Դավիթ Մարատի Սերոբյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2002 – 2004 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
2001 – 2002 թթ. Մոսկվայի տնտեսագիտության պետական համալսարանի Իրավունքի ինստիտուտի ասպիրանտուրա
1993 – 1997 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ
1985 - 1992 թթ. ՀԱՊՀ մեքենաշինության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Բաժնետոմսերի շրջանառության իրավական կարգավորումը արժեթղթերի շուկայում» ի.գ.թ., ԺԲ.00.03 Մասնավոր իրավունք

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Գործարարական, կորպորատիվ և պայմանագրային հարաբերությունների իրավական կարգավորումը, արժեթղթերի շուկա

Կարդացվող դասընթացներ
Քաղաքացիական իրավունք, Գործարարական իրավունք, Ընտանեկան իրավունք, Կորպորատիվ իրավունք

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
1997 - 2001 թթ. ՀՀ Դատախազություն, ավագ քննիչ
2003 – առ այսօր ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ
2007 - 2016 թթ. «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ գլխավոր իրավախորհրդատու
2014 - 2016 թթ. «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա» ԲԲԸ իրավախորհրդատու
2014 - 2015 թթ. ԵԱՀԿ փորձագետ՝ ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու ծրագիր
2018 – առ այսօր ՀՀ Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի դատավոր

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
Իրավագիտություն 001 մասնագիտական խորհրդի (ԺԲ.00.03) անդամ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
Իրավաբանների միության անդամ

Պարգևներ/կոչումներ
ԵՊՀ ոսկե մեդալ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն,

Ծառայությունը զինված ուժերում
1987 - 1989 թթ.

(+374 60) 71-02-52
(ներքին 12-52)
d.serobyan@ysu.am

Դավիթ Մարատի Սերոբյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Դավիթ Սերոբյան

ՀՀ քաղաքացիական իրավունք. սեփականության իրավունք | Ուսումնական ձեռնարկ, խմբ.` Վ. Դ. Ավետիսյան։– Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2018, 221 էջ (էլեկտրոնային գիրք) |

Դավիթ Սերոբյան

ՀՀ քաղաքացիական իրավունք . Պարտավորական իրավունք | Խմբ.` Վ. Դ. Ավետիսյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 276 էջ (էլեկտրոնային գիրք) |

Ս. Մեղրյան, Գ. Բեքմեզյան, Դ. Սերբոյան, Լ. Մելիքջանյան

Քաղաքացիական իրավունք (գործնական պարապմունքների ձեռնարկ): Երկրորդ մաս: (2-րդ հրատարակություն՝փոփոխություններով և լրացումներով) | Գ.Հ. Ղարախանյանի և Տ.Կ. Բարսեղյանի խմբագրությամբ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013, 154 էջ

Վ. Այվազյան, Ս. Առաքելյան, Դ. Ավետիսյան, Տ. Բարսեղյան, Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան, Կ. Գևորգյան, Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան, Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան, Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան, Ռ. Եղյան, Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան, Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան, Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան, Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան, Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան, Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան, Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան, Ա. Մարգարյան, Ռ. Մելիքյան, Դ. Մելքոնյան, Ս. Մեղրյան, Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան, Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան, Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան, Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան, Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան, Վ. Ստեփանյան, Ա. Վաղարշյան, Վ. Վարդանյան, Վ. Քոչարյան

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ | Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010

Դ. Մ. Սերոբյան

Քաղաքացիական իրավունք (գործնական պարապմունքների ձեռնարկ): Երկրորդ մաս | Գ.Հ. Ղարախանյանի և Տ.Կ. Բարսեղյանի խմբագրությամբ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2007, 154 էջ

Բարսեղյան Տարիել, Մեղրյան Սերգեյ, Ղարախանյան Գեղամ, Սերոբյան Դավիթ, Մելիքջանյան Լիպարիտ, Բեքմեզյան Գրիգոր

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք | Դասագիրք բուհական, ԵՊՀ հրատ., 2001
 

Հոդված/Article

Davit Serobyan

The Problem of Interplay of the Concepts of Economic Activity and Entrepreneurial Activity in the Light of Constitutional Amendments | Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 127-137 |

Դավիթ Սերոբյան

Տնտեսական և գործարարական գործունեության հարաբերակցության հիմնախնդիրը սահմանադրական փոփոխությունների լույսի ներքո | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2018 № 1 (25), էջ 45-52 |

