Աշոտ Գագիկի Մանուչարյան
Կենսագրություն
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
1977 - 1982 թթ. ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, արաբագիտության բաժին
1988 - 1992 թթ. ՀՀ ԳԱԱ ՀԱ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու
ԳԱԱ Հնագիտության Ազգային ինստիտուտ
«Հայկական վիմագրերը, Հայաստանի քաղաքական պատմության սկզբնաղբյուրները «9-14 դդ.)», 1996թ

Աշխատանքային փորձ
1981 - 1982 թթ, 1984 - 1987 թթ. Արաբ. լեզվի զինվորական թարգմանիչ
1992 - 2007 թթ. ԳԱԱ ՀՆԻ, գիտաշխատող
2007թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետ դասախոս


Կարդացվող դասընթացներ
Հայ եկեղեցու պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Պատմություն, հնագիտություն, վիմագրության, ազգագրություն

Լեզուներ
Ռուսերեն, արաբերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետի խորհրդի անդամ

Աշոտ Գագիկի Մանուչարյան

Դոցենտ | Աստվածաբանության ֆակուլտետ - Հայ եկեղեցու պատմության եւ եկեղեցաբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ա. Գ. Մանուչարյան

Մաստարայի Ս. Հովհաննես եկեղեցի | Մենագրություն: Հեղինակային հրատ., 2019թ․, 68 էջ
 

Հոդված/Article

Աշոտ Գ. Մանուչարյան, Արծրունի Ս. Սահակյան, Սասուն Մ. Հարությունյան, Հակոբ Ս. Խաթլամաջյան

Նոր Նախիջևանի Մեծ Սալա գյուղի արձանագրությունները | ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2019, 1(65), էջ 139-155 |

Ա. Մանուչարեան, Հ. Խաթլամաջեան, Ս. Յարութիւունեան, Արծ. Սահակեան

Նոր Նախիջեիանի հանգստարանի վիմագրերը | Հանդէս ամսօրեայ: 2019, 1-12, էջ 413-454 |

Աշոտ Մանուչարյան

Սաղմոսավանքի միջնադարյան սրբությունները | Հայագիտության հարցեր, 2019, 2 (17), էջ 20-28 |

Աշոտ Մանուչարյան

Գևորգ Ա. Բյուրականցի կաթողիկոսի ծագման շուրջ | Պատմություն և քաղաքականություն, 2019, 2(3), էջ 143-152

Աշոտ Մանուչարյան

Միջնադարյան Հայաստանի մի քանի ազդեցիկ եպիսկոպոսական աթոռների սահմաններն ըստ վիմագրերի | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2019 № 1 (28), էջ 31-39 |

Աշոտ Մանուչարյան

Գավառանու Միրանշենց տանուտերական տոհմը սաղմոսավանյան հավելմամբ | Սեդրակ Բարխուդարյան - 120, 2018, էջ 109-113 |

Աշոտ Մանուչարյան

Կրկին Հաղարծնաձորի թևավոր խաչքարի մասին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 24-31 |

Աշոտ Մանուչարյան

Արագածոտնի նախարարական տները IV-VII դարերում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2017 № 3 (24), էջ 35-46 |

Աշոտ Մանուչարյան

Հայոց դարձի՝ 301 թվականը հաստատող մատենագրական ու վիմագրական վկայություններ | Էջմիածին: 2017, ՀԴ.տարի, Ը, էջ 28-45 |

Աշոտ Մանուչարեան

Աստուածամարտական Երեւոյթ Հայոց Մէջ ԺԳ.Դարում | Հայկազեան հայագիտական հանդէս: 2017, 37, էջ 89-102 |

Աշոտ Մանուչարյան

Ընդհանուր եկեղեցու պատմության վաղագույն շրջանի մի քանի սրբագրումներ | Արշալույս Քրիստոնեության Հայոց: 2017, էջ 149-152 |

Աշոտ Մանուչարյան

Աշոտյան երկու խաչերի խորհրդաբանությունները | Տարեգիրք աստվածաբանության: 2017, XII, էջ 144-151 |

Աշոտ Մանուչարյան

Գավառ քաղաքի պատմության նորահայտ քարեղեն էջը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2016 № 2 (20), էջ 51-58 |

Աշոտ Մանուչարյան

Աղվանից կաթողիկոսների գավազանագրքի վիմագրագիտական լրացումներ ու ճշգրտումներ | Հայագիտության հարցեր, 2016թ․, 2 (8), 82-94 էջ, Հայաստան |

Աշոտ Մանուչարյան

Վանքերի առք ու վաճառքի դեպքեր Հայաստանում XIII դարում | Պատմաբանասիրական հանդես, 2016թ․, 2 (202), 152-165 էջ, Հայաստան |

Աշոտ Մանուչարյան

Ոսկան Երեւանցին՝ Սաղմոսավանքի առաջնորդ | Էջմիածին, 2016թ․, ՀԳ. Ժ, 115-118 էջ, Հայաստան |

Աշոտ Մանուչարյան

Սաղմոսավանքի քարանձաւի անապատի հիմնադրումը եւ գործունէութիւնը ԺԲ դարում | ՀԱՆԴԷՍ ԱՄՍՕՐԵԱՅ, 2016թ․, ՃԼ տարի. 1-12, 83-104 էջ, Հայաստան |

Աշոտ Մանուչարյան

Աթոռակից կաթողիկոսների վիմագիր հիշատակություններ | Էջմիածին, 2016թ․, ՀԳ (73), Ե (5), 112-118 էջ, Հայաստան |

Աշոտ Մանուչարյան

Սաղմոսավանքը պատմության քառուղիներում | Աստվածաբանության ֆակուլտետ: Տարեգիրք: 2016թ․, XI, 99-112 էջ, Հայաստան |

Աշոտ Մանուչարյան

Եկեղեցու ներսում արատավոր երևույթների դեմ պայքարի արտացոլումը Շիրակի վիմագրերում | ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն: Գիտական աշխատություններ: 2016թ․, XIX, 9-18 էջ, Հայաստան |

Աշոտ Մանուչարյան

Արագածոտնի Ս. Աստվածածին դպրավանքի տեղադրությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2016 № 1 (19), էջ 38-45 |

Աշոտ Մանուչարյան

Քուրդ Ա Վաչուտյանի երկու արձանագրության վերծանություն | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2015 № 2 (17), էջ 41-49 |

Ա. Մանուչարյան

Վանահայր հոգևոր պաշտոնի վաղ միջնադարյան անվանումները | Աստվածաբանության ֆակուլտետ: Տարեգիրք: 2015թ․, Ժ, 123-134 էջ, Հայաստան

Աշոտ Մանուչարյան

Թալինի նորահայտ վիմագիրը և հազարապետի պաշտոնի պատմական գործառույթները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 144.1, Երևան 2014թ. (№ 3), էջ 12-17 |

Ա. Մանուչարյան

Սյունյաց թագավորության հիմնադիր Սմբատը Սահակի՞ որդին է, թե՞ Վասակի | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 142.1, Երևան 2014թ., էջ 22-29 |

Ա. Գ. Մանուչարյան

Վիմագրական նորույթներ Մեղրու տարածաշրջանի արևմտյան հատվածից | «Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Դ, Երևան, 2009, էջ 209-214:

Ա. Գ. Մանուչարյան

«Երերույքի տաճարի վիմագրերը» | «Հին Հայաստանի մշակույթը», № 14 նյութեր հնրպտ. գիտ. նստաշրջանի, Երևան, 2008, էջ 287-295:

Ա. Գ. Մանուչարյան

Հայոց Աբաս թագավորի մկրտական անունը | «Հայ աստվածաբան» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Բ, 2008, Երևան, էջ 212-215:

Ա. Գ. Մանուչարյան

Վիմագրական նորույթներ Մարմաշենի վանքից Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը | Գիտական աշխատություններ, Գյումրի, 2007, էջ 188-191:

Ա. Գ. Մանուչարյան

Վիմագիր հիշատակություններ խոլերայի համաճարակի մասին | ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ, Հայ ժողովրդական մշակույթ XIV, Եր., 2007, էջ 170-175:

Ա. Գ. Մանուչարյան

Նորահայտ հիշատակություն «Հայոց ասպետ» վիմագրությամբ | Տարեգիրք Բ, Եր., 2007, էջ 157-161:

