Արամայիս Ռուստամի Ավագյան
Կենսագրություն
Ծնվել է 1942 թ. Իրանում` Արակում:

1966 թ. ավարտել է ԵՊՀ աշխարհագրական ֆակուլտետը, ծառայել է բանակում:

Աշխատել է ՀՀ երկրաբանական վարչությունում որպես գեոմորֆոլոգ: 1969-2013 թթ աշխատել է ԵՊՀ սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության ամբիոնում:

1975 թ-ին պաշտպանել է թեկնածուական թեզ: 1988-1989 թթ. ուսանել է Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի դոկտորանտուրայում: 2001 թ.-ին պաշտպանել է դոկտորական թեզ:

Հեղինակ է մի քանի տասնյակ գիտական աշխատությունների, այդ թվում մենագրությունների, բուհական և դպրոցական դասագրքերի, քարտեզների:

Գիտական աշխատանքների զգալի մասը վերաբերվում է բնական ռեսուրսների գնահատման, բնօգտագործման, բնապահպանության, աշխարհագրական գիտության հումանիզացման հիմնահարցերին:

Դասավանդում է հետևյալ առարկաները
• Արտասահմանյան երկրների սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն
• Տարածաշրջանների և պետությունների ռեգիոնալ աշխարհագրություն
• Տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրություն
• Քաղաքական աշխարհագրություն
• Մագիստրաոտուրա
• Բնապահպանության հումանիստական սկզբունքները
• Մագիստրոսական ծրագրի և գիտական սեմինարի ղեկավարում
• Մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարում

Ամուսնացած է, ունի 1 զավակ:

Արամայիս Ռուստամի Ավագյան

Պրոֆեսոր | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Սերվիսի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Л. P. Акопян, А. Р. Авагян

Современные задачи и вопросы рекреационного природопользования | "Геология в развивающемся мире", том 2, Пермь, 2012, 3 стр., 116-118

Արամայիս Ռուստամի Ավագյան

Արտասահմանյան երկրների սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն, մաս II, Ասիա | Դասագիրք, Երևան, 2009, 316 էջ

Ավագյան Ա. , Թորոսյան Մ.

Աշխարհագրություն, Հասարակական աշխարհագրություն, Աշխարհ, Դպրոցական դասագիրք 7-րդ դաս | Դասագիրք, Երևան, 2008, 304 էջ

Ավագյան Ա. , Թորոսյան Մ.

Աշխարհագրություն, Հասարակական աշխարհագրություն, Տարածաշրջաններ և պետություններ, Դպրոցական դասագիրք 8-րդ դաս | Դասագիրք, Երևան, 2008, 316 էջ

Թորոսյան Մ., Ա.Ավագյան

Աշխարհագրություն, Հասարակական աշխարհագրություն, տարածքների և պետությունների, 8-րդ դասարանի դասագիրք | Դասագիրք, «Մակմիլան-Արմենիա», Երևան, 2008, 300 էջ

Թորոսյան Մ., Ավագյան Ա.

Աշխարհագրություն, Հասարակական աշխարհագրություն, 7-րդ դասարանի դասագիրք | Դասագիրք, «Մակմիլան Արմենիա», Երևան, 2007, 207 էջ

Արամայիս Ռուստամի Ավագյան

Ռեգիոնալ աշխարհագրություն, Մաս 1, Եվրոպա | Դասագիրք, Երևան, 2006, 333 էջ

Արամայիս Ռուստամի Ավագյան

Ռեգիոնալ աշխարհագրություն | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան 2006, 78 էջ

Արամայիս Ռուստամի Ավագյան

Մարդ-բնություն փոխհարաբերության ռեգիոնալ խնդիրները | Մենագրություն, Երևան, 2000, 39 էջ

Արամայիս Ռուստամի Ավագյան

Մաթեմատիկական մոդելների կիրառումը աշխարհագրության մեջ | Մենագրություն, Երևան, 2000, 31 էջ

Արամայիս Ռուստամի Ավագյան

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի ռեսուրսների աշխարհագրական գնահատականը | Մենագրություն, Երևան, 2000, 176 էջ

Թորոսյան Մ., Ավագյան Ա.

Աշխարհագրություն – 99 առարկայի բուհական ընդունելության քննության հարցարան | Հարցարան, Երևան, 1999, 91 էջ

Գ. Հովհաննիսյան, Ա.Ավագյան

Աշխարհագրություն 99 | Հարցարան, Բուհական ընդունելության քննության հարցարան,Երևան, «Զանգակ-97», 1999, 91 էջ

Ա. Պոտոսյան, Ա.Ավագյան

Աշխարհագրություն-98 Բուհական ընդունելության քննությունների հարցարան | «Զանգակ-97», Երևան, 1998, 111 էջ

Ա. Պոտոսյան, Ա.Ավագյան

Աշխարհագրություն-99, Բուհական ընդունելության քննությունների հարցարան | «Զանգակ-97» Երևան 1998, 91 էջ

Ավագյան Ա. , Իսկանդարյան Մ.

