Արամ Էդուարդի Հովհաննիսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2000 - 2005 թթ. ԵՊՀ, Հայոց պատմության ամբիոնի հայցորդ
1994 - 1999 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, արաբագիտության բաժին

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ։ Պատմության ինստիտուտ, Կիլիկիայի հայկական թագավորության հարաբերությունները Եգիպտոսի սուլթանության հետ 1250 - 1375 թթ. Երևան, 2006 թ.

Աշխատանքային փորձ
2004 - 2022 թթ. Պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ
2006 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ

Կարդացվող դասընթացներ
Հայոց եկեղեցին Կիլիկիան շրջանում
Հայ եկեղեցու պատմություն
Կիլիկյան Հայաստանը և մերձավորարևելյան տարածաշրջանը
Խաչակրաց արշավանքները և Քրիստոնյա Արևելքը

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կիլիկիան Հայաստանի պատմություն
Միջնադարի պատմություն
Կիլիկյան Հայաստանի քաղաքական պատմություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, արաբերեն, անգլերեն

(+374 10) 56-24-79

Արամ Էդուարդի Հովհաննիսյան

Դեկանի տեղակալ | Աստվածաբանության ֆակուլտետ - Հայ եկեղեցու պատմության եւ եկեղեցաբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Արամ Հովհաննիսյան

Մլեհ Ռուբինյան. իշխանապետ Կիլիկիո հայոց | Երևան 2022, 205 էջ

Արամ Հովհաննիսյան

Հայոց եկեղեցին կիլիկյան շրջանում | Երևան 2018, 200 էջ

Ա. Է. Հովհաննիսյան

Կիլիկիայի հայկական թագավորության և Եգիպտոսի սուլթանության հարաբերությունները 1250-1375 թթ | Երևան, 2008, 238 էջ
 

Հոդված/Article

Արամ Հովհաննիսյան

Մի դրվագ Մլեհ իշխանապետի և Ռուբեն Բ-ի հարաբերությունների պատմությունից | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2021 № 1 (33), էջ 18-24 |

Արամ Հովհաննիսյան

Մառիի ճակատամարտի պատմությունից | «Հայագիտության հարցեր», 2021, թիվ 2 (23), էջ 56-64

Արամ Հովհաննիսյան

Մի դրվագ Գերմանիայի «Մեսրոպ» հայագիտական կենտրոնի պատմությունից | Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու, 2021, Ե, էջ 97-103

Արամ Հովհաննիսյան

Մլեհ իշխանապետի արտաքին քաղաքականության պատմությունից | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2020 № 1 (31), էջ 27-36 |

Արամ Հովհաննիսյան

Լևոն Մեծագործի և Գրիգոր Քարավեժի հարաբերությունների պատմությունից (12-րդ դարի 90-ական թվականներ) | Պատմություն և քաղաքականություն, 2019, 2(3), էջ 153-168 |

Արամ Հովհաննիսյան

Լևոն Մեծագործի և Գևորգ իշխանի հարաբերությունների պատմությունից | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2016 № 2 (20), էջ 45-50 |

Արամ Հովհաննիսյան

Կիլիկիայի հայկական թագավորության և Իկոնիայի սուլթանության միջև կնքված 1226 թ. Պայմանագրի շուրջ | Տարեգիրք աստվածաբանության: 2015թ․ 10, 231-238 էջ |

Ա. Հովհաննիսյան

Կիլիկիայի Հայկական Թագավորության և Իկոնիայի Սուլթանության միջև կնքված 1226 թ. պայմանագրի շուրջ | Աստվածաբանության ֆակուլտետ: Տարեգիրք: 2015թ․, 10, 231-238 էջ, Հայաստան |

Արամ Հովհաննիսյան

1254 թ. կնքված հայ-մոնղոլական պայմանագրի գնահատության շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 144.6, 2014 (№ 3), էջ 30-35 |

Ա. Է. Հովհաննիսյան

Կիլիկիայի հայկական թագավորության եւ Իկոնիայի սուլթանության հարաբերությունները Լեւոն մեծարգոյի թագավորության ժամանակաշրջանում (1198-1219 թվականներ) | Էջմիածնի հանդես, 2012

Ա. Է. Հովհաննիսյան

Կիլիկյան Հայաստանի հոգեւորակնության եւ եկեղեցու դերակատարումը պետական-քաղաքական կառավարման համակարգում | Տարեգիրք Աստվածաբանության ֆակուլտետի, 2012 էջ 133-137

Ա. Է. Հովհաննիսյան

Կիլիկյան Հայաստանի և Իկոնիայի սուլթանության հարաբերությունների պատմությունից (13-րդ դարի 40-ական թվականներ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 137.6, Երևան 2012թ., էջ 55-63 |

Ա. Է. Հովհաննիսյան

Կիլիկիան Հայաստանի և Եգիպտոսի սուլթանության միջև կնքված պայմանագրի շուրջ (1268) | Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2011, N 1

Ա. Է. Հովհաննիսյան

Ամենայն հայոց կաթողիկոսության խնդիրը Կիլիկիայի հայկական թագավորության անկումից հետո | Տարեգիրք, 2011, էջ 122-126

Ա. Է. Հովհաննիսյան

Կիլիկիայի հայկական թագավորության և Եգիպտոսի սուլթանության միջեւ 1337 թ-ին կնքված պայմանագրի շուրջ | Պատմաբանասիրական հանդես, 2011, N 3, էջ 183-188

Ա. Է. Հովհաննիսյան

Հայ-մոնղոլական դաշինքի խզումը (պատճառներ եւ հետեւանքներ) | Հանդես Ամսօրյա, Վիեննա 2010

Ա. Է. Հովհաննիսյան

Կիլիկյան Հայաստանի և Իկոնիայի սելջուկյան սուլթանության միջև 1218 թ. կնքված հաշտության պայմանագրի շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 131.6, Երևան 2010թ., էջ 71-78 |

Ա. Է. Հովհաննիսյան

Կիլիկիայի հայ եկեղեցու և Հռոմի պապական աթոռի հարաբերությունների պատմությունից (14-րդ դարի 40-60-ական թվականներ) | Տարեգիրք Աստվածաբանություն ֆակուլտետի, 2010, էջ 216-222

Ա. Է. Հովհաննիսյան

Պետության և եկեղեցու հարաբերությունները Լևոն Բ-ի կառավարման ժամանակաշրջանում | Տարեգիրք ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետի, Դ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, էջ 181-191

Ա. Է. Հովհաննիսյան

Մի դրվագ Սսի կաթողիկոսության և Հռոմի պապական աթոռի հարաբերությունների պատմությունից | 2008, Ա, 128-134 էջ

Ա. Է. Հովհաննիսյան

1254 թ-ի հայ-մոնղոլական պայմանագրի գնահատությունը պատմագրության մեջ | Լրատու, գիտական հոդվածների ժողովածու, Ստեփանակերտ, 2008, 1, էջ 34-40

Ա. Է. Հովհաննիսյան

Մի դրվագ Հռոմկլայի կաթողիկոսության պատմության վերջին փուլից | Տարեգիրք, Բ, Երևան, 2007, էջ 161-167

Ա. Է. Հովհաննիսյան

Մի դրվագ Կիլիկիայի հայկական թագավորության անկման նախօրյակի պատմությունից | Էջմիածին, 2004, Բ-Գ, էջ 128-134

Ա. Է. Հովհաննիսյան

Հայ-եգիպտական հարաբերությունների շուրջ (14-րդ դարի առաջին քառորդ) | Վասն Արդարութեան, 2003, սեպտեմբեր, էջ 46-52

Ա. Է. Հովհաննիսյան

Կիլիկիան Հայաստանի ու Եգիպտոսի մամլուքյան սուլթանության առաջին ռազմաքաղաքական բախումը | Էջմիածին, 2003, էջ 37-43

Ա. Է. Հովհաննիսյան

Կիլիկիան Հայաստանի և Եգիպտոսի մամլուքյան սուլթանության հարաբերությունների պատմությունից, (13-րդ դարի 70-ական թթ) | Իրան-Նամէ, 2003, էջ 60-64

Ա. Է. Հովհաննիսյան

Մի էջ Կիլիկիան Հայաստանի և Եգիպտոսի մամլուքյան սուլթանության ռազմաքաղաքական հակամարտության պատմությունից (13-րդ դարի 60-70-ական թթ.) | Հայկական բանակ, 2003,4, էջ 70-76