Անահիտ Ռուբենի Սահակյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2011 թ-ին դոցենտ
2001 թ-ին հոգեբանական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ
1994 թ. Մոսկվայի Մ. Թորեզի անվան համալսարան
1991 - 1992 թթ. ԵՊՀ պրակտիկ հոգեբանի դիպլոմ
1974 - 1979 թթ. Երևանի Կ.Մարքսի անվան պոլիտեխնիկ ինստիտուտի դիպլոմ

Գիտական աստիճան
Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու,
Դոցենտ

Մասնագիտական գործունեություն
2008 թ. Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
2003 թ. ԵՊՀ Սոցիալական աշխատանքի ամբիոնի ասիստենտ
2008 թ. ԵՊՀ Հետբուհական վարչության դասախոս
2009 թ. Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի հեռավար ուսուցման լաբորատորիայի դասախոս
1992 - 2003 թթ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
1980 - 1997թթ. Դիլիջանի ռադիոտեխնիկական տեխնիկումի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Կառավարման հոգեբանություն
Ներազդման հոգեբանություն
Սոցիալական աշխատանքի հոգեբանականա հիմքերը
Կյանքի փուլեր
Սոցիալական խորհրդատվության հիմունքներ
Սթրեսի կառավարում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հաստատությունում մեծացող երեխաների հոգեբանական առանձնահատկությունները
Սթրեսի կառավարումը
Մասնագիտական էթիկա
Հաղորդակցման հմտություններ
Ներազդման հոգեբանությունը արդարադատության համակարգում

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, ՌԴ, Հունաստան, Շվեդիա, Մոլդավիա, Վրաստան

Հասարակական գործունեություն
2013 թ. Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիայի անդամ
2004 թ. Հոգեբանների միջազգային լիգայի անդամ
2003 թ-ից մինչև այժմ՝ «Հայ ժողովրդավարական ֆորում» հասարական կազմակերպության անդամ,
«Պետական աջակցություն ՀՀ մանկական խնամակալական հաստատությունների շրջանավարտներին» ծրագրի մասնագիտական խմբի ղեկավար
«Աջակցություն հղի կանանց» ծրագրի ղեկավար
2006 թ. ՀՕՖ-ի Երեխաների աջակցության կենտրոնի արտաքին խորհրդատու

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն /ազատ/, անգլերեն /միջին/

Անահիտ Ռուբենի Սահակյան

Դեկանի տեղակալ | Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ - Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Վարդանյան Եվգինե, Անտոնյան Միրա, Սահակյան Անահիտ, Ելենա Հարությունյան, Յարմալոյան Մարինե, Կարապետյան Տաթևիկ, Գեղամյան Նունե

Համայնքային սոցիալական աշխատանք. ուղեցույց վերապատրաստողների համար | Ասողիկ, 2019, 262 էջ

Վարդանյան Եվգինե, Անտոնյան Միրա, Սահակյան Անահիտ, Յարմալոյան Մարին, Գեղամյան Նունե, Հարությունյան Ելենա, Կարապետյան Տաթև, Մազմանյան Մարիամ, Գևորգյան Կարք

Համայնքային սոցիալական աշխատանք | Ասողիկ, 2019, 392 էջ

Միրա Անտոնյան, Անահիտ Սահակյան, Արտակ Խաչատրյան, Ռուբեն Մարկոսյան, Նունե Գեղամյան, Աննա Ոսկանյան

Սուպերվիզիան սոցիալական աշխատանքում | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 176 էջ |

Մ. Անտոնյան, Ա. Սահակյան, Մ. Տեր-Հովհաննիսյան, Ն. Գ. Գեղամյան

Թրաֆիկինգ. Սոցիալական աշխատանքը թրաֆիկինգի զոհերի հետ | Մենագրություն, «Ասողիկ» հրատ., Երևան, 2010

А.Р.Саакян, В.А.Микаеляан

Мужчина и женшина. Психосексуальный конфликт | "Егея", стр. 96, Ереван 2005
 

Հոդված/Article

А. Р. Саакян, И. О. Куваева, А. В. Лямзин

Преодоление Стресса Молодежью: Кросскультурные Особенности | Известия Уральского Федерального Университета. Серия 1. Проблемы Образования, Науки И Культуры, 2018, Т.24, N 2(174), 82-89 էջ

Ա. Ռ. Սահակյան

Խառնամուսնությունների երեխաների էթնոնույնականացման առանձնահատկությունները | «Հայ ինքնության որոկների պահպանումը խառնամուսնություններում», Երևան 2010, 148-161էջ

Ա. Ռ. Սահակյան

Մանկատան շրջանավարտների ադապտացիայի սոցիալ-հոգեբանական հիմնախնդիրները | ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ , Երևան, 2009,42-55 էջ

Ա. Ռ. Սահակյան

Հոգեվերլուծական մոդելի կիրառման հմտությունների ուսուցումը սոցիալական աշխատանքում. մեթոդաբանական մոտեցում | ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի տարեգիրք, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, 130-139 էջ

А. Р.Саакян

О некоторых этических аспектах социальной работы | “Личность и культура”, Санкт-Петербург, 2008, #43 (16) 16-21ст.