Բիլոր Կորյունի Կուրղինյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2009 - 2012 Ասպիրանտ՝ պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն, Երևանի պետական համալսարան,
Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն, 375025,:
2007 - 2009 Մագիստրոսի դիպլոմ՝ պինդ մարմնի ֆիզիկա մասնագիտությամբ, Երևանի պետական համալսարան, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն, 375025,
2003 - 2007: Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ), Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, տեսական ֆիզիկայի ամբիոն,Երևան, Հայաստանի հանրապետություն, 375025,

Գիտական աստիճան
6 հունիս, 2012: Ֆիզ-մաթ. գիտությունների թեկնածու–վկայական՝ ՖՄ(M) №06130), Երևանի Պետական Համալսարան (ԵՊՀ), «Գերհաղորդական երևույթի նուրբ առանձնահատկությունների ուսումնասիրումը հարթ կոճի մեթոդով» – վկայական՝ ՖՄ(M) №06130

Աշխատանքային գործունեություն
2008 առ այսօր Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ), Ֆիզիկայի ֆակուլտետ,
Պինդ մարմնի ֆիզիկայի (ՊՄՖ) ամբիոն, Երևան, 0025, Հայաստանի հանրապետ. (Հայաստան), Կրտսեր գիտաշխատող
Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ՊՄՖ ամբիոնի գիտահետազոտական (ԳՀ) լաբորատորիա, Երևան, 0025, Հայաստանի հանրապետութ. (Հայաստան),
Ֆիզիկայի ֆակուլտետ,
“Գերհաղորդականութ. և գիտ. սարքաշինու¬թ.” կենտրոն Նախագծի մասնակից, NFSAT-CRDF շնորհ
# UCEP 07/07 (սեպտ. 2007 – առ այսօր)
2007 - առ այսօր: Երևանի պետական համալսարանին առընթեր Ա. Շահինյանի անվան ֆիզմաթ դպրոց (ՖՄԴ), Ֆիզիկայի օլիմպիական խմբակների խմբավար

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
1.Թունեկային դիոդով (TD) ակտիվացվող ինքնագեներատորների մոդելա-վորումը. դրանց կարելի է բազմակողմանի կիրառել ցածր ջերմաստիճաններում գոր¬ծող գերհաղորդիչ (ԳՀ) նյութերը մեծ լուծողունակությամբ հետազոտելու նպատակով:
Որպես հետևանք, հետազոտման ՌՀ նոր մեթոդ է մշակ¬վել՝ միա¬շերտ, հարթ ընդունող կոճով ինքնագեներա¬տորի (a single-layer flat pick-up coil-oscillator) հիման վրա – այն ստացել է SFCO Հենակետային Տեխնոլոգիա անվանումը);
2.Գերհաղորդիչ (ԳՀ) փուլային անցում: Մայսների արտամղմանը նախորդող ու հաջորդող թույլ արտահայտված էֆեկտներ են փնտրվել, գտնվել ու հետազոտվել;
3.SFCO-տեխնիկայի միջոցով բարակ, հարթ ԲՋԳՀ նյութերի ԳՀ հատկությունների տեսանելի դարձնելը (visualization)՝ կիզակետված լազերային ճառագայթի կիրա¬ռումով՝ որպես զոնդավորող գործիք;

Մասնակցությունը դրամաշնորհներին
1.“University Centers of Excellence” ծրագիր
CRDF-NFSAT-YSU Շնորհ՝ թիվ UCEP 07/07 (01.09.2007  01.09.2009)
Երևանի պետական համալսարանում ստեղծված կենտրոնի անունն է “Գերհաղորդականություն և Գիտական Սարքաշինություն ” Նախագծի մասնակից

Պարգևներ
ԵՊՀ Անվանական կրթաթոշակ « Ալիխանյան եղբայրների անվան» (2004-2007թ.).

Մասնակցությունը միջազգային գիտա-ժողովներին
2008 Second International Summer School, “Physics of Functional Micro- and Nanostructures”,
Hamburg, Germany, 2008;

Տպագրված գիտական աշխատանքների ցանկ
12-Տպագրված գրախոսված ԱՇԽԱՏԱՆՔ, որոնցից
5-հոդված միջազգային (1) և տեղական (4) գրախոսվող ամսագրերում;
2-միջազգային գիտաժողովների գրախոսվող նյութեր (2)
1-փրեփրինթ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի),Ռուսերեն (ազատ); Անգլերեն (ազատ)

Բիլոր Կորյունի Կուրղինյան

Կրտսեր գիտաշխատող | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Պինդ մարմնի ֆիզիկայի գիտահետազոտական լաբորատորիա
 
 

Հոդված/Article

Gevorgyan S.G., Shirinyan H.G., Gevorgyan V.S., Muradyan S.T., Gevorgyan G.S., Kurghinyan B.K., Polyanskii A.A.

