Արծրունի Սամվելի Սահակյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1979 - 1981 թթ. ԳԱ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի ասպիրանտուրա
1973 - 1978 թթ. ԵՊՀ Բանասիրության ֆակուլտետի Հայոց լեզու և գրականության բաժին

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և Ազգագրության ինստիտուտ, «Հուշա-պաշտամունքային կոթողները հայ միջնադարյան ժողովրդական մշակույթի համակարգում», 1986թ.
2011թ.-ին ստացել է պատմական գիտությունների դոկտորի աստիճան:

Աշխատանքային փորձ
1972 - 73 թթ. Իջևանի Ակնաղբյուր գյուղի ութամյա դպրոց որպես ուսուցիչ
1977 - 78 թթ. Մշակույթի նախարարության ժողստեղծագործության կենտրոնի մեթոդիստ
1981 թ. առ այսօր Մատենադարանի գիտ. Աշխատող
1990 - 94 թթ. ՀՀ Գերագույն խորհրդի փորձագետ,
1994 - 95 թթ. ՀՀ լուսավորության նախարարի տեղակալ
2005 թ-ից ԵՊՀ դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Հայ եկեկեղու պատմություն
Հայ միջնադարյան մշակույթ
Հայ եկեղեցական մատենագրության պատմություն
Հայ եկեկեղու պատմության արդի հիմնախնդիրներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ միջնադարյան մշակութաբանություն, հայ եկեղեցական մատենագրություն և մշակույթի պատմություն, ժողովրդական քրիստոնեություն և մշակույթ, հայ բանահյուսություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետի խորհրդի անդամ

(+374 10) 52-64-45

Արծրունի Սամվելի Սահակյան

Ասիստենտ | Աստվածաբանության ֆակուլտետ - Հայ եկեղեցու պատմության եւ եկեղեցաբանության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Աշոտ Գ. Մանուչարյան, Արծրունի Ս. Սահակյան, Սասուն Մ. Հարությունյան, Հակոբ Ս. Խաթլամաջյան

Նոր Նախիջևանի Մեծ Սալա գյուղի արձանագրությունները | ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2019, 1(65), էջ 139-155 |

Ա. Մանուչարեան, Հ. Խաթլամաջեան, Ս. Յարութիւունեան, Արծ. Սահակեան

Նոր Նախիջեիանի հանգստարանի վիմագրերը | Հանդէս ամսօրեայ: 2019, 1-12, էջ 413-454 |

Արծրունի Սահակյան

Սբ. Սարգսի սրբավայրերը Գագում և Ուշիում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2019 № 2 (29), էջ 29-37 |

Արծրունի Սահակյան

Սուրբ Սարգիսը և առաջավորաց պահքը միջեկեղեցական հարաբերություններում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 3 (27), էջ 3-19 |

Արծրունի Սահակյան

Մի համաշխարհային խորհրդանիշի հուդայական ակունքը. տապանակիր լեռան ավանդապատումը և Հայաստանի սրբազնացումը | Հայագիտության հարցեր: 2017, 1(10), էջ 3-15 |

Արծրունի Սահակյան

Մամիկոնյանների քաղաքական վերելքը և տոհմաբանական լեգենդը (V-VII դդ.) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 18-34 |

Ա. Ս. Սահակյան

Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» գլխակարգումը որպես բնագրի վերջին խմբագրություն, Լևոն Խաչիկյան 90. Նյութեր մատենադարանի հիմնադիր տնօրենի ծննդյան իննսունամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի (9-11 հոկտեմերի 2008թ.) | «Նաիրի» հրատ., Երևան, 2010

Ա. Ս. Սահակյան

Պատմագրական պատվերը և բանավեճը Ե-Է դդ. Հայ պատմիչների երկերում, «Մատենադարան» Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտի հիմնադրման հիսնամյակին նվիրված գիտաժողովի թեզիսներ | «Նաիրի» հրատ. Երևան, 2009, էջ 29-38:

Ա. Ս. Սահակյան

Նոր դիտարկումներ ի լրումն Մովսես Խորենացու կենսագրության (անունը, ծննդավայրը, թարգմանչական գործը) | ԳԱԱ, «Գիտություն» հրատ., «Զեկույցնե», N 3, հտ. 109, 2009, 261-266 էջ

Ա. Ս. Սահակյան

«Իրապատում հեքիաթի ժանրային բնութագրի շուրջ», «Շնորհ ի վերուստ»,գիտ. հանդես., նվիրված Ս. Հարությունյանի 80 ամյակին | Երևան, 2008, 87-101 էջ:

А. С. Саакян

Astuac (Бог) – Знак Армянского христианского конфессионально-культурного контекста, "Человек как слого", Язики словянской культури, | М. 2008, ст. 183-190:

Ա. Ս. Սահակյան

«Աստուածը»` քրիստոնեական կրոնամշակութային համատեքստի նշան, Հայ աստվածաբան, Բ | «Հայ աստվածաբան» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Բ, Երևան, 2008, էջ 7-12:

Ա. Ս. Սահակյան

Վրաց դարձի պատմության մշակութաբանական քննություն | «Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Բ, Երևան, 2007 թ., էջ 193-219:

Ա. Ս. Սահակյան

ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ Լ. Աբրահամյանի գիտական ուղին | Մշակութաբանական ժողովածու՝ նվիրված Լ. Աբրահամյանի 60-ամյակին, Երևան, 2007:

А. С. Саакян

От мифологии Ландшафта к историографии страны.- Культурологический сб. | Посвещенн. 60-летию Л. А. Абрамяна., Ер. 2007.

