Ալվարդ Ալբերտի Խաչատրյան
Կենսագրություն
Կրթություն
ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետ, ԵՊՀ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
թեկնածուական` Անձնական վերաբերմունքի վերջածանցների գործառության պատմական ընթացքը գրական հայերենում, 30.11.1995 ՀՀ ԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտին կից գիտական խորհրդում, արձանագր. N1

Աշխատանքային փորձ
01.10.1999 ցայսօր

Կարդացվող դասընթացներ
Գրաբար, հայոց լեզվի պատմություն, բարբառագիտություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գրաբար, հայոց լեզվի պատմություն, հատկանվանագիտություն, անձնանվանագիտություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Ալվարդ Ալբերտի Խաչատրյան

Դոցենտ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Հայոց ­լեզվի պատմության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ն. Դիլբարյան, Ա. Խաչատրյան

Բնիկ և փոխառյալ բառերը հայերենում | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2007

Ա. Խաչատրյան

Անձնական վերաբերմունքի վերջածանցների գործառության պատմական ընթացքը գրական հայերենում | Մենագրություն, Եր. «Ասողիկ» հր., 2001
 

Հոդված/Article

Խաչատրյան Ալվարդ

Փոխանցումները գրաբարի բայերում | Աբեղյանական ընթերցումներ: 2018, 2, էջ 94-102 |

Խաչատրյան Ալվարդ

Խոսքի մասերի փոխանցումը եւ փոխանունությունը Մ. Ասատրյանի քերականական աշխատություններում | Պրոֆ. Մանվել Ասատրյանի 90-ամյակին նվիրված գիտաժողով: 2016, 123-131 էջ, Հայաստան

Խաչատրյան Ալվարդ, Բարխուդարյան Ալվարդ

Անձնանունների հոլովման յուրահատկությունները Նոր կտակարանի գրաբար և հին հունարեն բնագրերում | Ջահուկյանական ընթերցումներ, 2016թ․, 76-83 էջ, Հայաստան |

Նարինե Դիլբարյան, Ալվարդ Խաչատրյան

Հայերենի բնիկ և փոխառյալ բառաշերտերի ուսուցման մեթոդները | Մանկավարժական միտք, 2016թ․, 3-4, 374-378 էջ, Հայաստան

Ալվարդ Խաչատրյան

Անձնանունների հոլովական զուգաձևությունները Հին և Նոր կտակարանների գրաբար տարբերակներում | Աբեղյանական ընթերցումներ, ակադեմիկոս Մանուկ Աբեղյանի ծննդյան 150-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտական նստաշրջան, 2015, 129-139 էջ |