«Բանբեր Երևանի համալսարանի» 1 (43)
«Բանբեր Երևանի համալսարանի» 1 (43) հանդեսի մասին
«ԲԱՆԲԵՐ ԵՐԵՎԱՆԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ»

«Բանբեր Երևանի համալսարանի». հասարակական գիտությունների քառամսյա հանդեսը լույս է տեսնում 1967 թվականից Երևանում: Ընդգրկված է ՀՀ ԲՈԿ-ի սահմանած՝ դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ընդունելի պարբերական գիտական հրատարակությունների ցանկում: Ժառանգորդն է «ՀԽՍՀ պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր» (1925-30), «Աշխատություններ» (1934-36), «Գիտական աշխատություններ» (1939-61), «Գիտական տեղեկագիր» (1962-66) պարբերականների:
«Բանբերում» տպագրվում են ԵՊՀ-ի և ՀՀ այլ գիտակրթական հաստատությունների, ինչպես նաև Սփյուռքի և արտերկրի գիտնականներ: Մինչև 2010 թ. հունվարի 1-ը հանդեսը տպագրվել է տարեկան երեք անգամ՝ յուրաքանչյուր համարը 15 մամուլ ծավալով:
Մինչ օրս ունեցել է 4 գլխավոր խմբագիր՝
• Էդվարդ Ջրբաշյան (1967-77),
• Հարություն Ֆելեքյան (1978-86),
• Էդվարդ Աղայան (1986-91),
• Հրաչիկ Միրզոյան (1992-2019),
• Լևոն Ավետիսըան (2019 թ․-ից):


2010-2014 թթ. «Բանբերը» շարունակել է լույս տեսնել նույն պարբերականությամբ, արդեն մասնագիտական վեց շարքով, որոնցից ամեն մեկն ուներ կայուն համարանիշ և 5 մամուլ ծավալ: Դրանք էին՝ «Հայագիտություն», «Բանասիրություն», «Իրավագիտություն», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն»:
Սկսած 2015 թվականից, համաձայն ՀՀ գրապալատի պահանջների, «Բանբեր Երևանի համալսարանի» հանդեսի շարքերը դարձել են առանձին հանդեսներ՝ իրենց անհատական միջազգային համարանիշներով.
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն»՝ ISSN 1829-4588,
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն»՝ ISSN 1829-457X,
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն»՝ ISSN 1829-4561,
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, հոգեբանություն»՝ ISSN 1829-4553,
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, տնտեսագիտություն»՝ ISSN 1829-4545,
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, քաղաքագիտություն»՝ ISSN 1829-4529:
2015 թ. հունվարից, ԵՊՀ գիտական խորհրդի որոշմամբ, վերոթվարկյալներին ավելացել է «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն» (ISSN 1829-4537) հանդեսը:
2020 թ. հունվարից սկսած, ԵՊՀ գիտական խորհրդի որոշմամբ, «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, տնտեսագիտություն» հանդեսը վերակազմավորվել է երկու առանձին հանդեսների՝
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա»՝ ISSN 2579-2938
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն»՝ ISSN 2579-2946:
2020 թվականից փոխվել է նաև հանդեսների հրատարակման պարբերականությունը.
Տարեկան երեք անգամ լույս են տեսնում՝
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն»
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն»
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, հոգեբանություն»
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, քաղաքագիտություն»
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն»
հանդեսները:
Տարեկան երեք անգամ լույս են տեսնում՝
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն»
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա»
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն»
հանդեսները:
Հանդեսներից յուրաքանչյուրն ունի առանձին խմբագրական խորհուրդ, պատասխանատու խմբագիր՝ գլխավոր խմբագիր Լևոն Ավետիսյանի ընդհանուր ղեկավարությամբ:
Նյութերը տպագրվում են հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն: Տպագրված հոդվածներն ունենում են մյուս երկու լեզվով ամփոփում: Հեղինակների մասին այդ երեք լեզվով տրվում է համառոտ տեղեկատվություն:

ՀՐԱՏԱՐԱԿՄԱՆ ԷԹԻԿԱ
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, քաղաքագիտություն» հանդեսի խմբագրությունը պահպանում է գիտական նյութերի հրատարակման համար ընդունված ընդհանուր էթիկական սկզբունքները՝ առաջնորդվելով Հրատարակման էթիկայի հանձնաժողովի ("Committee on Publication Ethics" (COPE)) հանձնարարականներով: Հեղինակային իրավունքի և բարոյական նորմերի խախտումը ոչ միայն անընդունելի է, այլև խոչընդոտում է գիտական գիտելիքների զարգացումը՝ խաթարելով հասարակական գիտությունների հեղինակությունը:

• Խմբագրական խորհուրդի համար առանցքային է այն, որ գիտական նյութերի հեղինակներն ու գրախոսները ծանոթ են իրենց նկատմամբ ներկայացվող պահանջներին,
• Խմբագրությունն ընդունում է անաչառ որոշումներ, որոնք բացառապես հիմնված են տրամադրված նյութերի մասնագիտական մակարդակի և որակի վրա,
• Խմբագրական խորհուրդը կազմակերպում է ներքին գրախոսություն՝ արհեստավարժություն ապահովելու և կողմերի միջև շահերի բախումը բացառելու համար: Գրախոսները չեն կարող լինել տվյալ աշխատանքների հեղինակ կամ համահեղինակ, ինչպես նաև հեղինակների գիտական ղեկավարներ,
• Խմբագրությունը կտրականապես դեմ է գիտական հետազոտությունների հրատարակման էթիկայի խախտմանը, որոնցից ամենատարածվածներն են՝ գրագողությունը, նախկինում հրատարակված նյութեր ներկայացնելը, ուրիշների գիտական հետազոտությունների արդյունքների յուրացումը կամ տվյալների կեղծումը: Վերջիններիս առկայության դեպքում ուղարկված նյութը մերժվում է,
• Խմբագրությունը պարտավորվում է մինչև ստացված նյութի հրատարակումը չօգտագործել դրանցում տեղ գտած տվյալները և դրանք չտրամադրել երրորդ կողմին՝ բացառությամբ գրախոսների,
• Տեքստում կատարված բովանդակային փոփոխություններն ու ճշգրտումները համաձայնեցվում են հեղինակի հետ: Խմբագրության միջամտություններին համաձայն չլինելու դեպքում կողմերն իրավունք ունեն հրաժարվելու նյութի հրատարակությունից կամ գալ փոխհամաձայնության,
• Հանդեսը նյութերը հաստատում և հրատարակում է բացառապես անվճար,
• Հանդեսում տպագրված նյութերը կարող են չհամընկնել հիմնադիրների, խմբագրության և խմբագրական խորհրդի տեսակետներին: Այնուամենայնիվ, խմբագրությունը պատասխանատվություն է կրում հրատարակված նյութերի մասնագիտական որակի համար:

