Դիանա Յուրայի Սարգսյան
Կենսագրություն
Կրթությունը
2005 - 2013 թթ. ԵՊՀ, փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հայցորդ Ընդհանուր հոգեբանություն մասնագիտացմամբ
1999 - 2004 թթ. ԵՊՄԻ Հոգեբանության և մանկավարժության ֆակուլտետ, Իրավաբան – հոգեբանի որակավորում, Հայաստան, Երևան

Հետբուհական կրթություն
19/07/2013 թ. ԺԹ.00.01 - «Հոգեբանության տեսություն և պատմություն» մասնագիտությամբ հոգեբանական գիտությունների
թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության պաշտպանություն

Աշխատանքային գործունեություն
2019 թ-ից ԵՊՀ Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն, դասախոս, ասիստենետ
2006 թ-ից Երևանի պետական համալսարան, Անձի և մասնագիտական գործունեության, հոգեբանության գ/հ լաբորատորիա, Կրտսեր գիտաշխատող
2009 թ-ից ՀՀ Արդարադատության նախարարության կից պետական իրավաբանական քոլեջ ՊՈԱԿ «Իրավաբանական հոգեբանություն», Դասախոս
2014 - 2018 թթ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, Հումանիտար ֆակուլտետի հոգեբանության բաժին, դասախոս

Մասնագիտական ձեռքբերումներ
01-07/11/2009 թ. Տառապանքի հետազոտություն և պրակտիկա, Միջազգային խմաբային աշխատանքի մասնակից, Գերմանիա, Ենա
02-08/10/2011 թ. Տառապանքի հետազոտություն և պրակտիկա, Միջազգային խմաբային աշխատանքի մասնակից, Վրաստան, Թբիլիս
10-11/2008 թ. ԵՊՀ Հետբուհական կրթության վարչություն, Դասախոսների վերապատրաստում – հոգեբանություն, 96 ժամ, Հայաստան, Երևան

Մասնագիտական անդամակցություն
03/2014 թ-ից Իրավական հետազոտությունների ազգային կենտրոն> հասարակական կազամակերպություն

Մասնակցությունը գիտաժողովների
29/05/2006-31/05/2006 թթ. Երեխայի պաշտպանության միջազգային նստաշրջան ՛՛World Vision՛՛ Հայաստան
26/10/2007-27/10/2007 թթ. Միջազգային գիտական և կիրառական գիտաժողով «Հոգեբանության դասավանդման ուսումնասիրությունները բարձր և հետբուհական կրթության համակարգում», Երևանի պետական համալսարան
19/07/2008-21/07/2008 թթ. «Տրավմատիզմ, Հիշողություն և մշակույթ» Հայ-ֆրանսիական միջազգային գիտաժողով, Երևան, Գյումրի, Հայաստան
01/11/2009-07/11/2009 «Տառապանքի հետազոտում և պրակտիկա», Գերմանիա, Ենա
23/09/2010 և /25/09/2013 թթ. Միջազգային գիտաժողով, «Սթրեսի հոգեբանություն և վարքի հաղթահարման ուղիները ռուսական հասարակությունում», Կոստրամա, Ռուսաստան
14/04/2011 - 17/04/2011 թ. «Համաշխարհային հոգեբուժության ասոցացիայի տարածքային գիտաժողով», Երևան, Հայաստան02/10/2011 - 08/10/2011 թ. «Տառապանքի հետազոտում և պրակտիկա», Վրաստան, Թբիլիսի
2009, 2011 և 2013 թթ. «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» շարունակական միջազգային գիտաժողովի կազմակերպչական կոմիտեի առաջատար անդամ, Երևան, Հայաստան

Մասնակցությունը դրամաշնորհներին
2018 - 2020 թթ. «Անձի հոգեբանական գնահատումը մասնագիտական պատրաստման գործընթացում» գիտական թեմա, ղեկավար / ՀՀ Գիտության պետական կոմիտե
02-10/2014 թ. ԲՀՀ-Հայասատան, <Ներառական կրթության գաղափարախոսության ընկալման ուսումնասիրություն>, ղեկավար
02/2014 - 12/2016 թթ. ԵԱՀԿ, <Համայնքային ոստիկանության կայացմանն աջակցություն>, փորձագետ
01/2015 - 12/2017 թթ. ՀՀ ԳԿ, Երիտասարդների մասնագիտական կոմպետենտության ապահովումը ինքնուրույնության խթանման ճանապարով, կատարող
01/2013 - 12/2015 թթ. ՀՀ ԳԿ, Մասնագիտական ինքնորոշման և կայացման հոգեբանական ուղղորդման տեխնոլոգիաները կրթական համակարգում, կատարող
01/2008 - 12/2012 թթ. ՀՀ ԳԿ, Մասնագիտական կողմնորոշման և ինքնիրացման հոգեբանական հետազոտում, կատարող