On the possible key experiments to show the singlet-to-triplet conversion of the Cooper pairs by the use of a SFCO-method | Journal of Physics: Conference Series, Institute of Physics (IOP), 2012, vol.350, 012026.

Բ. Կ. Կուրղինյան

Modeling of the magnetic field near flat-coil with a view to improving the detection efficiency of fine peculiarities of superconductivity (Հարթ կոճի շրջապատի չափող դաշտի մոդելավորումը` գերհաղորդական երևույթի թույլ արտահայտված առանձնահատկությունների բացահայտումն արդյունավետ դարձնելու նպատակով) | Proceedings of the Yerevan State University, Physical & Mathematical Sciences, 2012, №1(227), pp.53-59 |

Ս. Գ. Գևորգյան, Ս. Տ. Մուրադյան, Բ. Կ. Կուրղինյան, Մ. Ի. Քերոբյան

Needle-like properties of the probing RF field of “magnetic-field” probes based on the single-layer flat coils (Միաշերտ, հարթ կոճերի հիման վրա գործող «մագնիսադաշտային» զոնդերի ռադիոհաճախային զոնդավորող դաշտի ասեղանման հատկությունները) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2011, #3, էջ 47–51 |

Ս. Գ. Գևորգյան, Գ. Հ. Կարապետյան, Հ. Գ. Շիրինյան, Ս. Տ. Մուրադյան, Գ. Ս. Գևորգյան, Բ. Կ. Կուրղինյան, Վ. Ս. Գևորգյան, Ա. Ա. Պոլյանսկի

Study of fine peculiarities of heat capacity in YBa2Cu3Oy films by means of the laser-coupled flat-coil-oscillator (YBa2Cu3Oy թաղանթների ջերմունակության առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը լազերով համակցված հարթ կոճով ինքնագեներատորի մեթոդով) | Proc. of the Yerevan State University, Physical & Mathematical Sciences, 2011, №1(224), pp.49-54 |

Բ. Կ. Կուրղինյան, Ս. Գ. Գևորգյան, Վ.Ռ. Օհանյան

Գերհաղորդիչ նյութերի ջերմունակության թույլ արտահայտված առանձնահատկությունները և դրանց կապը SFCO մեթոդով դիտված պարամագնիսական երևույթի հետ | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #3, էջ 82-90 |
 

Թեզիս/Thesis

Kurghinyan S.G.

Investigation of fine peculiarities of superconductivity by the use of flat-coil method | Abstracts of PhD Thesis (author’s abstract Ph.D. disser¬tation), Yerevan, Armenia, 2012, pp.1-24 – certificate: A №06130, certificate: A №06130

Մուրադյան Ս.Տ., Կարապետյան Գ.Հ., Գևորգյան Վ.Ս., Կուրղինյան Բ.Կ., Գևորգյան Ս.Գ.

Հարթ կոճով տեխնիկայի լայն հնարավորությունները մետաղական առարկաներ փնտրող և ուսումնասիրող զոնդ ստեղծելու հարցում | ՀՀ ՊՆ Վ. Սարգսյանի անվան Ռազմական ինստիտուտի կազմավորման 15-ամյակին նվիրված Կուրսանտական Գիտական 7-րդ Գիտաժողովի Թեզեր, 5-7 մայիսի, Երևան, 2009թ., էջ 31-32

Gevorgyan S.G., Kurghinyan B.K., Ohanyan V.R.

Weakly Expressed Pecu¬liarities of a Specific Heat of Superconductive (SC) Materials: their relation to the SC-precursor “paramagnetic” effect, detected by the highly sensitive SFCO-technique | Abstracts of 9th European Conference on Applied Superconductivity(EUCAS’09),13-17 September 2009, Dresden, Germany, (Program # P-466), p.247

Մուրադյան Ս.Տ., Կարապետյան Գ.Հ., Գևորգյան Վ.Ս., Կուրղինյան Բ.Կ., Գևորգյան Ս.Գ.

Լայն հաճախային տիրույթով, նանոմետրական չափերի շեղում գրանցող սեյսմիկ ընդունիչ՝ հարթ կոճով նոր տվիչների հիման վրա | ՀՀ ՊՆ Վ. Սարգսյանի անվ. Ռազմական ինստ. կազմավորման 15 ամյ. նվիրված Կուրսանտական Գիտական 7-րդ Գիտաժողովի Թեզեր,5-7 մայիսի, Երևան, 2009թ., էջ 33-34

Kurghinyan Bilor, Gevorgyan Samvel, Azaryan Michael, Muradyan Serob

A Long-Range Action Magnetic-Field Probe Based on a Single-Layer Flat Pick-Up Coil | Abstracts of the 2-nd International Summer School “Physics of Functional Micro- & Nanostructures”, 8-20 September 2008, Hamburg, Germany, p.46