էջ 60-66 (ռուսերեն) |

  Ա. Վ. Ջանբարյանց

  Полуэмпирическое выражение, описывающее температурную зависимость поверхностного натяжения некоторых органических жидкостей при постоянном атмосферном давлении (Մի քանի օրգանական հեղուկների համար հաստատուն ճնշման տակ մակերևութային լարվածության ջերմաստիճանային կախվածությունը նկարագրող արտահայտության ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #2, էջ 67-70 (ռուսերեն) |

  Ս. Ա. Հակոբյան, Յու. Ս. Չիլինգարյան

  Новый феноменологический подход к статистическому описанию стеклообразного состояния (Ֆենոմենոլոգիական նոր մոտեցում ապակե վիճակի վիճակագրական նկարագրությանը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #2, էջ 71-74 (ռուսերեն) |

  Վ. Շ. Ջարգարյան

  Получение и исследование физических свойств халькогенидных стеклообразных полупроводников в системе Ge—Se—Te—As (Ge—Se—Te—As համակարգում խալկոգենիդային ապակենման կիսահաղորդիչների ստացումը և նրանց ֆիզիկական հատկությունների ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #2, էջ 75-79 (ռուսերեն) |

  Կ. Հ. Մովսիսյան, Ռ. Ա. Գասպարյան, Ա. Մ. Մաշուրյան, Տ. Ի. Վոլկով

  Структурообразование во фторопласте-4МБ (Ստրուկտուրառաջացումր ֆտորոպլաստ-4ՄԲ-ում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #2, էջ 80-83 (ռուսերեն) |

  Ս. Ա. Աստվածատրյան, Ռ. Ս. Հարությունյան, Ն. Մ. Բեյլերյան, Ա. Վ. Գևորգյան

  Исследование коллоидно-химических свойств водных растворов пентадецилсульфоната натрия в присутствии метакриловой кислоты и канифоли (Մետակրիլաթթվի և կանիֆոլի ներկայությամբ նատրիումի պենտադեցիլսուլֆոնատի ջրային լուծույթների կոլոիդա-քիմիական հատկությունների ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #2, էջ 84-90 (ռուսերեն) |

  Բ. Մ. Սողոմոնյան , Գ. Ս. Սիմոնյան

  Влияние акрилонитрила на вязкость системы вода-диметилформамид (Ակրիլոնիտրիլի ազդեցությունը ջուր N,N դիմեթիլ ֆորմամիդ համակարգի մածուցիկության վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #2, էջ 91-95 (ռուսերեն) |

  Վ. Ս. Պողոսյան, Է. Ա. Աղաջանյան, Ն. Կ. Խաչատրյան

  Некоторые особенности действия нитрозодиметилмочевины на семена ленка (Նիտրոզոդիմեթիլմիզանյութի ազդեցության որոշ առանձնահատկությունները մլուկ խոտի սերմերի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #2, էջ 96-100 (ռուսերեն) |

  Ե. Գ. Սիմոնյան, Գ. Գ. Հովհաննիսյան

  Цитогенетический эффект дипина на клетки семян и проростков Crepis capillaris (Դիպինի բջջագենետիկական ազդեցությունը Crepis capillaris-ի սերմերի և արմատածայրերի բջիջների վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #2, էջ 101-105 (ռուսերեն) |

  Ջ. Ս. Եղիազարյան

  Последействие ϒ-облучения на Phaseolus vulgaris (ϒ-ճառագայթման հետազդեցությունը Phaseolus vulgaris -ի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #2, էջ 106-112 (ռուսերեն) |

  է. Ս. Սաֆրազբեկյան

  Агрохимические исследования почв по профилю Мегри-Мец-Ишханасар (Մեղրի Մեծ-Իշխանասար պրոֆիքի հողերի ագրոքիմիական հետազոտությունները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #2, էջ 113-117 (ռուսերեն) |

  Մ. Ա. Գրիգորյան, Ռ. Ա. Մայիլյան, Ա. Ս. Սարդարյան

  Геолого-геофизическая характеристика сейсмоактивных зон северо-западной части Армении (Հայաստանի հյուսիս արևմտյան սեյսմոակտիվ զոնաների երկրաբանա-երկրաֆիզիկական բնութագիրը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #2, էջ 118-121 (ռուսերեն) |

