Անահիտ Լևոնի Մանուկյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1975 - 1980 թթ. ԵՊՀ բանասիրության ֆակուլտետ, Հայոց լեզվի և գրականության բաժին
1982 - 1985 թթ. ՀՀ ԳԱ Լեզվի ինստիտուտի ասպիրանտուրա` Ժամանակակից հայոց լեզու մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան
բ. գ. թ.
թեկնածուական աշխատանքի թեմա - «ժամանակակից հայ արձակի լեզվի և ոճի հարցերը», 1991 թ., ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
1987 - 1991 թթ. ԵՊՀ ընդհանուր լեզվաբանության ամբիոն
1991 թ. ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, խոսքի մշակույթ, ոճագիտություն

Կարդացվող դասընթացներ
«Ժամանակակից հայոց լեզու» (ոճագիտություն, խոսքի մշակույթի հիմունքներ) - բակալավրիատ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Անահիտ Լևոնի Մանուկյան

Ասիստենտ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Հայոց լեզվի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ա. Լ. Մանուկյան, Ա. Զ. Ադիլխանյան

Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի գործնական առաջադրանքների ձեռնարկ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի ուսանողների համար | Համահեղինակ, Ե., 2015, 163 էջ
 

Հոդված/Article

Անահիտ Մանուկյան

Փոխաբերությունը Մ.Գալշոյանի «Ձորի Միրոն» վիպակում | Հայագիտական հանդես, 2016, 4,34, 58-66 էջ |

Անահիտ Մանուկյան

Գործառական ոճերի ուսուցումը | Մանկավարժական միտք, 2016, 3-4, 206-210 էջ |

Ա. Լ. Մանուկյան

«Հնաբանությունները որպես ոճավորման միջոց Ս. Խանզադյանի ստեղծագործություններում» | ԲԵՀ, Երևան, 1990 թ., հ. 2

A. Manukyan

“Archaisms as stylization mean in S.Khanzadyan’s works” | Journal “Banber” of YSU, Yerevan city, 1990, v. 2

Ա. Լ. Մանուկյան

Գեղարվեստական ոճի առանձնահատկությունները և տեղը գործառական ոճերի շարքում | Լեզվի հարցեր, ՀՀ ԳԱ, 1 Երևան, 1982 թ, հ.1, 8 էջ
 

Թեզիս/Thesis

Ա. Լ. Մանուկյան

«Դարձվածքները Հ. Մաթևոսյանի ստեղծագործություններում» | Կանթեղ, Երևան, 2002թ., հ.1, էջ 45

Ա. Լ. Մանուկյան

«Ժողովրդախոսակցական լեզվի տարրերը Ս. Խանզադյանի ստեղծագործություններում» | Պատմաբանասիրական հանդես, Երևան, 1989 թ., հ. 3, էջ 60