Աշխարհի ռեգիոնալ աշխարհագրություն (դասագիրք) 8-րդ դասարանի | Դասագիրք, Երևան, 1996, 231 էջ

Ավագյան Ա. , Իսկանդարյան Մ.

Աշխարհագրություն (դասագիրք) 8-րդ դասարանի | Դասագիրք, Երևան, 1993, 256 էջ
 

Հոդված/Article

Ա․Ռ․ Ավագյան

Փոքր բիզնեսի դերը սերվիսի զարգացման գործում | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #3, էջ 220-225 |

Ա․ Ռ․ Ավագյան

Մարդու վարքի դերը սերվիսի կազմակերպման և կառավարման մեջ | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 66-72 |

Ա. Ռ. Ավագյան

Սերվիսը որպես հասարակական կյանքի տարածքային կազմակերպման գործոն | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 209-215 |

Ա. Ռ. Ավագյան, Ս. Ռ. Սուվարյան, Մ. Հ. Փեթակչյան, Ն. Ա. Հովհաննիսյան

Զբոսաշրջությունը որպես աշխարհագրության հետազոտության օբյեկտ | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #2, էջ 127-133 |

Վ. Ա. Պոտոսյան , Ա. Ռ. Ավագյան

ՀՀ սահմանամերձ, լեռնային և բարձր լեռնային տարածքների տարաբնակեցման աշխարհագրական հետազոտման հիմնահարցերը | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 206-214 |

Ավագյան Ա. Ռ., Հայրապետյան Հ. Լ.

Սերվիսագիտության և աշխարհագրության տեսամեթոդական փոխառնչությունները | Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018թ․, էջ 375-380

Ա. Ռ. Ավագյան

Էկոտուրիզմի մարդասիրական սկզբունքների գնահատումը կայուն զարգացման համատեքստում | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2018, հ. 52, #2, էջ 125-132 |

Արամայիս Ավագյան, Մաքսիմ Մանասյան, Հայկ Մանասյան

ՀՀ բնակչության միգրացիան և ժողովրդագրական իրավիճակի տարածաշրջանային առանձնահատկությունները | Ֆինանսներ և էկոնոմիկա: 2017թ․, 4,200, 118-121 էջ, Հայաստան |

Հ. Մ. Մանասյան, Ա. Ռ. Ավագյան, Մ. Գ.Մանասյան

Population migration and settlement structural movement in the Republic of Armenia (2002–2015) (Բնակչության միգրացիան և տարաμնակեցման կառուցվածքային տեղաշարժերը Հայաստանի Հանրապետությունում (2002–2015 թթ.)) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #2, էջ 127-134 (անգլերեն) |

Ա. Ռ. Ավագյան

Պահանջմունքների և դրդապատճառների դերը հասարակական կյանքի տարածքային կազմակերպման մեջ | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 45-49 |

Ա. Ռ. Ավագյան

Սերվիսագիտության մեթոդաբանության հարցերը | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2016, 3-4, 140-144 էջ |

Ավագյան Ա., Ղամբարյան Գ.

Տուրիզմը որպես «աճի բեվեռների» եվ «աճի կենտրոնների» զարգացման հենք (ՀՀ օրինակով) | «ՀՀ տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները» հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան, էջ 316-318

Л. Р. Акопян, А. Р. Авагян

Геоморфологические памятники природы Котайкского марза Армении как рекреационные ресурсы их охрана в интересах экотуризма | "Геология в развивающемся мире", том 2, Пермь, 2014, 3 стр., стр. 124-128

Ա. Ռ. Ավագյան, Էսմայիլ Մոհաջեր

Սերվիսագիտության ժամանակակից հիմնախնդիրների վերլուծությունը | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2013 #2, էջ 35-40 |

Արամայիս Ա., Ղամբարյան Գ.

