ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա քիմիա և կենսաբանություն 2019, հատոր 53, № 2
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա քիմիա և կենսաբանություն 2019, հատոր 53, № 2 հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  Բովանդակություն

  Գ. Ս. Գրիգորյան, Ս. Կ. Գրիգորյան, Դ. Ա. Մարտիրյան

  Kinetics of cumene hydroperoxide catalytic decay in aqueous solution in the presence of copper ion (II) and tryptophan (Պղինձ(II)-ի և տրիպտոֆանի կատալիտիկ ակտիվությունը կումոլի հիդրոպերօքսիդի քայքայման ռեակցիայում ջրային լուծույթում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #2, էջ 75-80 |

  Լ. Ռ. Հարությունյան, Լ. Շ. Թանգամյան, Ռ. Ս. Հարությունյան

  Sorption of Co2+, Cu2+, Zn2+, Mn2+ metal ions from aqueous solutions on anionic surfactant-modified bentonite (Ջրային լուծույթներից Co2+, Cu2+, Zn2+, Mn2+ մետաղ-իոնների սորբումը բենտոնիտի մակերևույթին` ձևափոխված անիոնային մակերևութային ակտիվ նյութով ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #2, էջ 81-85 |

  Ն. Հ. Կարապետյան

  DNA protection from radiation damage (ԴՆԹ-ի պաշտպանությունը ճառագայթահարման վնասվածքներից ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #2, էջ 86-90 |

  Ս. Մ. Բադալյան, Տ. Ա. Շահբազյան, Ն. Գ. Ղարիբյան

  Тhe morphological observation of mycelia of several Armenian strains of medicinal bracket fungus Fomes fomentarius (L.) Fr. (Polyporales, Agaricomycetes) (Fomes fomentarius (L.) FR. (Polyporales, Agaricomycetes) դեղասնկի հայկական որոշ շտամների միցելիումի մորֆոլոգիական առանձնահատկությունների հետազոտությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #2, էջ 91-96 |

  Ս. Մ. Բադալյան, Ա. Բորհանի

  Morphological and growth characteristics of mycelial collections of medicinal xylotrophic mushrooms (Agaricomycetes) distributed in forests of Northern Iran (Հյուսիսային Իրանի անտառներում տարածված միցելային (Agaricomycetes) քիլոտրոֆ դեղասնկերի մորֆոլոգիական և աճման բնութագրերը ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #2, էջ 97-106 |

  Ա. Պ. Անտոնյան, Մ. Ա. Փարսադանյան, Մ. Ա. Թորոսյան, Ա. Թ. Կարապետյան

  Hoechst 33258 compound interaction with different GC-content DNA (Hoechst 33258 միացության փոխազդեցությունը տարբեր GC-պարունակությամբ ԴՆԹ-ի հետ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #2, էջ 107-112 |

  Է. Ս. Գևորգյան, Լ. Է. Ղուկասյան

  Application of clove essential oil for correction of shifts in hemodynamic parameters in students induced by cycle ergometer exercise (Մեխակի անուշաբույր յուղի կիրառում ուսանողների մոտ հեծանվաէրգաչափական ծանրաբեռնվածությամբ պայմանավորված հեմոդինամիկ ցուցանիշների փոփոխությունների շտկման նպատակով ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #2, էջ 113-118 |

  Կ. Ա. Ղազարյան , Հ. Ս. Մովսեսյան, Հ. Է. Խաչատրյան , Տ. Գ. Լեահ , Հ. Գ. Ժամհարյան

  The impact of Zangezur Copper and Molybdenum Combine activities on the pollution of agricultural lands and crops by toxic elements (Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի ազդեցությունը թունավոր տարրերով գյուղատնտեսական հանդակների և մշակաբույսերի աղտոտվածության վրա ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #2, էջ 119-125 |

  Ս. Ա. Աճեմյան , Ռ. Վ. Զախարյան , Ա. Ա. Առաքելյան

  Evaluation of functional effect of genes and their variants associated with schizophrenia (Շիզոֆրենիայի հետ ասոցացված գեների և դրանց պոլիմորֆիզմների ֆունկցիոնալ էֆեկտի գնահատումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #2, էջ 126-130 |

  Հ. Օ. Քոլոյան , Ս. Ո. Ավետիսյան , Մ. Հ. Պարոնյան , Հ. Ա. Ագանյանց , Ա. Ս. Հովսեփյան

  Application of the vector рЕС-ХК99Е for the construction of recombinant strain-producers of L-arginine based on Brevibacterium flavum (рЕС-ХК99Е վեկտորի կիրառումը Brevibacterium flavum մանրէի հիման վրա L-արգինինի ռեկոմբինանտ շտամ-արտադրիչների կառուցման համար) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #2, էջ 131-137 |
  Summary (Ամփոփում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #2, էջ 138-144 |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