Ա. Ս. Սահակյան

Սուրբ Նշանների պատմությունից | «Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), 2006, էջ 390-397:

А. С. Саакян

Культурологический поиск утерянных столиц Дрежней Армении | Арм. Гуманитарный вестник, М.- Ер.- Степанакерт, 2006, с. 91-96.

Ա. Ս. Սահակյան

Հայ- վրացական եկեղեցական միասնության պառակտումը, (VII դ. սկիզբ) | «Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), 2006, էջ 356-370:

Ա. Ս. Սահակյան

Երվանդյան մայրաքաղաքի հիմնարկեքի պաշտամունքային հայեցակարգն ըստ Մ. Խորենացու (Երվանդակերտ, Դրասխանակերտ, մ.թ.ա. III-II դդ.) | ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ, 2005, N3 (հատ. 105), էջ 295-302:

А. С. Саакян

“Сие крест Шушаник” | Археология, этнология и фольклористика Кавказа (Международная конференция), Тбилиси, 2004, с. 231.

Ա. Ս. Սահակյան

Երվանդյան մայրաքաղաքի պաշտամունքային հայեցակարգը, Շիրակի պատմամշակութային ժառանգություն, | գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 2004, 31-33 էջ:

Ա. Ս. Սահակյան

Դասագիրքը այսօր և անցյալում (հարցազրույցը` Շողեր Խաչատրյանի) | «Գարուն», 2003, №10, էջ 72-76:

А. С. Саакян

Этапы формирования истории обращения грузин по армянским данным | Археология, этнология и фольклористика Кавказа, "Материалы международной конф., Ер., Эчмиадзин, 2003, с. 348-350.

Ա. Ս. Սահակյան

Սուրբ Շուշանիկի կյանքը, պաշտամունքը, սրբավայրը | Հայոց սրբեր և սրբավայրեր, Երևան, 2001, էջ 89-94:

А. С. Саакян

Культурологическая концепция изучения источников истории обращения грузин в христианство | «Կանթեղ» № 4, Եր., 2001, էջ 155-170:

Ա. Ս. Սահակյան

Կարոս Խաչի պատմությունը | Կարոս Խաչ, ԳԱԱ ՀԱԻ , գիտ. զեկ. ժողովածու, Երևան, 2000:

А. С. Саакян

Хачкары- этнокультурные памятники средневековой Армении | Историко этнографические исследования по фольклору."серия исслед. По фольклору и мифологии востока”, М. 1994, с. 214-237.

Ա. Ս. Սահակյան

Հայ ժողովրդի իրապատում հեքիաթը միջնադարյան գրառումներում | 1993, 1, 181-187:

А. С. Саакян

Хачкары - предмет антинаучных извращений | В. кн.: К освещению проблем истории и культуры Кавказской Албании и Востсчних провинций Апмении (со автор Аракелян Б. Н), Ереван, т. 1, 1991, с. 470-483.

А. С. Саакян

Культ креста в контексте Арм. Народного христианства | Сов. Этнография, М. 1991, № 2, с. 61-70.

Ա. Ս. Սահակյան

Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Լ. Խաչիկյանի ծննդյան 70-ամյակին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (65), Երևան 1988թ., էջ 225-227 |

Ա. Ս. Սահակյան

Գր. Նարեկացու «Մատյանի» հիշատակարանն ու խորագիրը | Հայ ժողովրդական մշակույթի հետազոտման հարցեր (Մշակույթ և լեզու), Եր. 1988, էջ 70-72:

Ա. Ս. Սահակյան

Գիտական նստաշրջան նվիրված Լ. Խաչիկյանի ծննդյան 70-ամյակին | «Բանբեր Երևանի Համալսարանի», 1988, № 2, էջ 225-228:

Б. Н. Аракелян, А. С. Саакян

Хачкары – предмет антинаучных извращений (Խաչքարերը հակագիտական խեղաթյուրումների առարկա) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (63), Երևան 1987թ., էջ 63-72 |

Ա. Ս. Սահակյան

Խաչքարերի և ճարտարապետական մեծ կոթողների իմաստաբանական առնչությունները | «Լրաբեր» հասարակական գիտությունների, 1987, № 6, էջ 72-79:

Ա. Ս. Սահակյան

Միջնադարյան պատկերապաշտության հայկական տարբերակը | «Պատմաբանասիրական հանդես», 1987, № 2, էջ 150-159:

Ա. Ս. Սահակյան

Հայկական ժողովրդական հեքիաթների գրառման պատմությունից | 1986., 1, էջ 126-133:

Ա. Ս. Սահակյան

Культово-мемориальные памятники в системе армянской средневековой народной культуры | Автореф. дис… канд. Ист. Наук, Ереван, 1986:

Ն. Հակոբյան, Ա. Սահակյան

Հայ ժողովրդական հեքիաթների գրառման պատմությունից | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (58), Երևան 1986թ., էջ 126-133 |

А. С. Саакян

Хачкары: истоки культурного феномена | Лит. Армения, N 3, Ер., 1985.

А. С. Саакян

История Нунэ в армянской действительности | Всесоюзн. Науч. Конф., Тбилиси, 1981, с. 25-29.