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Անձի հոգեբանական անվտանգություն, մասնագիտական գործունեության հոգեբանություն, սահմանափակ կարողություններով անձնանց հոգեբանություն

Լեզուների իմացություն
Հայերեն (մայրենի), Ռուսերեն (լավ), Անգլերեն (լավ)

Համակարգչային հմտություններ
Microsoft Office, SPSS, Coral Draw, Power Presentation

Դիանա Յուրայի Սարգսյան

Կրտսեր գիտաշխատող | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Անձի և մասնագիտական գործունեության հոգեբանության գիտահետազոտական լաբորատորիա
 
 

Գիրք/Book

Р. В. Агузумцян, В. Р. Папоян, А. С. Галстян, Е. Б. Мурадян, Д. Ю. Саргсян

Психологическая безопасность в системе человек - транспорт | Изд. ЕГУ. 2017, 84 стр.

Վ. Ռ. Պապոյան, Ա. Ս. Գալստյան, Դ. Յու. Սարգսյան, Ե. Բ. Մուրադյան

Սովորողի ինքնուրույնության և մասնագիտական ինքնորոշման հոգեբանական գնահատում | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 78 էջ

Վ. Պապոյան, Ա. Գալստյան, Ե. Մուրադյան, Դ. Սարգսյան

Մասնագիտական ինքնորոշման և կայացման հոգեբանական ուղղորդումը կրթական համակարգում | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, 76 էջ |

Ա. Գալստյան, Վ.Պապոյան, Է.Գրին, Դ. Սարգսյան

Անձի ինքնիրացման հիմնախնդիրը | Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ, 2011, 102 էջ

Աղուզումցյան Ռ. Վ., Պապոյան Վ.Ռ., Գալստյան Ա.Ս., Սարգսյան Դ. Յ., Մուրադյան Ե. Բ.

Անձի հոգեբանական անվտանգության հիմնախնդիրները | Կոլեկտիվ մենագրություն, ԵՊՀ, Երևան, 2009, 43-51 էջեր
 

Հոդված/Article

Դիանա Սարգսյան, Ռուբեն Աղուզումցյան

ԵՊՀ անձի եվ մասնագիտական գործունեության հոգեբանության գիտահետազոտական լաբորատորիա. պատմական ակնարկ | ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի հիմնադրման 25-ամյակին նվիրված «Կառավարման ժամանակակից հիմնախնդիրները», 2019, 401-408 էջ

Саргсян Д. Ю., Агузумцян Р. В., Папоян В. Р., Галстян А. С., Мурадян Е. Б.

Проблема психологической безопасности личности пассажиров | Институт психологии Российской Академии Наук. Организационная психология и психология труда, 2018, Т. 3. № 1, стр. 129-145 |

Р. В. Агузумцян, В. Р. Папоян, А. С. Галстян, Е. Б. Мурадян, Д. Ю. Саргсян, Ц. С. Амирян

Психологическая безопасность личности в профессиональной деятельности | Актуальные проблемы психологии труда, инженерной психологии и эргономики, 2018, 8, стр. 191-213 |

Դիանա Սարգսյան, Նարե Փարեմուզյան

Հոգեկանի օնտոգենետիկ զարգացման նկարագիրը Իբն Թուֆեյլի «Հայյ Իբն Յակզան»՝ «Արթունի որդի ողջը» գրքում | Ակունք, 2018, 2(18), էջ 116-124 |

Սարգսյան Դ. Յ., Բադալյան Մ. Է.

Ներառական կրթության կազմակերպման հոգեբանական խոչընդոտները | Արդի հոգեբանություն, 2017, 1, էջ 223-228
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

D. Sargsyan

Visual disability children’s psychological safety investigation | Armenian Journal of Mental Health, Regio¬nal Meeting of the World Psychiatric Association, Yerevan, Armenia, April 14-17, 2011, p. 97