  է. Բ. Հաջիմամուդով, Մ. Ա. Գրիգորյան, Դ. Ա. Խաչատրյան

  Возможности электроразведки при изучении оползневых явлений в карьерах (էլեկտրահետախուղության հնարավորությունը բացահանքերում սողանքային երևույթները ուսումնասիրելու ժամանակ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #2, էջ 122-127 (ռուսերեն) |

  Կ. Տ. Մալխասյան

  Деформация порового пространства горных пород при частичном стоке жидкости (Լեռնային ապարների ծակոտկեն տարածության դեֆորմացիան հեղուկի մասնակի հոսքի դեպքում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #2, էջ 128-132 (ռուսերեն) |

  Ա. Հ. Գաբրիելյան

  Исследование общего содержания окиси углерода в воздушном бассейне г. Еревана (Ածխածնի թերօքսիդի ընդհանուր պարունակության հետազոտումը Երևանի օդային ավազանում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #2, էջ 133-136 (ռուսերեն) |

  Ռ. Խ. Գագինյան

  Палеогеоморфология погребенных под лавами долин Сюникского вулканического нагорья (Սյունիքի հրաբխային բարձրավանդակի լավատակ հովիտների հնեադեոմորֆոլոգիան) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #2, էջ 137-143 (ռուսերեն) |

  Ա.Վ. Հովսեփյան, Ի. Ն. Հայրապետյան

  Оптимизация картограммы топливной загрузки реактора (Ռեակտորի վառելիքի բեռնման օպտիմացման քարտագիրը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #2, էջ 144-145 (ռուսերեն) |

  Վ. Պ. Վիրաբով, Ս. Վ. Զիլֆյան

  Влияние акупунктурной анальгезии на функциональное состояние тучных клеток в условиях дозированного сужения брюшного отдела аорты (Ակուպունկտուրային ցավազրկման ազդեցությունը պարարտ բջիջների ֆունկցիոնալ վիճակի վրա աորտայի որովայնային բաժնի գոգավորված նեղացման պայմաններում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #2, էջ 146-147 (ռուսերեն) |

  Լ. Լ. Օսիպյան, Ի. Հ. Մարտիրոսյան

  Микромицеты, развивающиеся на облепихе в период вегетации в Арм. ССР (Չիչխանի վեգետացիայի շրջանում զարգացող միկրոմիցետներր Հայկական ՍՍՀ-ում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #2, էջ 148-150 (ռուսերեն) |

  Գ. Գ. Մանուչարյան

  Մոխրագույն շահրիկի կենսակերպի մասին Հայկական ՍՍՀ-ում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #2, էջ 151-153 (ռուսերեն) |

  Ս. Վ. Ղարիբյան, Ն. Վ. Թաբիրյան

  Световой переход Фредерикса в нематическом жидком кристалле в условиях полного внутреннего отражения (Ֆրեդերիքսի լուսային անցումը նեմատիկ հեղուկ բյուրեղում լրիվ ներքին անդրադարձման պայմաններում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #2, էջ 154-155 (ռուսերեն) |

  Ս. Ա. Ապրեսյան

  Замечание к одной теореме Ч. Линдена об убывании аналитических функций (Դիտողություն անալիտիկ ֆունկցիաների նվազման մասին Չ. Լինդենի մի թեորեմի վերաբերյալ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #2, էջ 156-157 (ռուսերեն) |

  Ս. Վ. Հարությունյան

  Спектр частот колебаний однородного крупномасштабного вложенного газового слоя (Խոշոր չափերի ներդրված համասեռ գազային շերտի տատանումների հաճախային սպեկտրը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #2, էջ 158-160 (ռուսերեն) |

  Կ. Ե. Հյուսյան

  Новые флористические находки из северной Армении (Նոր ֆլորիստական հայտնագործություններ հյուսիսային Հայաստանից) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #2, էջ 161-162 (ռուսերեն) |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