Ալինա Սոխակի Գալստյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1981 - 1986 թթ. ԵրՊԻ Կիբեռնետիկայի ֆակուլտետ
1993 - 1995 թթ. ԵՊՀ-ին կից Գործնական հոգեբանների Կենտրոնի դասընթացներ, ազատ ունկնդիր
2009 թ. Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց (հոգեբանություն)

Աշխատանքային փորձ
1996 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Անձի և մասնագիտական գործունեության հոգեբանության գ/հ լաբորատորիայի գիտաշխատող
2011 թ-ից առա այսօր ԵՊՀ ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
1993 - 1996 թթ. ԵՊՀ, ինժեներական հոգեբանության լաբորատորիա, ինժեներ-ծրագրավորող
2004 թ-ից առ այսօր Երևանի պետական համալսարան, Հետբուհական լրացուցիչ կրթության վարչության հոեբանության դասընթացներ, դասախոս
1998 - 2004 թթ. Երևանի պետական համալսարան, «Գործնական հոգեբանների պատրաստման Կենտրոն» (ներկայում` հետբուհական լրացուցիչ կրթության վարչության հոեբանության դասընթացներ), մեթոդիստ
1996 - 2004 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ինժեներական հոգեբանության լաբորատորիա, գիտաշխատող

Վերապատրաստումներ
1999 թ. Օգնություն երեխաներին սթրեսային իրավիճակներում(UNICEF, ՀՀ ԿԳՆ)
1999 թ. Հասարակության մեջ ներառված անկարողություններով երեխաների գնահատումը (UNICEF, ՀՀ ԿԳՆ)
2000 թ. ՀՀ -ում«Կյանքի հմտություններ» առարկայի դասավանդման վերապատրաստման դասընթացներ (UNICEF, ՀՀ ԿԳՆ)
2004 թ. Անհետաձգելի իրավիճակների հոգեբանություն (UNICEF, ՀՀ ԿԳՆ)

Կարդացվող դասընթացներ
Հոգեդիագնոստիկա, Մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդները հոգեբանության մեջ, Անձի հետազոտման հոգեախտորոշման մեթոդներ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2008 - 2011 թթ. Մասնագիտական կողմնորոշման և ինքնիրացման գործընթացների հոգեբանական հետազոտում , ՀՀ ԿԴՆ ԳՊԿ
2013 - 2015 թթ. Մասնագիտական ինքնորոշման և կայացման հոգեբանական ուղղորդման տեխնոլոգիաները կրթական համակարգում, ՀՀ ԿԴՆ ԳՊԿ
2015 - 2017 թթ. Երիտասարդների մասնագիտական կոմպետենտության ապահովումը ինքնուրույնության խթանման ճանապարհով, ՀՀ ԿԴՆ ԳՊԿ
2018 - 2020 թթ. «Անձի հոգեբանական գնահատումը մասնագիտական պատրաստման գործընթացում» գիտական թեմա, ղեկավար / ՀՀ Գիտության պետական կոմիտե
2014 թ. «Ազգային կրթություն» շրագրի շրջանակներում «Ներառական կրթության գաղափարախոսության ընկալման ուսումնասիրում», Բաց հասարակության աջակցության հայաստանյան հիմնադրամ
2012 թ. Պետության հետ համագործակցությամբ երեխայի բարեկեցության բարեփոխում ծրագիր, World Vision Armenia
2011 թ. «Ընտանիքների ամրապնդման ծրագրի» արտաքին գնահատում, ՍՈՍ մանկական գյուղեր
2011 թ. ՀՀ Ոստիկանության համակարգ ընդունման և ոստիկանական հաստատություններում կրթական հաշվառման «Հոգեբանական թեստային համակարգի մշակման ծրագիր» ծրագիր
2005 - 2007 թթ. Առաքելություն Արևելք, Հույսի կամուրջ, Երեխայի զարգացման թեստային փաթեթի մշակման ծրագիր
2002 - 2003 թթ. «Հեքիաթաթերապիայի տեսություն և պրակտիկա» դասընթացի մշակման ծրագիր, Բաց հասարակության աջակցության հայաստանյան հիմնադրամ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Հոգեբանների ասոցիացիա ՀԿ,
Երևանի Առողջության և կրթության հայկական կենտրոն,
Բժշկահոգեբանամանկավարժական գնահատման կենտրոն

alagalstyan@rambler.ru

Ալինա Սոխակի Գալստյան

Գիտաշխատող | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Անձի և մասնագիտական գործունեության հոգեբանության գիտահետազոտական լաբորատորիա
 