Ա. Գ. Մանուչարյան

Շիրակի մարզի «Դիվան հայ վիմագրության» պրակի կազման աշխատանքները | Գիտական աշխատություններ , VIII, Գյումրի, 2005 էջ 152-155:

Ա. Գ. Մանուչարյան

Սյունիք-Արցախ առնչությունները | ԳԱԱ «Լրաբեր», 2005, № 1, էջ198-208:

Ա. Գ. Մանուչարյան

Մայրաքաղաքի պարսկական մզկիթի շինարարական վկայագիրը | «Իրան-նամե», 2005, № 39:

Ա. Գ. Մանուչարյան

Զաքարե ամիրսպասալարի մահվան թվականի ճշգրտումը ըստ Բագարանի արձանագրության | Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը, III հանր. նստ. զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի, 1998, էջ 34-35:

Ա. Գ. Մանուչարյան

Զաքարյան պատերազմավարությունը հայ դասական ռազմարվեստում | ՀՀ ՊՆ, Ազգ, պետություն, բանակ, Եր., 1998, էջ 80-86:

Ա. Գ. Մանուչարյան

Ո՞ւմ կարող է պատկանել Սանահնի նորահայտ տապանաքարը | «Հին Հայաստանի մշակույթը», XI հանր. գիտ. նստ., Եր., 1998, էջ 44-45:

Ա. Գ. Մանուչարյան

Զաքարյան պատերազմավարությունը հայ դասական ռազմարվեստում | ՀՀ ՊՆ, հանրապետական գիտաժողովի թեզիսներ, Եր., 1997, էջ 33-35:

Ա. Գ. Մանուչարյան

Երերույքի վիմագրում հիշատակված մի անվան և Անիի կտակի միջև առկա կապի մասին | Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը, II հանր. նստ. զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի, 1996, էջ 30-31:

Ա. Գ. Մանուչարյան

Գեղարքունիքի երկու վիմագրերը և Հավնունիները ՀՀ-ում 1993-1995թթ. | Դաշտային-հնագիտական աշխատանքների արդյունքներին նվ. գիտ. 10-րդ նստ., Եր., 1996, էջ 16-17:

Ա. Գ. Մանուչարյան

Հացի թանկության վիմագիր հիշատակություններ Մեղրու և Մարտունու շրջաններից | ՀՀ-ում 1993-1995թթ. դաշտային-հնագիտական աշխատանքների արդյունքներին նվ. գիտ. 10-րդ նստ., Եր., 1996, էջ 51-52:

Ա. Գ. Մանուչարյան

Հայաստանը սելջուկ թուրքերից ազատագրելու Զաքարյանների հաղթարշավի ուղին | ՀՌԱԿ «Պայքար», 1996, թիվ 9-10, էջ 55-58:

Ա. Գ. Մանուչարյան

Հայոց իշխանապետների ժամանակագրությունն ըստ 13-14-րդ դդ. վիմագրերի | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (86), Երևան 1995թ., էջ 62-65 |

Ա. Գ. Մանուչարյան

Հայոց իշխանապետերի ժամանակագրությունն ըստ 13-14-րդ դդ. վիմագրերի | 1995, № 2, էջ 62-66:

Ա. Գ. Մանուչարյան

Բագրատունիների թագավորության հաստատման թվականի վիմագրագիտական ճշգրտում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (85), Երևան 1995թ., էջ 173-178 |

Ա. Գ. Մանուչարյան

Վիմագրագիտական դիտողություն «ՏԻԵԶԵՐԱԿԱԼ» պատվանունի վերագրման շուրջ | Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը, զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի, 1994, էջ 46-48:

Ա. Գ. Մանուչարյան

Զաքարյանների իշխանապետության վարչաքաղաքական կառուցվածքն ըստ վիմական աղբյուրների ՀՀ-ում 1989-1990թթ. | Դաշտային-հնագիտական աշխատանքների արդյունքներին նվ. գիտ. նստ. զեկուցումների հիմնադրույթներ, Եր., 1991 էջ 127-129:
 

Թեզիս/Thesis

Աշոտ Մանուչարյան

Ընդհանուր եկեղեցու պատմության վաղագույն շրջանի մի քանի սրբագրումներ | Արշալույս քրիստոնեության հայոց: 2016,էջ 2-4 էջ, Հայաստան