Աստղիկ Կորյունի Սերոբյան
Կենսագրություն
Մասնագիտական կրթություն
2010 թ-ից մինչ այժմ Երևանի պետական համալսարանի Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, «Հոգեբանության տեսության և պատմության» մասնագիտացում, ասպիրանտ
2008 - 2010 թթ.Երևանի պետական համալսարանի Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, «Հոգեբանության տեսություն և անձի հոգեբանություն» մասնագիտացում, մագիստրոսի աստիճան
2004 - 2008 թթ.Երևանի պետական համալսարանի Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, հոգեբանության բաժին, բակալավրի աստիճան

Մասնագիտական գործունեություն
2011 թ-ից մինչ այժմ Երևանի պետական համալսարանի Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի Անձի հոգեբանության ամբիոնի «Անձ և սոցիալական միջավայր» լաբորատորիայում որպես կրտսեր գիտաշխատող
2009 - 2015 թթ․ ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների Ազգային Բյուրո» ՊՈԱԿ-ին կից քրեաբանության կիրառական հիմնախնդիրների գիտահետազոտական կենտրոնում որպես հոգեբան
2008 - 2012 թթ.Երևանի պետական համալսարանի հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչության մեթոդական բաժնում, որպես մեթոդիստ

Մասնագիտական դասընթացներ
2007 հոկտեմբեր – 2008 Փետրվար Հոգեբանական խորհրդատվության հմտությունների զարգացում
2011թ. հուլիս 16-21 Անձի հոգեբանության եվրոպական ասոցիացիայի կողմից կազմակերպված ամառային դպրոց «Ռոբուստ վիճակագրության մեթոդի կիրառման առանձնահատկությունները անձի և անհատական տարբերությունների ուսումնասիրման ընթացքում», Բերտինորո, Իտալիա (անգլերեն)
2012թ. փետրվար 20-21 Վիճակագրական վերլուծությունների հիմունքները սոցիալական հետազոտություններում` SPSS փաթեթի կիրառմամբ, CRRC, Երևան, Հայաստան
2012թ. մարտ 29-31 Հետազոտության կազմակերպում, ASCN,Թբիլիսի, Վրաստան (անգլերեն)
2013թ. ապրիլ 18-19 Հետազոտության հարցաթերթի կազմում և ճշգրտում՝ SQP ծրագրի օգտագործմամբ, CRRC, Երևան, Հայաստան
2013թ. հունիս 18 Տվյալների բազմագործոն վերլուծությունը հասարակական հետազոտություններում, CRRC, Երևան, Հայաստան
2013թ. Դեկտեմբեր 5-7 Տվյալների բազայի հավաքագրում. հարցարանի և ընտրանքի կազմում, ASCN, Երևան, Հայաստան (անգլերեն)
2014թ. սեպտեմբեր 9-հոկտեմբեր 13 “Explore Statistics with R” a course of study offered by KIx, an online learning initiative of Karolinska Institutet through edX. Issued October 23rd, 2014 /Verify the authenticity of this certificate at verify.edx.org
2014թ. նոյեմբեր 20,22 Բազմաչափ վիճակագրական մեթոդների կիրառությունը SPSS ծրագրային փաթեթում, CRRC, Երևան, Հայաստան
2014 նոյեմբեր 28 – 2015 փետրվար 6 “Foundations of Data Analysis” a course of study offered by UTAustinX, an online learning initiative of The University of Texas System through edX. Issued February 10th, 2015 verify.edx.org

Մասնագիտական հետաքրքրություններ
Հոգեդիագնոստիկա, Հոգեմետրիկա, Մաթեմատիկական վիճակագրությունը հոգեբանության մեջ, Հոգեբանական հետազոտությունների քանակական և որակական մեթոդներ, Հոգեբանական թեստերի տեղայնացում և նորմավորում, Հոգեբանական հետազոտությունների կազմակերպում և անցկացում, Սոցիալական հոգեբանություն, Անձի հոգեբանություն

Համակարգչային հմտություններ
MS Office: Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, Internet browsers, SPSS, R (statistical package)

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Դրամաշնորհային ծրագրեր
 • Արժեքներ, համոզմունքներ և սոցիալական վարք. Առանձնահատկություններն ու դինամիկան ժամանակակից հայ հասարակությունում: (2011-2013) ASCN – կրտսեր գիտաշխատող
 • Առաջխաղացու՞մ թե խուսափում. կանանց ակադեմիական առաջխաղացման սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները. (2013-2014) CGLS - հետազոտող
 • Աստղիկ Կորյունի Սերոբյան

  Կրտսեր գիտաշխատող | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Անձի և սոցիալական միջավայրի գիտահետազոտական լաբորատորիա
   
   

  Գիրք/Book

  Սերոբյան Ա.Կ.