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆԸ
Խմբագրություն հանձնված հոդվածները և տեղեկատվական նյութերը ենթակա են գրանցման ու հաշվառման, եթե դրանք ամբողջովին համապատասխանում են հանդեսի բովանդակային և թեմատիկ ձևաչափին ու պահանջներին:
Խմբագրությունում գրանցված ու հաշվառված հոդվածները կամ այլ նյութերը չեն երաշխավորում դրանց անվերապահ հրատարակումը: Բոլոր նյութերը ենթակա են գրախոսության, որի նպատակն է պարզել դրանց համապատասխանությունը բովանդակային այն հիմնական չափանիշներին, ինչպիսիք են՝ ուսումնասիրության արդիականությունը, դրա նպատակն ու խնդիրները, արդյունքների նորությունը, կիրառական նշանակությունն ու ինքնատիպությունը, ընտրված մեթոդաբանության համարժեքությունը, օգտագործված տվյալների ճշգրտությունը և այլն: Դրանց հիման վրա խմբագրությունը իրավասու է հոդվածը կամ այլ նյութերը ընդունել հրատարակության, ուղարկել լրացուցիչ գրախոսման, վերադարձնել հեղինակին վերանայելու և վերախմբագրելու համար կամ էլ մերժել:
Խմբագրությունը կարող է հոդվածները և այլ նյութերը ուղղակիորեն մերժել, եթե ակնհայտ է դրանց անհամապատասխանությունը հանդեսի բովանդակությանը և թեմատիկ ուղղվածությանը:
Գրանցված և հաշվառված հոդվածները կարող են տրվել նաև «անանուն» («կույր») գրախոսության: Գրախոսողների անունները մնում են գաղտնի, և նրանք էլ, իրենց հերթին, չեն իմանում հեղինակների անունները:
Խմբագրությունը հեղինակին չի ներկայացնում գրախոսության տեքստը, սակայն հակիրճ տեղեկացնում է որոշման եզրահանգումների և մերժելու հիմնական պատճառների մասին: Ընդհանուր առմամբ որոշում կայացնելու գործընթացը, որպես կանոն, տևում է շուրջ երկու ամիս: Գրախոսության արդյունքների հիման վրա խմբագրական խորհուրդը որոշում է նյութը՝ 1) հրատարակելու մասին, 2) վերամշակմամբ հրատարակելու մասին, 3) կրկին ուղարկելու գրախոսության՝ արմատապես վերափոխելուց հետո, 4) մերժելու մասին:
Հանդեսի ընթացիկ թողարկման նյութերի ընտրությունը կատարվում է ըստ դրանց թեմատիկ և բովանդակային համապատասխանության և խմբագրության ծրագրերի ու առաջնահերթությունների:հեղինակներին
Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ

«Բանբեր Երևանի համալսարանի» պարբերականը լույս է տեսնում տարեկան երեք անգամ, յոթ առանձին հանդեսներով, որոնցից ամեն մեկն ունի պատասխանատու խմբագիր: Դրանք են`
1. «Հայագիտություն»` Լևոն Ավետիսյան, հեռ. 060710219, էլ. փոստ՝ ephbanber@ysu.am
2. «Բանասիրություն»` Լևոն Ավետիսյան, հեռ. 060710218, էլ. փոստ՝ ephbanber@ysu.am
3. «Իրավագիտություն»` Արա Գաբուզյան, հեռ. 060710250, էլ. փոստ՝ agabuzyan@rambler.ru
4. «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն»` Էդվարդ Հարությունյան, հեռ. 060710632, էլ. փոստ՝ anna_mkrtchyan@mail.ru
5. «Տնտեսագիտություն»` Կառլեն Խաչատրյան, հեռ. 060710656, էլ. փոստ՝ banber.econom@gmail.com
6. «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա»` Արթուր Աթանեսյան` հեռ. 060710074, atanesyan@ysu.am
7. «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն»` Աշոտ Ալեքսանյան, էլ. փոստ՝ ashalex@ysu.am
8. «Ռուս բանասիրություն»՝ Լևոն Հակոբյան, հեռ. 060710585, էլ. փոստ՝ levon_hakobyan@bk.ru
Հոդվածը տպագրության է ընդունվում միայն գրավոր կարծիքի կամ երաշխավորության առկայության դեպքում:
«Բանբերում» տպագրության ներկայացվող հոդվածների տեխնիկական պահանջները.
- հոդվածի սկզբում դրվում է վերնագիրը (գլխատառերով),
- հաջորդ տողում՝ հեղինակի անուն-ազգանունը (գլխատառերով), հոդվածի վերջում նշվում են հեղինակի գիտական աստիճանն ու կոչումը, աշխատանքի վայրը, պաշտոնը, հեռախոսահամարը և էլեկտրոնային փոստի անվանումը (հեռախոսահամարը և էլ. փոստի անվանումը տպագրվում են հեղինակի համաձայնությամբ),
- տեքստի լուսանցքները, վերև՝ 25 մմ, ներքև՝ 25 մմ, աջ՝ 25 մմ, ձախ՝ 20 մմ,
- հայերեն շարվածքի տառատեսակը՝ Sylfaen,
- անգլերեն շարվածքի տառատեսակը՝ Times New Roman,
- ռուսերեն շարվածքի տառատեսակը՝ Times New Roman,
- հիմնական տառաչափը՝ 11,
- միջտողային ինտերվալը՝ 1.5,
- գրաֆիկների և աղյուսակների լայնությունը՝ մինչև 125 մմ,
- հղումները տրվում են տողատակում՝ աճման կարգով, տառաչափը՝ 10, նշվում է աղբյուրի հեղինակը(թավ), վերնագիրը, հատորը, հրատարակության տեղը, տարեթիվը (մամուլի դեպքում` նաև համարը) և էջը,
- հոդվածը կարող է ներկայացվել հայերեն, անգլերեն կամ ռուսերեն, այն պետք է ունենա մյուս երկու լեզուներով ամփոփում և երեք լեզվով մինչև 10 բանալի բառեր,
- հոդվածները կարող են ուղարկվել նաեւ էլեկտրոնային փոստով,
- մերժված հոդվածը չի վերադարձվում,
- խմբագրությունը կարող է տպագրված հոդվածները զետեղել հայաստանյան և արտերկրյա էլեկտրոնային շտեմարաններում և համացանցային կայքերում առանց օգտագործման իրավունքի սահմանափակման:
Հոդված տպագրելու համար դիմել շարքերի պատասխանատու խմբագիրներին:
Հասցե`
Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, 106
Հեռախոս`
060 710 219, 060 710 218
Էլ. հասցե`
ephbanber@ysu.am

