ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 1984 #3 (157)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 1984 #3 (157) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ

  Ասլանյան Վ. Մ. (գլխ. խմբագիր), Սեդրակյան Դ. Մ. (գլխ. խմբագրի տեղակալ), Բադալյան Լ. Թ. (պատ. քարտուղար), Ադամյան Հ. Ի., Ասլանյան Ա. Տ., Բալյան Ս. Պ., Դավթյան Մ. Ա., Թառայան Վ. Մ., Խաչատուրյան Կ. Է., Ներսիսյան Հ. Բ., Սահակյան Գ. Ս., Սարգսյան Վ. Ս., Փանոսյան Գ. Ա.

  Բովանդակություն

  Ս. Ա. Հայրապետյան

  О собственных функциях, порожденных однородной задачей Неймана для простейшего гиперболического уравнения (Պարզագույն հիպերբոլական հավասարման համար Նեյմանի համասեռ խնդրով ծնված սեփական ֆունկցիաների մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #3, էջ 3-10 (ռուսերեն) |

  Ա. Գ. Ղալումյան

  О некоторых интегральных уравнениях на полуоси с ядрами, составленными из экспонент (Որոշ ինտեգրալային հավասարումների մասին կիսառանցքի վրա, որոնց կորիզները կազմված են էքսպոնենտներից) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #3, էջ 11-19 (ռուսերեն) |

  Ժ. Գ. Մարգարյան

  Коды с заданным множеством расстояний (Տրված հեռավորությունների բազմությունով կոդեր) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #3, էջ 20-24 (ռուսերեն) |

  Գ. Գ. Մարիկյան

  Некоторые разновидности сводимостей и их различия на рекурсивно перечислимых множествах (Բերելիության որոշ տարատեսակներ և նրանց զանազանությունը ռեկուրսիվ թվարկելի բազմությունների վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #3, էջ 25-30 (ռուսերեն) |

  Վ. Ս. Սարգսյան, Ա. Վ. Քերոբյան

  О контактной задаче для упругой полосы с двумя полубесконечными накладками (Երկու կիսանվերջ վերադիրներով առաձգական շերտի կոնտակտային խնդրի վերաբերյալ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #3, էջ 31-36 (ռուսերեն) |

  Լ. Ե. Դանիելյան, Յու. Գ. Դադայան

  Об одном численном методе решения задачи нестационарного движения газа по магистральному газопроводу (Մագիստրալային գազամուղում գազի ոչ ստացիոնար շարժման խնդրի լուծման մի թվային մեթոդի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #3, էջ 37-43 (ռուսերեն) |

  Է. Խ. Գրիգորյան, Բ. Ա. Մելտոնյան

  Об одной задаче для упругой бсконечной пластины, усиленной двумя полубесконечными стрингерами (Երկու կիսանվերջ սթրինգերներով ուժեղացված անվերջ առաձգական սալի մի խնդրի վերաբերյալ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #3, էջ 44-49 (ռուսերեն) |

  Ջ. Մ, Մինասյան

  Определение аномального значения константы Верде диамагнитных молекул (Վերդեի հաստատունի անոմալ արժեքի որոշումը դիամագնիսական մոլեկուլների համար) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #3, էջ 50-54 (ռուսերեն) |

  Վ. Ն. Հայրապետյան , Յու. Ն. Հայրապետյան

  Поведение точного решения нелинейного уравнения диффузии при больших временах (Դիֆուզիայի ոչ գծային հավասարման ճշգրիտ լուծման վարքը մեծ ժամանակամիջոցների դեպքում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #3, էջ 55-60 (ռուսերեն) |

  Հ. Ս. Երիցյան, Ժ. Հ. Նինոյան, Ա. Հ. Գևորգյան

  К оптическому изучению приграничного переходного слоя холестерических жидких кристаллов (Օպտիկական եղանակով խոլեստերինային հեղուկ բյուրեղների անցումային սահմանամերձ շերտի ուսումնասիրման վերաբերյալ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #3, էջ 61-64 (ռուսերեն) |

