ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա քիմիա և կենսաբանություն 2020, հատոր 54, № 1
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա քիմիա և կենսաբանություն 2020, հատոր 54, № 1 հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  Բովանդակություն

  Մ․ Ա․ Սամվելյան, Տ․ Վ․ Ղոչիկյան, Տ․ Հ․ Եգանյան, Մ․ Շարֆրազ, Կ․ Ջեյկոբ

  Synthesis and study of the nematocidal activity of 1,2,4-triazolo-1,2,4-triazoles (1,2,4-Տրիազոլո-1,2,4-տրիազոլների սինթեզ և նեմատոդային ակտիվության ուսումնասիրություն) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 3-11 |

  Գ․ Գ․ Թոքմաջյան, Լ․ Վ․ Կարապետյան, Ռ․ Վ․ Պարոնիկյան, Հ․ Մ․ Ստեփանյան

  Synthesis and antibacterial activity of new derivatives of 2-oxo-2,5-dihydrofurans containing an oxothiazolidinylidene ring (2-Օքսո-2,5-դիհիդրոֆուրանների օքսոթիազոլիդինիլիդենային օղակ պարունակող նոր ածանցյալների սինթեզ և հակամանրէային ակտիվության ուսումնասիրություն) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 12-16 |

  Գ․ Ս․ Գրիգորյան, Ա․ Ց․ Մալխասյան

  Studying of the conditions of erythritol, mannitol, sorbitol, xylitol, tartaric and citric acids esterification by using high aliphatic carboxylic acids and alcohols (Էրիտրիտի, մանիտի, սորբիտի, քսիլիտի, գինեթթվի և կիտրոնաթթվի բարձր ալիֆատիկ կարբոնաթթուներով էտերիֆիկացման ռեակցիայի պայմանների ուսումնասիրություն) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 17-25 |

  Ս. Ս. Հայրապետյան , Լ. Ս. Բանյան , Գ. Պ. Փիրումյան

  Structuring of effluent particles by means of treatment of bentonite base mineral conditioners (Էֆլյուենտի մասնիկների կառուցվածքայնացումը բենտոնիտի վրա հիմնված հանքային կոնդիցիոներների միջոցով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 26-32 |

  Տ. Օ. Քամալյան

  Nontraditional method of chemical modification of the surface of porous silica (Ծակոտկեն սիլիկահողի մակերեվույթի քիմիական տարափոխման ոչ ավանդական մեթոդ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 33-37 |

  Մ․ Ա․ Փարսադանյան

  Study of binding peculiarities of ethidium bromide and methylene blue with double-stranded RNA (Էթիդիումի բրոմիդի և մեթիլենային կապույտի կապման առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը երկշղթա ՌՆԹ-ի հետ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 38-45 |

  Գ․ Ս․ Մարտիրոսյան, Կ․ Գ․ Ազարյան, Ա․ Հ․ Թռչունյան

  The impact of mycorrhizal preparation Mykonet on valuable agronomical and economic indicators of pepper (Միկոնետ միկորիզային պատրաստուկի ազդեցությունը պղպեղի ագրոնոմիական և տնտեսական բնութագրերի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 46-54 |

  Հ․ Խ․ Գևորգյան

  The utilization of carbon sources mixture (glucose, glycerol and formate) and generation of fermentation end-products by Escherichia coli (Ածխածնի աղբյուրների խառնուրդի (գլյուկոզ, գլիցերոլ, մրջնաթթու) յուրացումը և խմորման վերջնանյութերի առաջացումը Escherichia coli-ի կողմից) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 55-62 |

  Տ. Ա. Հարությունյան, Գ․ Գ․ Հովհաննիսյան, Ա․ Ա․ Սարգսյան, Թ․ Լիր, Ա․ Ալ-Ռիկաբի, Ռ․ Մ․ Հարությունյան

  Identification of cytogenetically visible mtDNA in interphase nuclei of human blood lymphocytes exposed to doxorubicin (Բջջագենետիկորեն տեսանելի մտԴՆԹ-ի նույնականացումը դոքսոռուբիցինով մշակված մարդու արյան լիմֆոցիտների ինտերֆազային կորիզներում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 63-67 |

  Ն․ Ժ․ Սահակյան, Մ․ Թ․ Պետրոսյան, Ա․ Հ․ Թռչունյան

  Some peculiarities of essential oil of Damask rose growing in high altitude Armenian landscapes (Հայաստանի բարձրադիր գոտիներում աճող դամասկոսյան մասրենու եթերայուղի որոշ առանձնահատկությունները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 68-74 |

  Կ․ Ա․ Ղազարյան

  Suitability assessment of groundwater for irrigation purpose at high-risk sites of the Ararat plain (Ստորերկրյա ջրերի պիտանիության գնահատումը ոռոգման նպատակով Արարատյան դաշտի բարձր ռիսկայնության շրջաններում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 75-82 |

  Մ․ Լ․ Երիցյան, Կ․ Մ․ Երիցյան, Վ․ Մ․ Մավիսակալյան, Ա․ Մ․ Առուստամյան, Ռ․ Պ․ Մխիթարյան

  The study of the reaction between chitosan and melamine derivative (Խիտոզանի և մելամինի ածանցյալի փոխազդեցության ռեակցիայի ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 83-85 |

  Դ․ Յու․ Կարնաուխով, Մ․ Ա․ Տեպլիխ, Յա․ Կ․ Երմոլաևա, Օ․ Օ․ Ռուսանովսկայա, Գ․ Ա․ Գևորգյան, Ա․ Հ․ Հայրապետյան, Ե․ Ա․ Զիլով

  Effect of light pollution on the several aquatic communities of Lake Baikal (Լուսային աղտոտման ազդեցությունը Բայկալ լճի որոշ ջրային համակեցությունների վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 86-88 |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