Բանբեր Երևանի համալսարանի


Գլխավոր խմբագիր՝
Հ. Ֆելեքյան
Խմբագրական խորհուրդ՝
Էդ. Աղայան, Կ. Անանիկյան, Ս. Բադալյան, Ն. Գոնչար-Խանջյան (գլխ. խմբագրի տեղակալ), Ա. Եսայան, Լ. Խուրշուդյան, Թ. Հակոբյան, Հ. Ղազարյան, Մ. Մելիքյան, Մ. Մկրյան, Ա. Մկրտչյան, Ս. Մուրադյան (պատ. քարտուղար), Էդ. Ջրբաշյան, Ա. Սուքիասյան

Բովանդակություն

Լենինյան դրոշով՝ դեպի կոմունիզմ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (43), Երևան 1981թ., էջ 3-13 |

Հ. Աբրահամյան

ՍՄԿԿ XXVI համագումարը գիտատեխնիկական հեղափոխության և երիտասարդության խնդիրների մասին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (43), Երևան 1981թ., էջ 14-31 |

Գր. Սարգսյան

Ազատամարտ քնար (Ռ. Պատկանյանի ծննդյան 150-ամյակի առթիվ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (43), Երևան 1981թ., էջ 32-45 |

Վ. Բարխուդարյան

Միքայել Նալբանդյանի հայացքների ձևավորման սոցիալական միջավայրի հարցի շուրջը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (43), Երևան 1981թ., էջ 46-58 |

А. С. Акопянц

К вопросу о разработке программных документов I съезда РСДРП (ՌՍԴԲԿ I համագումարի ծրագրային փաստաթղթերի մշակման հարցի շուրջը) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (43), Երևան 1981թ., էջ 59-66 |

Ռ. Պետրոսյան

Հուզականի և ինտելեկտուալի փոխհարաբերությունը մտածողության մեջ67-74 | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (43), Երևան 1981թ., էջ 67-74 |

Г. Г. Шакарян

Структурные изменения в функционировании философии и проблема семантического единства ее концептуального аппарата (Կառուցվածքային փոփոխությունները փիլիսոփայության ֆունկցիոնալ գործունեության մեջ և նրա կոնցեպտուալ ապարատի սեմանտիկական միասնության պրոբլեմը) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (43), Երևան 1981թ., էջ 75-86 |