Տուրիստական հոսքերի ձևավորման և զարգացման ժամանակակից միտումները | Տարեգիրք 2012, ԵՊՀ Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, էջ 461-472

Ա. Ռ. Ավագյան, Մանդանա Ֆաթիջո

Իրանի նավթի և բնական գազի դերը երկրի զարգացման գործում | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2011, #2, էջ 38-43 |

Արամայիս Ռուստամի Ավագյան

Աշխարհագրության գիտակառուցողական ներուժը | «Աշխարհագրության գիտակառուցողական ներուժը և դրա կիրառումը Հայաստանի Հանրապետությունում», Լ.Վալեսյանի 80-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2009, 5 էջ

Արամայիս Ռուստամի Ավագյան

Հասարակական աշխարհագրության հիմնախնդիրները | Քարտեզ, «Աշխարհագրության գիտակառուցողական ներուժը և դրա կիրառումը Հայաստանի Հանրապետությունում», Լ.Վալեսյանի 80-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2009, 5 էջ

Ավագյան Ա. , Հովհաննիսյան Գ.

Աշխարհագրությունը և նոր մարտահրավերները | «Բնագետ» 2009 թ., N 5, էջ 3

Ավագյան Ա. , Հովհաննիսյան Գ.

Հոգևոր հոգեբանական գործոնների դերը բնական (ֆիզիկական) աշխարհագրության ուսուցման գործում | «Բնագետ», 2009 թ., N 4, 4 էջ

Ավագյան Ա. , Մելքումյան Ս.

Գունավոր մետաղաձուլություն | Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս, 2007, էջ 156

Ավագյան Ա. , Մելքումյան Ս.

Շինանյութերի արդյունաբերություն | Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս, 2007, էջ 159

Ավագյան Ա. , Թորոսյան Մ., Ոսկանյան Ա.

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի բնակչության շարժերի և սոցիալական պայմանների փոխկապակցությունների վերլուծությունը | Աշխարհագրական գիտությունը Հայաստանում, Ներկան և ապագան (ՀԱԸ հիմ-նադրման 70-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր) Երևան, 2006, էջ 57-62

Ավագյան Ա.Ռ.

Ռեսուրսային աշխարհագրություն | «Աշխարհագրական գիտությունը Հայաստանում. Ներկան և ապագան» (ՀԱԸ հիմ-նադրման 70 ամյակին նվիրված գիտաժո-ղովի նյութեր), Երևան 2006, էջ 57-62

Авагян А., Хоецян А.

Экологические проблемы использования стройматериалов республики Армения | "Кавказский географический журнал", 2006, 6, Тбилиси, с. 129-131

Արամայիս Ռուստամի Ավագյան

Հասարակական աշխարհագրության զարգացման նոր միտումները | "Основные проблемы географии южного Кавказа и прилегающих регионов", Материалы конференции, посвешенной 70-летию географического факультета, Ереван, 2005, с. 207-209

Արամայիս Ռուստամի Ավագյան

Հումանիստական աշխարհագրության հիմնադրույթների վերլուծությունը | «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում», N 4, 2004, 5 էջ

Ավագյան Ա. , Թումանյան Է.

ՀՀ հասարակական կյանքի տարածքային ձևերի զարգացման նոր միտումների գնահատականը | «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում», N 4, 2004, 5 էջ

Ա. Ռ. Ավագյան

Ընդերքի ռեսուրսների քարտեզագրման և շրջանացման հարցի շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (103), Երևան 2001թ., էջ 217-219 |

Արամայիս Ռուստամի Ավագյան

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի հարստությունների շրջանային գնահատականը | «Աշխարհագրություն-99», գիտական աշխատությունների ժողովածու, ԵՊՀ, Երևան, 1999, էջ 22-25

Авагян А.

Богатство недр РА и процесс устойчивого развития | К устойчивому развитию Армении, том I, опыт и проблемы сторон с переходной экономикой, Ереван 1999, с. 3

Արամայիս Ռուստամի Ավագյան

Հայաստանի Հանրապետության լեռնահանքային արդյունաբերությունը և բնապահպանական խնդիրները | «Աշխարհագրություն-99», Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Երևան, 1999, էջ 136-140

Թորոսյան Մ., Ավագյան Ա.

Աշխարհագրություն-99 առարկայի բուհական ընդունելության քննության հարցարան | Հարցարան, Երևան, 1998, 112 էջ

Ա. Ռ. Ավագյան

Ընդերքի հարստությունների կոմպլեքս օգտագործման հիմնախնդիրը | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #2, էջ 79-82 |

Ա. Ավագյան, Մկրտչյան Ռ.

Էկոդաստիարակությունը որպես կայուն զարգացման իրականացման նախապայման | «Կայուն հասարակական զարգացումը և Հայաստանը» Առաջին ազգային կոնֆերանսի նյութեր, Երևան, 1997, էջ 243-245

Ավագյան Ա. , Բարսեղյան Ն.

Ընդերքի հարստությունները հասարակական կայուն զարգացման տեսանկյունից | «Կայուն հասարակական զարգացումը և Հայաստանը» Առաջին ազգային կոնֆերանսի նյութեր, Երևան, 1997, էջ 165-167

Ավագյան Ա.