Դավիթ Սերոբյան

Տնտեսական գործունեության հասկացությունը սահմանադրական փոփոխությունների լույսի ներքո | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 210-230 |

Դավիթ Սերոբյան

Տնտեսական ընկերությունների գործարքներում շահագրգռվածություն ունեցող անձանց հարցի շուրջ | Դատական իշխանություն, 2016, 4-5, էջ 48-53

Դավիթ Սերոբյան

Պայմանագրային կարգապահության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում | Դատական իշխանություն, Երևան, 2014, էջ 2-14

Դ. Մ. Սերոբյան, Վ. Դ. Ավետիսյան

Բաժնետոմսի հասկացությունը և թողարկման իրավական կարգավորման առանձնահատկությունները | Դատական իշխանություն, Եր., 2013, թիվ 5 (166), 60-67 էջեր

Դավիթ Սերոբյան, Վահրամ Ավետիսյան

Կորպորատիվ իրավահարաբերությունների մասնակիցների (բաժնետերերի) իրավունքների ծագման և իրականացման իրավական կարգավորման որոշ հիմնահարցեր | Դատական իշխանություն, Երևան, 2012 5/154 էջ 2-11:

Դ. Մ. Սերոբյան, Վ. Դ. Ավետիսյան

Կորպորատիվ իրավահարաբերություններում բաժնետիրական և սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների կողմից իրավունքի չարաշահումը որպես իրավախախտման տարատեսակ | Դատական իշխանություն, Երևան, 2012, 12 (161), էջ 52-61:

Դ. Մ. Սերոբյան

Սեփականության օտարումը հասարակության և պետության կարիքների համար կարող է կատարվել միայն բացառիկ՝ գերակա հանրային շահերի դեպքերում, օրենքով սահմանված կարգով, նախնական համարժեք փոխհատուցմամբ (հոդված 31, մաս 3) | Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ, ընդհանուր խմբագրության Գ.Հարությունյանի և Ա.Վաղարշյանի., Եր., «Իրավունք», 2010, էջ 367-375

Դ. Մ. Սերոբյան

Պետությունը պաշտպանում է uպառողների շահերը, իրականացնում oրենքով նախատեuված միջոցառումներ` ապրանքների, ծառայությունների և աշխատանքների որակի վերահuկողության ուղղությամբ, հոդված 31.1 | Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ, ընդհանուր խմբագրության Գ.Հարությունյանի և Ա.Վաղարշյանի., Եր., «Իրավունք», 2010, էջ 380-388

Դ. Մ. Սերոբյան

Հոդված 33.1. | Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ, ընդհանուր խմբագրության Գ.Հարությունյանի և Ա.Վաղարշյանի., Եր., «Իրավունք», 2010, էջ 406-417

Դավիթ Սերոբյան

Գործարարական հարաբերությունների կարգավորվածությունը ՀՀ օրենսդրությամբ | Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու ԵՊՀ (29 նոյեմբերի 2007 թ.), էջ 82-92

Դավիթ Սերոբյան

Կորպորատիվ արժեթղթերի շրջանառության մի քանի հիմնահարցեր | Պետություն և իրավունք, Երևան, 2005թ., № 1 (27) էջ 30-37

Давид Серобян

Исторические аспекты возникновения развития акционерных обществ и акций /Բաժնետիրական ընկերությունների և բաժնետոմսերի առաջացման և զարգացման պատմական ասպեկտները / | Դատական իշխանություն, Երևան, 2005 9-10/74-75, էջ 65-69:

Դավիթ Սերոբյան

Արժեթղթերի հասկացությունը և իրավական բնույթը | Դատական իշխանություն, Երևան, 2005 11-12/76-77 էջ 62-66

Դավիթ Սերոբյան

Բաժնետոմսի` որպես արժեթղթի առանձին տեսակի բնութագիրը | Դատական իշխանություն, Երևան, 2005 15-16/80-81 էջ 66-69

Д. М. Серобян

Акция как ценная бумага. Правовые аспекты | Современные проблемы экономики и современного управления: Сборник научных трудов. ИНИОН РАН. Москва, 2002, № 5

Д. М. Серобян

Правовые аспекты эмиссии акций акционерными обществами | "Современные проблемы экономики и современного управления: Сборник научных трудов" ИНИОН РАН, Москва, 2002, № 4:

Д. М. Серобян

Законодательство США и ФРГ об акциях как особом типе ценных бумагах | Аспиран и соискатель. Журнал актуальной научной информации. Москва, 2001, № 6: