ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա երկրաբանություն և աշխարհագրություն 2022, հատոր 56, № 3
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա երկրաբանություն և աշխարհագրություն 2022, հատոր 56, № 3 հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  Բովանդակություն

  Ա. Հ. Աղինյան, Հ. Հ. Սարգսյան, Տ. Գ. Մկրտչյան

  Гидрогеологические условия верхнего течения реки Веди и оценка естественных ресурсов водосборного бассейна Джерманисских родников (Վեդի գետի վերին հոսանքի ավազանի ջրաերկրաբանական պայմանները և Ջերմանիսի աղբյուրների ջրհավաք ավազանի բնական ռեսուրսների գնահատումը) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2022, հ. 56, #3, էջ 135-145 |

  Լ. Բ. Միրզոյան, Ս. Ն. Նազարեթյան

  Особенности сейсмического риска зоны разрушительного землетрясения с 7,5>M>7,0 (на примере Спитакского землетрясения 1988 г.) (Ավերիչ երկրաշարժի (7,5>M>7,0) գոտու սեյսմիկ ռիսկի առանձնահատկությունները (Սպիտակի 1988 թ. երկրաշարժի օրինակով)) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2022, հ. 56, #3, էջ 146-154 |

  Ս. Ռ. Հովհաննիսյան, Ա. Հ. Մակարյան

  Տեկտոնական պրոցեսներն երկրաշարժերի կազմավորվող օջախներում | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2022, հ. 56, #3, էջ 155-160 |

  Ա. Թ. Գրիգորյան, Ս. Կ. Տերտերյան

  Оценка деградации земель в Араратской долине с использованием спектральных индексов (Արարատյան դաշտի հողերի դեգրադացիայի գնահատումը սպեկտրալ ինդեքսների միջոցով) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2022, հ. 56, #3, էջ 161-166 |

  Ս. Զ. Կրոյան, Ա. Թ. Գրիգորյան, Պ. Ս. Էֆենդյան

  Анализ антропогенных изменений в структурном составе черноземов Лорийской равнины (Լոռվա դաշտի սևահողերի ստրուկտուրային կազմի անթրոպոգեն փոփոխությունների վերլուծությունը) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2022, հ. 56, #3, էջ 167-172 |

  Ա. Ա. Եղիազարյան, Վ. Ս. Մուրադյան, Ա. Թ. Գրիգորյան

  Սյունիքի մարզի լանդշաֆտների գեղագիտական հատկության սուբյեկտիվ գնահատումը | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2022, հ. 56, #3, էջ 173-181 |

  Գ․ Գ․ Ղամբարյան

  Հայաստանի տարաբնակեցման փոխակերպման միտումները հետխորհրդային տարիներին | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2022, հ. 56, #3, էջ 182-193 |

  Ռ. Ռ. Վարդանյան, Ս. Ռ. Սուվարյան, Ա. Հ. Հովհաննիսյան

  Роль научно обоснованного прогнозирования в узнаваемости туристической дестинации (на примере Республики Армения) (Գիտականորեն հիմնավորված կանխատեսման դերը զբոսաշրջային դեստինացիայի ճանաչման գործում (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով)) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2022, հ. 56, #3, էջ 194-202 |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