Անահիտ Արտաշեսի Չուբարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
Երևանի պետական համալսարան, մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ, 1964 - 1969 թթ.
Ասպիրանտուրա 1969 - 1972 թթ.

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական - Արտածումների բարդության բնութաքրիչների մասին որոշ տրամաբանական համակարքերում, 1978 թ., ԽՍՀՄ ԳԱ Հաշվողական կենտրոն, Մոսկվա
Դոկտորական - Տրամաբանական և տրամաբանամաթեմատիկական համակարգերի արտածումների բարդության բնութաքրիչների հետազոտում, 2007 թ., ՀՀ ԳԱԱ ԻԱՊԻ Երևան

Աշխատանքային փորձ
ԵՊՀ` «Տեսական կիբեոնետիկայի» ամբիոն ասիստենտ` 1972 - 1976 թթ.
ավաք դասախոս` 1976 - 1982 թթ.
դոցենտ` 1982 - 2009 թթ.
«Համակարգերի տեսուղթյան» ամբիոն ամբիոնի վարիչ` 1986 - 1991 թթ.
«Դիսկրետ մաթեմատիկայի և ինծֆորմատիկայի» ամբիոն պրոֆեսոր` 2009 թ-ից աո այսօր

Կարդացվող դասընթացներ
Ալգորիթմների տեսություն, մաթեմատիկական տրամաբանություն, դիսկրետ մաթեմատիկա, մաթեմատիկական կիբեռնետիկայի տարրեր, բարդության ընդհանուր տեսություն, արտածումների բարդութուն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
մաթեմատիկական տրամաբանություն, արտածումների տեսութուն, արտածումների բարդութուն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
ՀՀ ՊԳԿ դրամաշնորհներ (ծածկագիր 11-1B023 ղեկավար, ծածկագիր 13-1B246 ղեկավար, ծածկագիր 18T-1B034 մասնակից)

Լեզուներ
Հայերեն, ոուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ-ում գործող ԲՈՀ –ի 044 “Մաթեմատիկական կիբերնետիկա և մաթեմատիկական տրամաբանություն” մասնագիտական խորհրդի անդամ
ՀՀ Մաթեմատիկական ընկերության անդամ
Սիմվոլիկ տրամաբանության միջազգային ասոցիացիայի (ASL) անդամ
CiE միջազգային ասոցիացիայի անդամ

Պարգևներ
ԵՊՀ ոսկե մեդալ (2012)
ՀՀ վաստակավոր մանկավարժի կոչում (2014)

achubaryan@ysu.am

Անահիտ Արտաշեսի Չուբարյան

Պրոֆեսոր | Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ - Դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ա. Ա. Չուբարյան, Հ. Գ. Մովսեսյան, Ս. Մ. Սայադյան

Հաշվարկելիության բարդության տեսության հիմնադրույթները | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 62 էջ

Anahit Chubaryan, Artur Khamisyan, Garik Petrosyan

On some systems for two versions of many-valued logics | LAP (Lambert Academic Publishing). 2017, 73 p.

A. A. Chubaryan

Rabin style speed-up of proofs | Monograph, LAP (Lambert Academic Publishing), Germany, 2010

A. Abajyan, An. Chubaryan

Proof Complexity of Hard-determinable Formula in R(lin) | ASL ESM, LC-2009, Abstracts, Sofia, 27

Ա. Ա. Չուբարյան, Հ. Ռ. Բոլիբեկյան, Հ. Մովսիսյան

Ալգորիթմների տեսության խնդիրների ժողովածու | Ուսումնական ձեոնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան-2008 և http:users.freenet.am/~bolibek
 

Հոդված/Article

Ա․ Ա․ Չուբարյան

Ասույթային հաշվի որոշ համակարգերում բալանսավորված բանաձևերի մի դասի արտածումների բարդությունների վերաբերյալ | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2022, հ. 56, #2, էջ 58-65 |

Чубарян А.А., Зограбян Г.М.

Исследование свойств монотонности и строгой монотонностидвух пропозициональных систем классической логики | Sciences of Europe, Vol 1, # 70, Physics and Mathematics, 2021, 60-62. www.european-science.org, DOI: 10.24412/3162-2364-2021-70-1-60-62

Ա․ Ա․ Չուբարյան, Ա․ Ա․ Համբարձունյան

On non-monotonous properties of some classical and nonclassical propositional proof systems (Ասույթային հաշվի դասական և ոչ դասական որոշ արտածման համակարգերի ոչ մոնոտոնության վերաբերյալ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2020, հ. 54, #3, էջ 127-136, https://doi.org/10.46991/PYSU:A/2020.54.3.127 |

А. А. Чубарян, A. A. Aмбарцумян, Г. А. Гаспарян, С. А. Ованнисян

О некоторых свойствах минимальных тавтологий классической и неклассических логик | ДНАН РА, т.120, №1, 2020, 15-21. http://www.flib.sci.am/eng/Reports/Frame.html

Чубарян А.А., Амбарцумян А.А.

O немонотоности гильбертовских систем исчисления высказываний классических и неклассических логик | Sciences of Europe, Vol 1, # 53, Physics and Mathematics, 2020, 59-62. www.european-science.org
1   2   3   4   5   6   7   8   17  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Anahit Chubaryan, Arsen Hambardzumyan

On non-monotonous properties of some propositional proof systems | ASL, ESM, Logic Colloquium – 2021, Poznan, Book of abstracts, 165. https://lc2021.pl/conf-data/LC2020/files/LC21_book_of_abstracts.pdf

Anahit Chubaryan, Sargis Hovhannisyan, Hayk Gasparyan

Comparison of two propositional proof systems by lines and by sizes | ASL, ESM, Logic Colloquium–2021, Poznan, Book of abstracts, 166, https://lc2021.pl/conf-data/LC2020/files/LC21_book_of_abstracts.pdf

Anahit Chubaryan, Sargis Hovhannisyan

Comparison of two propositional proof systems by lines and by sizes | Logic Colloquium-20, Poznan, Poland (Postponed until 2021)

Anahit Chubaryan, Hayk Gasparyan

Monotonous and strong monotonous properties of some cut-free propositional sequent systems for several logics | Logic Colloquium-20, Poznan, Poland (Postponed until 2021)

Anahit Chubaryan, Sergey Sayadyan

On monotonous and strong monotonous properties of some propositional proof systems for two valued and finite-many-valued logics | WiL 2020, sites.google.com/g.uporto.pt/wil2020/posters
1   2   3   4   5   6   7   8   14  |  Տեսնել բոլորը