Էկոլոգիական էթիկայի գործոնները | «Կայուն հասարակական զարգացումը և Հայաստանը» Առաջին ազգային կոնֆերանսի նյութեր, Երևան, 1997, էջ 3

Авагян А., Торосян М.

Территориальные системы как носителей гумманистических принципов (методические аспекты) | "Экономическая и социальная география в высшей и средней школе", Владикавказ, 1991, с. 71-72

Авагян А., Мкртчян Р., Торосян М.

Использование статистических информации в самостоятельных работах студентов | "Экономическая и социальная география в высшей и средней школе", Владикавказ, 1991, с. 96-98

Торосян М., Авакян А.

Территориальные системы как носители гуманистическиx принципов (методические аспекты) | "Методика преподавания эконом. и соц.географии в высшей и средней общеобразовательной школе" Владикавказ, 1991, 0,3 печ. лист

Авагян А.

Некоторые особенности территориальных производственных комплексов горных районов | "Экологические и медико-географические проблемы природопользования Закавказья" (Материалы I Закавказской географической конференции, Ереван 1990, с. 84-86

Авагян А.

Территориальные особенности комплексного использования минерального сырья и экологические вопросы | Геоэкология "Региональные аспекты" Матариалы к IX съезду Географического общества СССР АН СССР, Ленинград, 1990, с. 62-63

Ավագյան Ա. Ռ.

Բնական ռեսուրսների և տարածքի նպատակային օգտագործման միասնականությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (68), Երևան 1989թ., էջ 168-171 |

Արամայիս Ռուստամի Ավագյան

Էլեկտրաէներգետիկայի և բնական միջավայրի փոխազդեցության աշխարհագրական պրոբլեմները Հայկական ՍՍՀ-ում | «Աշխարհագրության» հարցեր գիտական աշխատությունների միջբուհական ժողովածու, ԵՊՀ, Երևան, 1986, N3, 4 էջ

Торосян М., Авакян А.

Географические проблемы взаимодействия электроэнергетики с окружающей средой в Арм. ССР | Вопросы географии, межвузовский сборник науч. труд, вып. 3, Ереван, 1986, 0,7 печ. лист

Արամայիս Ռուստամի Ավագյան

Նպատակային օգտագործել լեռնային շրջանների սահմանափակ հնարավորությունները | Հանդես Երևանի համալսարանի, 1984, N 2, 3 էջ

ՄԻՏՈՒՇ ՄԱՐՏԻՆԻ ԹՈՐՈՍՅԱՆ, Ավագյան Ա.

Ծրագիր երկրամասի պատմական հուշարձանների և տեսարժան վայրերի աշխարհագրության | Երևանի պետական համալսարանի «Ռոտոպրիտ», 1983, 9 էջ

Արամայիս Ռուստամի Ավագյան

Կապիտալիստական և զարգացող երկրների նավթի և գազի ռեսուրսները (դասախոսություն) | Երևան, 1982, 55 էջ

Թորոսյան Մ., Ավագյան Ա.

Ուսանողների դաստիարակության հայրենասիրության և ինտերնացիոնալիզմի ոգով պրակտիկայի ընթացքում | Երևանի պետական համալսարանի N 2, 1982, 2 էջ

Արամայիս Ռուստամի Ավագյան

Կապիտալիստական և զարգացող երկրների սև և գունավոր մետաղաձուլությունը (դասախոսություն) | Երևան, 1984, 48 էջ

Արամայիս Ռուստամի Ավագյան

Արտադրական պրակտիկան աշխարհագրական ֆակուլտետում | Հանդես Երևանի համալսարանի, 1979, N 1, 3 էջ

Արամայիս Ռուստամի Ավագյան

Հայկական ՍՍՀ պղնձի. պղնձամոլիբդենային, բազմամետաղային ռեսուրսների տնտեսա-աշխարհագրական շրջանացումը | «Երիտասարդ գիտաշխատող», ԵՊՀ, 1978, N 1, 8 էջ

Արամայիս Ռուստամի Ավագյան

Հայկական ՍՍՀ պղնձի, պղնձամոլիբդենային հանքավայրի արտադրական կորուստները և դրանց կանխումը | «Երիտասարդ գիտաշխատող», ԵՊՀ, 1976, N 1, 8 էջ

Արամայիս Ռուստամի Ավագյան

Արարատյան դաշտի խաղողագործությունը և նրա զարգացման հեռանկարները | «Երիտասարդ գիտաշխատող», ԵՊՀ, 1970, N 2 (12), 3 էջ