Աշոտ Սերգեյի Աբրահամյան
Կենսագրություն
Կրթություն
ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ (1971 – 1976 թթ.), ՀԽՍՀ ԳԱ ասպիրանտուրա (1977 – 1980 թթ.)

Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու (1983 թ.), «Արսեն Այտընյանի լեզվաբանական հայացքները», ՀԽՍՀ ԳԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի գիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
Երևանի Վ. Բրյուսովի անվ. ռուսաց և օտար լեզուների պետական մանկավարժական ինստիտուտ (1976 – 1977 թթ.), Հայաստանի գրքասերների ընկերություն (1977 – 1978 թթ.), ՀԽՍՀ ԳԱ (ՀՀ ԳԱԱ) Հ. Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ (1981 – 1995 թթ.), Երևանի պետական համալսարան (1991 թ. մինչև այժմ)

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր լեզվաբանություն, լեզվաբանության հիմունքներ, լեզուների տիպաբանություն, նշանագիտություն, լեզվանշանագիտություն, մասնագիտության արդի հիմնախնդիրներ, համակարգչային լեզվաբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ընդհանուր լեզվաբանություն, լեզվափիլիսոփայություն, նշանագիտություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն

Աշոտ Սերգեյի Աբրահամյան

Դոցենտ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Ընդհ­ան­ուր լեզվաբանության ­ամբ­իոն
 
 

Գիրք/Book

Բ. Նահապետյան, Ա. Աբրահամյան, Վ. Արզումանյան, Ս. Դալալյան, Հ. Հարությունյան, Հ. Ղազարյան

Մաթեմատիկական տերմինների բացատրական բառարան | I – VI, Եր., Մանկավարժ, 2017, 120 էջ

Բ. Ս. Նահապետյան, Ա. Ս. Աբրահամյան

Մաթեմատիկա 6. Հիմնական դպրոցի 6-րդ դասարանի դասագիրք | Դասագիրք, Երևան, ՄԱՆՄԱՐ, 2012, 224 էջ

Բ. Ս. Նահապետյան, Ա. Ս. Աբրահամյան

Մաթեմատիկա 5-6. Ուսուցչի ձեռնարկ | Երևան, ՄԱՆՄԱՐ, 2011, 88 էջ

Բ. Ս. Նահապետյան, Ա. Ս. Աբրահամյան

Մաթեմատիկա 5. Հիմնական դպրոցի 5-րդ դասարանի դասագիրք | Դասագիրք, Երևան, ՄԱՆՄԱՐ, 2011, 224 էջ

Յու. Ավետիսյան, Հ. Զաքարյան, Ա. Աբրահամյան

Հայոց լեզվի և հայ գրականության ձեռնարկ-շտեմարան | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, Զանգակ-97, 2009, 352 էջ
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Հոդված/Article

Աշոտ Ս. Աբրահամյան

Նշանը, որի մասին երազում էր Չարլզ Փիրսը | ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2019, 1 (65), էջ 9-29 |

Աշոտ Աբրահամյան

Բառեր և իրեր | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2018 № 2 (26), էջ 34-44 |

Աշոտ Աբրահամյան

Բառի նշանագիտական բնութագրություն | Լեզու, խոսք, իրականություն. Միջազգային գիտաժողով / ՀՀ ԿԳՆ, Վանաձորի պետական համալսարան, Եր., «Արման Ասմանգուլյան» ԱՁ, 2017, էջ 23-32 |

Աշոտ Աբրահամյան

Ցուցանշանից խորհրդանշանին անցումը լեզվում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 2 (23), էջ 32-39 |

А. С. Абраамян

Живой уголок лингвофилософии: обходной путь “герменевтики себя” | Идеи и идеалы. Новосибирск, 2016, № 2, т. 2, с. 22-30 |
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Ա. Ս. Աբրահամյան

Է. Աթայանի լեզվաբանական և հոգեբանական տիպաբանությունների ընդլայնման փորձ | Языковая типология. Теоретические и прагматические аспекты: Тезисы: Республиканская научная конференция. Ер., 2004, с. 138-139

Ա. Ս. Աբրահամյան

Խոսքի մասերի և նախադասության անդամների իմաստաբանական զուգադրում | Թեզիսներ Քրիստոնեության 1700-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2001, էջ 46

Ա. Ս. Աբրահամյան

Քերականական կարգերի համակարգման փորձ | Նշանագիտություն և լեզուների դասավանդում (տեսական հիմունքներ և գործնական կիրառություն). Թեզիսներ, Եր., ԵՊՀ, 1997, էջ 5-6

Ա. Ս. Աբրահամյան

Հիմնանյութի ձևավորումը որպես բովանդակության արտահայտման սկզբունք | Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական հինգերորդ գիտաժողովի նյութեր, Եր., 1986, էջ 3

Ա. Ս. Աբրահամյան

Լեզվական նշանների և նրանց ուսումնասիրման մակարդակները | Նշանաբանություն, լեզվաբանություն և հաղորդակցման պրոբլեմներ, Եր., 1977, էջ 7-9