 

Գիրք/Book

Р. В. Агузумцян, В. Р. Папоян, А. С. Галстян, Е. Б. Мурадян, Д. Ю. Саргсян

Психологическая безопасность в системе человек - транспорт | Изд. ЕГУ. 2017, 84 стр.

Վ. Ռ. Պապոյան, Ա. Ս. Գալստյան, Դ. Յու. Սարգսյան, Ե. Բ. Մուրադյան

Սովորողի ինքնուրույնության և մասնագիտական ինքնորոշման հոգեբանական գնահատում | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 78 էջ

Վ. Պապոյան, Ա. Գալստյան, Ե. Մուրադյան, Դ. Սարգսյան

Մասնագիտական ինքնորոշման և կայացման հոգեբանական ուղղորդումը կրթական համակարգում | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, 76 էջ |

Գալստյան Ա. Ս.

Հոգեդիագնոստիկա | Ուսումնական ձեռնարկ /ԵՊՀ: Կազմ.՝ Ռ. Ստեփանյան, Ա. Գալստյան/, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2012թ. 210էջ

Ա. Գալստյան, Վ.Պապոյան, Է.Գրին, Դ. Սարգսյան

Անձի ինքնիրացման հիմնախնդիրը | Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ, 2011, 102 էջ
 

Հոդված/Article

Վարդուհի Պապոյան, Ալինա Գալստյան

Ուսանողի արժեհամակարգի հետազոտումը հոգեբանական հնվտանգության համատեքստում | ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի հիմնադրման 25-ամյակին նվիրված «Կառավարման ժամանակակից հիմնախնդիրները», 2019, 427-432 էջ

Սարգսյան Դ. Յ., Պապոյան Վ. Ռ., Գալստյան Ա. Ս.

Սովորողի առարկայական նախասիրության եվ մոտիվացվածության կապը մասնագիտական ինքնորոշման գործընթացում | Արդի հոգեբանություն, 2019, 2(4), 389-395 էջ

Alina Galstyan, Laura Petrosyan

Մարդաբանական փոխակերպումների քաղաքակրթական հիմունքները | From Policy Design to Policy Practice, 2019, General Session, 13 էջ

Саргсян Д. Ю., Агузумцян Р. В., Папоян В. Р., Галстян А. С., Мурадян Е. Б.

Проблема психологической безопасности личности пассажиров | Институт психологии Российской Академии Наук. Организационная психология и психология труда, 2018, Т. 3. № 1, стр. 129-145 |

Р. В. Агузумцян, В. Р. Папоян, А. С. Галстян, Е. Б. Мурадян, Д. Ю. Саргсян, Ц. С. Амирян

Психологическая безопасность личности в профессиональной деятельности | Актуальные проблемы психологии труда, инженерной психологии и эргономики, 2018, 8, стр. 191-213 |
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Галстян А. С., Маргарян Ш. Г., Самвелян М. А., Кочикян Т. В.

Синтез и функционализация бис-1,2,4-триазолов | Book of absrtracts. International Congress on Heterocyclic Chemistry "Kost-2015", 2015, p. 413

Գալստյան Ա. Ս., Պապոյան Վ. Ռ.

Փոխակերպվող հասարակության պայմաններում անձի մասնագիտական կայացումը | Միջազգային գիտաժողով, Փոխակերպվող հասարակության զարգացման տեսական և գործնական հիմնախնդիրներ. ամփոփումներ, ապրիլ 16-17, 2012, էջ 103

Галстян А., Арутюнян Н.

Психологическая безопасность личности подростка в контексте социальной одаренности | Междунар.научно-птакт.конференция “Развитие социальной одаренности детей и молодежи”, Ярославль, 26-27 окт., 20011, с.44-46