  Հ. Ս. Կարայան, Ա. Հ. Մակարյան

  Устойчивость однородного распределения тока в неоднородных полупроводниках с отрицательным дифференциальным сопротивлением (Հոսանքի համասեռ բաշխման ն կայունությունը բացասական դիֆերենցիալ դիմադրությամբ անհամասեռ կիսահաղորդիչներում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #3, էջ 65-72 (ռուսերեն) |

  Ե. Գ. Զարգարյան, Պ. Հ. Բեզիրգանյան, Ա. Ս. Սահակյան

  Влияние пьезоэлектрических колебаний на характер рассеяния рентгеновских лучей в кремниевых кристаллах (Սիլիցիումի բյուրեղներում պյեզոէլեկտրական տատանումների ազդեցությունը ռենտգենյան ճառագայթների ցրման բնույթի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #3, էջ 73-76 (ռուսերեն) |

  Ժ. Բ. Խաչատրյան, Ս. Ա. Մխիթարյան

  Требования к СВЧ аппаратуре влажностного зондирования атмосферы н горных районах Армении (Հայաստանի լեռնային շրջաններում մթնոլորտի խոնավության զոնդավորման համար նախատեսված ԳԲՀ սարքավորման ներկայացվող պահանջները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #3, էջ 77-82 (ռուսերեն) |

  Ջ. Հ. Ճշմարիտյան, Ն. Մ. Բեյլերյան

  Изучение кинетики полимеризации метакриламида в воде, инициированной системой персульфат калия+аминоацетат меди (Ջրում կալիումի պերսուլֆատ+պղնձի ամինա ացետատ համակարգով հարուցված մետակրիլամիդի պոլիմերման կինետիկայի ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #3, էջ 83-87 (ռուսերեն) |

  է. Ռ. Սարուխանյան

  Кинетика разложения пероксида бензоила в присутствии диэтиламиноэтанола в диметилформамидных растворах (Լուծիչի ազդեցությունը բենզոիլպերօքսիդի քայքայման ռեակցիայի կինետիկայի վրա դիէթիլամինաէթանոլի ներկայոթյամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #3, էջ 88-92 (ռուսերեն) |

  Եվ. Յա. Վարդանյան, Գ. Գ. Գրիգորյան, Ս. Կ. Գրիգորյան

  О комплексообразовании между гидропероксидом кумола, триэтаноламином и купри ионом в среде диметилфармамида (Դիմեթիլֆորմամիդի միջավայրում կումոլի հիդրոպերօքսիդի, տրիէթանոլամինի և կուպրիիոնի կոմպլեքսագոյացման մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #3, էջ 93-96 (ռուսերեն) |

  Կ. Հ. Կարապետյան, Ս. Մ. Ավագյան, Ջ. Հ. Աբրահամյան, Մ. Լ. Երիցյան

  Карбоксилатные соединения Cu (II) (Cu(II) կարբօքսիլային միացությունները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #3, էջ 97-100 (ռուսերեն) |

  Լ. Ա. Ղուկասյան, Ի. Պ. Կասպարովա

  Действие N-нитрозо-М-алкилмочевин на Рогtulace Grandiflora Hook (N-նիտրոզո-N-ալկիլմիզանյութերի ազդեցությունը Рогtulace Grandiflora Hook-ի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #3, էջ 101-103 (ռուսերեն) |

  Վ. Ս. Պողոսյան, Է. Ա. Աղաջանյան, Ն. Կ. Խաչատրյան

  О действии нитрозометилмочевины на семена ленка (Նիտրոզոմեթիլմիզանյութի ազդեցոթյունը մլուկ խոտի սերմերի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #3, էջ 104-108 (ռուսերեն) |

  Ս. Գ. Երվանդյան

  Изучение действия производных мочевины на семена L. esculentum (Միզանյութի ածանցյալների ազդեցության ուսումնասիրությունը լոլիկի սերմերի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #3, էջ 109-113 (ռուսերեն) |

  Մ. Հ. Գալուկյան, Ս. Ն. Մովսիսյան

  Действие регулятора роста ПИКС на пшеницу (Тг. aestivum L.) (Աճման կարգավորիչ ՊԻԿՍ-ի ազդեցությունը ցորենի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #3, էջ 114-117 (ռուսերեն) |

