Դիանա Յուրիի Գազարովա
Կենսագրություն
Կրթություն
1997 - 2001 թթ. ԵՊՀ, ռուս բանասիրության ֆակուլտետ (բակալավրիատ)
2001 - 2003 թթ. ԵՊՀ, ռուս բանասիրության ֆակուլտետ (մագիստրատուրա)
2003 - 2008 թթ. ԵՊՀ, ռուս բանասիրության ֆակուլտետ (ասպիրանտուրա)

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական - «Որոշակիության/անորոշության կարգի արտահայտման գործառնական-քերականական միջոցները (անորոշ և որոշյալ դերանունների նյութի հիման վրա)», 2009թ., Երևանի Վ.Բրյուսովի անվ. պետական լեզվաբանական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
2014 թ-ից ԵՊՀ-ի ռուս բանասիրության ֆակուլտետի ռուսաց լեզվաբանության, տիպաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի դոցենտ
2010 - 2014 թթ. ԵՊՀ-ի ռուս բանասիրության ֆակուլտետի ռուսաց լեզվաբանության, տիպաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի ասիստենտ
2009 - 2010 թթ. ԵՊՀ-ի ռուս բանասիրության ֆակուլտետի ռուսաց լեզվաբանության, տիպաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի դասախոս
2004 - 2009 թթ. ԵՊՀ-ի ռուս բանասիրության ֆակուլտետի ռուսաց լեզվի հումանիտար ֆակուլտետների համար ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի պրակտիկում
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի բառագիտություն
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի ձևավաբաություն
Դերանունը և դերանունությունը

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գործաբանական լեզվաբանություն
Ընդհանուր և զուգադրական լեզվաբանություն
Միջմշակութային հաղորդակցման տեսություն
Որոշակիության/անորոշության կարգը. Քերականական, իմաստանաբանական և գործաբանական ասպեկներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, չեխերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Ռուսագետների հայկական ասոցիացիայի անդամ
Ոուսաց լեզվի և գրականության դասախոսների միջազգային ասոցիացիայի (МАПРЯЛ) կոլեկտիվ անդամ

Դիանա Յուրիի Գազարովա

Դոցենտ | Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ - Ռուսաց լեզվաբանության, տիպաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոն
Դեկանի տեղակալ | Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ
 
 

Գիրք/Book

Диана Газарова

Безличность как отражение русской ментальности (Անդեմությունը որպես ռուսական մտածողության արտացոլում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2018 № 3 (12), էջ 68-77 |

А. В. Акопян, Д. Ю. Газарова, С. А. Мкртычян-Лалаян

Русская орфография в упражнениях | Учебное пособие. Ер.: Изд-во ЕГУ, 2013, 272 с.
 

Հոդված/Article

Диана Газарова

Категория определенности/неопределенности в повестях Сергея Довлатова (Որոշակիության/անորոշության կարգը Սերգեյ Դովլաթովի վիպակներում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. ռուս բանասիրություն», 2015 № 2 (17), էջ 55-66 |

Д. Ю. Газарова, А. В. Акопян, С. А. Мкртычян-Лалаян

Методические рекомендации к использованию пособия "Русская орфография в упражнениях" | Русский язык в Армении, 2015, 6 (97), 46-48 стр. |

Д. Ю. Газарова

Морфолого-синтаксические способы выражения категории определенности/неопределенности в эмигрантских рассказах С. Довлатова | “Русский язык в Армении”, Ереван, 2012, N 4, с. 34-41

Д. Ю. Газарова

Морфолого-синтаксические способы выражения категории определенности/неопределенности в эмигрантских рассказах С. Довлатова (продолжение) | “Русский язык в Армении”, Ереван, 2012, N 5, с. 15-27

Газарова Д.Ю.

Местоимения с -то и -нибудь как способы выражения категории определенности / неопределенности в эмигрантских рассказах С. Довлатова | Русский язык и литература в научной парадигме XXI века. Материалы международной научной конференции 19-21 октября 2011 г. Ереван. - Ереван, Издательство ЕГУ, 2011, с. 31-38
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Газарова Д.

Роль контекста в сужении неопределенности | “Языковая типология. Теоретические и прагматические аспекты”. Республиканская научная конференция, посвященная памяти профессора кафедры, академика Э.Р. Атаяна. Тезисы. Ереван, Издательство ЕГУ, 2004, с. 49-51