Անի Համլետի Սարգսյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտականաստիճաններ և կոչումներ
2015 թ.բանասիրական գիտությունների թեկնածու, թեկնածուական թեմա - «16-րդ դարի օսմանյան պոեզիայի զարգացման առանձնահատկությունները Բաքիի դիվանում» (արտասահմանյան գրականություն), Մ. Աբեղյանի անվ. գրականության ինստիտուտ
2005 - 2010 թթ. ԵՊՀ թյուրքագիտության ամբիոնի հայցորդ
2003 - 2005 թթ. ԵՊՀ արևելագիտությանֆակուլտետիթուրքագիտությանմագիստրատուրա
1998 - 2002 թթ. ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի թուրքագիտության բակալավրիատ

Մասնագիտականգործունեություն
2015 թ.-ից մինչ այժմ ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության ամբիոնի ասիստենտ
2015 թ-ից մինչ այժմ Երևանի Մ. Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտի Մատենադարանի արաբատառ ձեռագրերի ուսումնասիրության և նկարագրության բաժնի ավագ գիտաշխատող
2010 թ.-ից մինչայժմ ԵՊՀ Հայագտության հետազոտությունների ինստիտուտի հայ –օսմանական առնչությունների բաժնի գիտաշխատող
2010 - 2015 թթ. ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության ամբիոնի դասախոս
2003 - 2010 թթ. ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի թուրքագիտության ամբիոնի ավագ լաբորանտ

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, ՌԴ, Թուրքմենիա

Օտարլեզուներ
ռուսերեն, անգլերեն, թուրքերեն, օսմաներեն

Անի Համլետի Սարգսյան

Դասախոս | Արևելագիտության ֆակուլտետ - Թյուրքագիտության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ալ. Սաֆարյան, Ա. Սարգսյան, Լ. Սահակյան

Օսմաներենի դասագիրք | ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 324 էջ
 

Հոդված/Article

Հասմիկ Կիրակոսյան, Անի Սարգսյան

Միջնադարյան պարսկերեն-օսմաներեն երկլեզու բառարանները որպես կրթական գործիքներ (ըստ մատենադարանի արաբատառ ձեռագրաֆոնդի ուշ միջնադարյան պարսկերեն-օսմաներեն բառարանների) | Հայագիտության հարցեր: 2017թ․, 2(11), 39-46 էջ, Հայաստան |

Անի Սարգսյան

Բնության թեմատիկան Բաքիի դիվանում | Արևելագիտության հարցեր, 2016, 12, 97-108 էջ |

А. Г. Саргсян

Новый модус портрета возлюбленной в диване Бакы (по материалам рукописи) | Актуальные вопросы тюркологических исследований. К 180-летию кафедры тюркской филологии Санкт-Петербургского государственного университета, 2016, стр. 266-278 |

Անի Սարգսյան

Խրախճանքների, վայելքների թեմատիկան Բաքիի դիվանում | Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, հատոր 11, էջ 119-134 էջ, Հայաստան

Անի Սարգսյան

Բաքիի` Երևանի Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ-մատենադարանում պահվող № 321 ձեռագիրը | «Լրաբեր» հասարակական գիտությունների, 2-3 (634-635), ՀՀ ԳԱԱ հրատ., Երևան, 2012, էջ 442-446 (համահեղինակներ` Գ. Մելիքյան, Ալ. Սաֆարյան)
 

Թեզիս/Thesis

Ani Sargsyan, Hasmik Kirakosyan

The glossary “Daqāyeq Al-Haqāyeq” as a source of research of Persian-Turkish linguistic contacts and training methodology of the 16th century | Language Contact and Language change in Western Asia. 2017, p. 36

Сафарян Александр, Саргсян Ани

Об изучении армянографических тюркоязычных литературных памятников | Азия и Африка: Наследие и современность. 2017, стр. 295-296

Ani Sargsyan, Hasmik Kirakosyan

The Oldest Copies of the "Daqaiqal-haqaiq" and "Lugat-i Nimatullah" Medieval Bilingual Dictionaries of the Institute of Ancient Manuscripts-Matenadaran | The 6th International Symposium on Oriental ancient Documents Studies, 2016, p. 46

Սահակյան Լուսինե, Սարգսյան Անի, Սաֆարյան Ալեքսանդր

Օսմաներենի դասավանդման սկզբունքները հայալեզու լսարանում | Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնութ-յան լույսի ներքո, Միջազգային գիտաժողով-4, Երևանի պետական համալսարան, Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիա: 2016, էջ 58-59

Անի Սարգսյան

О перспективных направлениях сотрудничества туркменских и армянских медиевистов и востоковедов | “Образование и спорт в эпохумогущества и счастья, Asgabat, 12-14 November, 2015, pp. 377-378.(co-author Al. Safaryan)