Աննա Հակոբի Ազրոյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2006 ԵՊՀ, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի հայցորդ
2004-2006 ԵՊՀ, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, իսպանական բաժին, մագիստորոսի կոչում
2000-2004 ԵՊՀ, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, իսպանական բաժին, բակալվարի աստիճան

Մասնագիտական գործունեություն
2006թ-ից ԵՊՀ, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանական բանասիրության ամբիոնի իսպաներեն լեզվի դասախոս
2005-2006 Գեղեցիկ արվեստների ակադեմիա, օտար լեզուների ամբիոնի դասախոս

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
2009 «Իսպաներեն լեզվի բառագիտություն», սեմինար
2009 «Գործաբանություն», սեմինար
2009 «Գովազդի լեզու» , սեմինար
2005 Սերվանտսի անվան Համալսարանի կազմակեերպած «Իսպաներենը որպես օտար լեզու» դասախոսների վերապատրաստման դասընթաց
2005 «Գրականության տեսություն», սեմինար

Օտար լեզուներ
Իսպաներեն (գերազանց), իտալերեն (գերազանց), ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (խոսակցական)

Աննա Հակոբի Ազրոյան

Դասախոս | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Ռոմանական բանասիրության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Աննա Ազրոյան

Իսպաներենի՝ որպես երկրորդ լեզվի դասավանդման գործընթացում որոշ մանկավարժական մեթոդներ ու մոտեցումներ | Հանդես, 2016, 18, 252-255 էջ

Աննա Ազրոյան

Սահմանական եղանակի ներկա ժամանակի իմաստային նրբերանգները ժամանակակից արևելահայերենում և իսպաներենում | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2015թ․, 1 (18), 22-29 էջ |

Ա. Հ. Ազրոյան

Ժամանակային իմաստների արտահայտումը հայերենում և իսպաներենում | Девятая годичная научная конференция. Сборник статей. 2015, стр. 268-277

Աննա Ազրոյան

Բայերի անկանոնության դրսևորման մի քանի առանձնահատկություններ | «Ռոմանական բանասիրության հանդես», 9-րդ, «Աստղիկ» հրատարակչութուն |

Աննա Ազրոյան

Իսպաներեն բայերի դասակարգման մի քանի առանձնահատկություններ | «Ռոմանական բանասիրության հանդես», 8-րդ, «Աստղիկ» հրատարակչութուն |
 

Թեզիս/Thesis

Աննա Ազրոյան

Իսպաներեն լեզվի որոշ կանոնավոր բայերի հնչյունափոխության առանձնահատկություններ | Программа II международной научно-методической конференции, тезисы докладов |