А. А. Марухян

Деколонизация и некоторые вопросы правопреемства государства (Ապագաղութացումը և պետությունների իրավահաջորդության մի քանի հարցեր) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (43), Երևան 1981թ., էջ 87-97 |

Р. В. Енгибарян

Законодательный процесс в Скупщине Югославии (Օրենսդրական պրոցեսը Հարավսլավիայի Սկուպշչինայում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (43), Երևան 1981թ., էջ 98-107 |

Բ. Հարությունյան

Լփինքի տեղադրության հարցի շուրջը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (43), Երևան 1981թ., էջ 108-124 |

Ն. Վարդանյան

Գեղարվեստական թարգմանության մի քանի հարցեր | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (43), Երևան 1981թ., էջ 125-131 |

Մ. Մուրադյան

Ս. Ն. Գլինկան հայ ռուսական հարաբերությունների և Արևելյան Հայաստանի՝ Ռուսաստանին միացման մասին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (43), Երևան 1981թ., էջ 132-138 |

Հ. Հարությունյան

Անդրֆեդերացիայի և ՍԱՀՄ-ի ստեղծման պատմական անհրաժեշտության դաշնակցական նենգափոխման սնանկությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (43), Երևան 1981թ., էջ 139-144 |

Դ. Հովհաննիսյան

Իբն Կութայբա Ադ-Դինավարիի «Մատյան բանաստեղծության և բանաստեղծների» գրքում հեղինակության հարցի շուրջը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (43), Երևան 1981թ., էջ 145-151 |

Ս. Մուրադյան

Ակսել Բակունցը Հարություն Սուրխաթյանի գնահատությամբ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (43), Երևան 1981թ., էջ 152-166 |

А. М. Арутюнян

Теодор Ретке: становление поэта (Թեոդոր Ռյոթքե. Պոետի ձևավորումը) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (43), Երևան 1981թ., էջ 167-170 |

Н. Г. Оганесова

Метр и смысл(семантический анализ английского стиха) (Չափը և իմաստը) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (43), Երևան 1981թ., էջ 171-179 |

Ալ. Մարգարյան

Բառաքննություն | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (43), Երևան 1981թ., էջ 180-187 |

Լ. Թելյան

Պատճառահետևանքային հարաբերություններ արտահայտող բարդ նախադասությունների համանիշությունը արդի հայերենում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (43), Երևան 1981թ., էջ 188-199 |

Е. С. Мхитарян

Дейктические слова в прямой и косвенной речи (Ցուցական (դեյկտիկ) բառերը ուղղակի և անուղղակի խոսքում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (43), Երևան 1981թ., էջ 200-204 |

Г. В. Меликян

К истории изучения парных словосочетаний персидского языка (Պարսկերեն լեզվի հարադիր բառակապակցությունների ուսումնասիրման պատմության շուրջ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (43), Երևան 1981թ., էջ 205-208 |

Н. О. Мурадян

Педагогический вклад преподавателей Лазаревского института восточных языков (Լազարյան ճեմարանի ուսուցիչների մանկավարժական ներդրումը) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (43), Երևան 1981թ., էջ 209-211 |

Հ. Մանուչարյան

Գիտական կոմունիզմ, սեմինար պարապմունքների ուսումնա-մեթոդական ձեռնարկ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (43), Երևան 1981թ., էջ 212-214 |

Ц. П. Агаян, К. С. Худавердян

Акакий Сургуладзе, Очерки по истории грузинской культуры XIX века (Ակակի Սոլրգուլաձե. Ակնարկներ վրացական մշակույթի պատմության) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (43), Երևան 1981թ., էջ 215-218 |

Գ. Հաննեյան

«Հայկազյան հայագիտական հանդես», հատ. Է | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (43), Երևան 1981թ., էջ 218-220 |

Լ. Ավետիսյան

Հ. Համբարձումյանի ծննդյան 100-ամյակը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (43), Երևան 1981թ., էջ 221-222 |
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Մասնագիտական խորհուրդներ
Գիտական հանդեսներ