  Լ. Գ. Եսայան, Կ. Վ. Գրիգորյան, Է. Ա. Սաֆրազբեկյան

  Изменение химического состава и ирригационных свойств вод реки Раздан в связи с их антропогенным загрязнением (Հրազդան գետի ջրերի քիմիական կազմի և ոռոգիչ հատկությունների փոփոխությունը կապված նրանց անտրոպոգեն աղտոտման հետ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #3, էջ 118-122 (ռուսերեն) |

  Վ. Հ. Փալանջյան, Ք. Գ. Ավագյան, Ա. Ջ. Սիմոնյան

  Сравнительно-анатомическое исследование древесины представителей сем. Tamaricaceae флоры Армении (Հայաստանի ֆլորայի Tamaricaceae ընտանիքի ներկայացուցիչների բնափայտի համեմատական անատոմիական ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #3, էջ 123-128 (ռուսերեն) |

  Ա. Ա. Տաշչյան

  О глубинном геологическом строении Шорахбюрской антиклинали Приереванского района (Մերձերնանյան շրջանի Շորաղբյուրի անտիկլինալի խորքային կառուցվածքի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #3, էջ 129-136 (ռուսերեն) |

  Վ. Յու. Խալատով

  Геомассы природно-территориальных комплексов Араратской котловины (Արարատյան գոգավորության լանդշաֆտների երկրազանգվածները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #3, էջ 137-143 (ռուսերեն) |

  Ս. Գ. Սարգսյան, Ս. Վ. Դայան

  Моделирование процесса обучения распознаванию образов на ЭВМ (Կերպարների ճանաչման ուսուցման պրոցեսի մողելավորում էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաներում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #3, էջ 144-147 (ռուսերեն) |

  Լ. Վ. Վարդանյան

  Колебание электропроводящей прямоугольной пластинки, находящейся в магнитном поле токонесущего слоя (Հոսանքակիր շերտի մագնիսական դաշտում գտնվող էլեկտրահաղորդիչ ուղղանկյուն սալի տատանումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #3, էջ 148-151 (ռուսերեն) |

  Վ. Մ. Ասլանյան, Վ. Ֆ. Մորոզով

  Модифициированный потенциал Морзе и конформационные расчеты (Մորզեի մոդիֆիկացված պոտենցիալը և կոնֆորմացիոն հաշվարկներ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #3, էջ 152-154 (ռուսերեն) |

  Կ. Ա. Աղանբեկյան, Ա. Ս. Հարությունյան, Վ. Վ. Կուլիկով

  Дипольные моменты ¹²C(16)O_2 для полос с центрами νₒ =667.379; 618.030; 720.806 и 791.446 1/см (¹²C(16)O_2 νₒ =667.379; 618.030; 720.806 և 791.446 1/սմ կենտրոններով շերտերի դիպոլային մոմենտները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #3, էջ 155-156 (ռուսերեն) |

  Ռ. Ս. Հարությունյան, Հ. Դ. Հակոբյան, Ն. Մ. Բեյլերյան

  Закономерности солюбилизации и полимеризации в водных растворах оксамина С-60 (Սոլյուբիլացման և պոլիմերացման օրինաչափությունները օքսամին С-60 ջրային լուծույթներում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #3, էջ 157-160 (ռուսերեն) |

  Ֆ. Գ. Հարությունյան

  О несуществовании безусловного базиса в пространстве A(D') (A(D') տարածությունում ոչ պայմանական բազիսներ չյինելու մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #3, էջ 161-162 (ռուսերեն) |

  է. Մ. Գալեև, Հ. Վ. Գևորգյան

  Поперечники по Колмогорову классов функций, определяемых квазидифференциальными операторами (Քվագիդիֆերենցիալ օպերատորների միջոցով որոշվող ֆունկցիաների ղասերի ըստ Կոլմոգորովի անկյունագծերի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #3, էջ 163-164 (ռուսերեն) |

  Ս. Ա. Հակոբյան, Յու. Ս. Չիլինգարյան, Մ. Ա. Չալաբյան

  Новые углеродсодержащие стекломатериалы с высокой электропроводностью (Բարձր էլեկտրահաղորդականությամբ ածխածին պարունակող նոր ապակենյութեր) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #3, էջ 165-166 (ռուսերեն) |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