Ալվարդ Ալբերտի Խաչատրյան
Կենսագրություն
Կրթություն
ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետ, ԵՊՀ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
թեկնածուական` Անձնական վերաբերմունքի վերջածանցների գործառության պատմական ընթացքը գրական հայերենում, 30.11.1995 ՀՀ ԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտին կից գիտական խորհրդում, արձանագր. N1

Աշխատանքային փորձ
01.10.1999 ցայսօր

Կարդացվող դասընթացներ
Գրաբար, հայոց լեզվի պատմություն, բարբառագիտություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գրաբար, հայոց լեզվի պատմություն, հատկանվանագիտություն, անձնանվանագիտություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Ալվարդ Ալբերտի Խաչատրյան

Դոցենտ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Հայոց ­լեզվի պատմության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ն. Հ. Դիլբարյան, Ա. Ա. Խաչատրյան, Ա. Լ. Յուզբաշյան

Հայերենի ավանդական ուղղագրությունը և միջին դարերում կրած փոփոխությունները | Ուս. ձեռնարկ: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն»: 2015թ․, 84 էջ |

Ն. Դիլբարյան, Ա. Խաչատրյան

Բնիկ և փոխառյալ բառերը հայերենում | 2-րդ լրամշակված հրատարակություն, Երևանի համալսարանի հրատարկչություն, Երևան, 2013, 100 էջ

Ա. Խաչատրյան, Ն. Դիլբարյան

Հայերենի դասական ուղղագրությունը | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևանի համալսաարանի հրատարակչություն 2009

Ա. Խաչատրյան, Ն. Դիլբարյան

Բնիկ և փոխառյալ բառերը հայերենում | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևանի համալսաարանի հրատարակչություն, 2007

Ն. Դիլբարյան, Ա. Խաչատրյան

Հայերենի դասական ուղղագրությունը | Ուսումնական ձեռնարկ,Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2007
 

Հոդված/Article

Ալվարդ Խաչատրյան

Անձնանունների հոլովական զուգաձևությունները Հին և Նոր կտակարանների գրաբար տարբերակներում | Աբեղյանական ընթերցումներ, ակադեմիկոս Մանուկ Աբեղյանի ծննդյան 150-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտական նստաշրջան, 2015, 129-139 էջ |

Ա. Ա. Խաչատրյան

Բնիկ հայերեն արմատներով կազմված իգական անունները XII - XVI դդ. | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 130.2, Երևան 2010թ., էջ 53-60 |