  Անձնային գծեր և աուտոկարծրատիպեր․ համեմատական ուսումնասիրություն հայերի, հույների և ասորիների օրինակով | Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր (գիտական հոդվածների ժողովածու), Եր․։ «Ասողիկ» հրատ․, 2016, էջ 210-227

  Khachatryan N., Manusyan S., Serobyan A., Grigoryan N., Hakobjanyan A.

  Culture, values, beliefs: behaviour guidelines in changing Armenian society | Yerevan, 2014, 140 pages

  Աննա Ռուբիկի Հակոբջանյան, Նարինե Խաչատրյան, Սոնա Մանուսյան, Աստղիկ Սերոբյան, Նվարդ Գրիգորյան

  Մշակույթ, արժեքներ, համոզմունքներ. վարքի կողմնորոշիչները փոփոխվող հայ հասարակությունում | Կոլեկտիվ մենագրություն. հեղինակային հրատարակչություն, Երևան, 2014թ., 164 էջ
   

  Հոդված/Article

  Աստղիկ Սերոբյան

  Անձնային գործոնների փոխկապվածության խնդիրը անձի ուսումնասիրման «Մեծ հնգյակ» եվ «Մութ եռյակ» մոդելներում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2019 № 3 (30) էջ 62-73 |

  Սերոբյան Ա․Կ․

  «Մեծ հնգյակ» հայալեզու անձնային հարցարանի կարճ տարբերակի մշակման գործընթացը | Արդի հոգեբանություն, 2019, 2 (5), 359-364 էջ

  Serobyan A. K.

  «Մեծ հնգյակ» հայալեզու անձնային հարցարանի հուսալիության ստուգում | «Արդի հոգեբանություն» գիտական հանդես, Երևան, 2018, Nº 2, էջ 117-126

  Ն․ Խաչատրյան, Ն. Գրիգորյան, Ա․ Սերոբյան

  Աջակցությո՞ւն, թե՞ կանխում. ՀՀ բարձրագույն կրթական համակարգում կանանց ակադեմիական կարիերայի կառուցման սոցիալ-մշակութային գործոնները | Գենդերային հիմնախնդիրները ժամանակակից Հայաստանում. հետազոտությունից դեպի քաղաքականություն (գիտաժողովի նյութեր), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 107-129

  Серобяан А.К.

  Создание и проверка надежности армяноязычной версии NEO-PI-R | Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2016» / Отв. ред. И.А. Алешковский, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов. [Электронный ресурс] — М.: МАКС Пресс, 2016. lomonosov-msu.ru
  1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
   

  Թեզիս/Thesis

  Serobyan A., Khachatryan N.

  Armenian adaptation of NEO‐PI‐R five factor model: development of personality instrument | 19th European Conference on Personality, 17-21th July, 2018, Zadar, Croatia. Book of abstracts, p. 342

  Nvard Grigoryan, Astghik Serobyan

  The relationship between life satisfaction and entitlement attitudes among Armenian students | European Conference on Personality. 2016, p. 309 |

  Hakobjanyan A., Grigoryan N., Serobyan A.

  Does culture matter in universal structure of social axioms? Factor analysis results from armenian sample | 17th European Conference on Personality: Book of abstracts: 15-19 July, 2014, Lausanne, Switzerland, p. 301

  Serobyan A., Grigoryan N., Khachatryan N.

  Relationship between personality traits and self-regulation strategies | 16th European Conference on Personality: Book of abstracts: Italy, 2012, p. 2012

  Khachatryan N., Serobyan A.

  Coping Behaviour: An Analyze of Relations Both Personal and Sociocultural Factors with Copying Strategies | 15th European Conference on Personality: Program and Abstracts: Czech Republic, 2010, p. 285-286