Աննա Էդվարդի Հակոբյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2007 - 2009 թթ. Երևանի Պետական Համալսարանի, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի, անգլիական բանասիրության ամբիոնի հայցորդ
2004 - 2006 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, բանասիրության մագիստրոս
2000 - 2004 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, բանասիրության, մանկավարժության բակալավր (դիպլոմ գերազանցության)

Գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2009 թ. «Պաշտոնական խոսքն իբրև ոճակառուցվածքային հատկանիշների ուրույն համակցություն, (ամերիկյան սահմանադրության լեզվական նյութի հիման վրա)», բանասիրական գիտությունների թեկնածուի վկայագիր շնորհված Հայաստանի Հանրապետության Բարձրագույն Որակավորման Հանձնաժողովի կողմից Երևանի Պետական Համալսարանի մասնագիտական խորհրդի որոշմամբ

Մասնագիտական գործունեություն
2006 - 2009 թթ. Երևանի պետական համալսարանի, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի, անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
2009 թ-ից Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի, անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ

Դասավանդվող առարկաներ
Անգլերեն լեզու, քերականություն, հնչյունաբանություն, գրավոր խոսք, մամուլ, մեթոդաբանություն.

Մասնագիտական հետաքրքրությունների շրջանակներ
Գործառական ոճագիտություն. իրավական փաստաթղթերի լեզվաոճական առանձնահատկությունները.

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն, իտալերեն (գերազանց)

Միջազգային գիտաժողովների մասնակցություն
16-19/ Հոկտեմբեր/ 2007 թ. «Շարահյուսական ոճական հնարները սահմանադրության տեքստում», Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիայի կողմից կազմակերպված «Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում» խորագրով երկրորդ միջազգային գիտաժողով, Երևան, Թեզիսների Ժողովածու, էջ 124-125

Պատվոգրեր
Պատվոգիր - 2002թ. Դեկտեմբերի 2-ին Հայաստանում Միացյալ Նահանգների Դեսպանատան Հասարակական Կապերի բաժնի կողմից կազմակերպված մրցույթին Լավագույն Ակնարկագիր (Best Essay Writer) մրցանակին արժանանալու համար
Պատվոգիր - 2000թ. Ապրիլի 15-ին Երևանի պետական համալսարանի, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի թարգմանչական բաժնի ամենամյա մրցույթին Լավագույն Թարգմանություն մրցանակին արժանանալու համար

Աննա Էդվարդի Հակոբյան

Ասիստենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլիական բանասիրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Anna Hakobyan

Persuasion Through Language, Facts and Logic | Արմավ, 2019, 128 էջ

Աննա Հակոբյան

Օրենսդրական տեքստի ոճակառուցվածքային առանձնահատկությունները | «Արմավ», 2016թ․, 132 էջ, Հայաստան

Anna Hakobyan, Naira Nersisyan

Words Commonly Confused by Foreign Learners of English | Ուս. ձեռնարկ: Լուսակն: 2015թ․, 92 էջ |

Աննա Հակոբյան

Սահմանադրական խոսք. լեզվի եվ ոճի հարցեր | Մենագրություն, Երևան, «Իրավունք» հրատարակչություն, 2011, 100 էջ
 

Հոդված/Article

Աննա Հակոբյան

Ատրիբուտային բառակապակցությունների գործառական արժեքը անգլերեն օրենսդրական տեքստում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 3 (24), էջ 43-51 |

Աննա Հակոբյան

Օրենսդրական տեքստի շարահյուսական-կառուցվածքային առանձնահատկությունները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2015 № 3 (18), էջ 71-79 |

Hakobyan A. E.

Scientific English in the Paradigm of the Professional Communication | Foreign Languages for Special Purposes, 2015, 3(12), էջ 45-51 pp. |

Ա. Հակոբյան

Արձակ բանաստեղծությունների թարգմանության հարցի շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 137.2, Երևան 2012թ., էջ 64-71 |

Ա. Է. Հակոբյան, Ս. Ռ. Ավետյան

Noun + of + Noun” տիպի բառակապակցությունների գործառական արժեքը ամերիկյան սահմանադրության տեքստում | Օտար լեզուները Հայաստանում, գիտամեթոդական հանդես, N 3, Երևան, 2009, էջ 21-30
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը