Ենթակառուցվածքներ | Ֆակուլտետներ

Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ

Տնտեսագիտական կրթությունը գրեթե ԵՊՀ հասակակիցն է. համալսարանում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից: Առանձին ֆակուլտետ հիմնադրվել է 1934 թվականին  և գործել է մինչև 1975 թվականը: 1975-83 թվականներին տնտեսագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում ընդմիջվեց՝ կապված Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտի հիմնադրման հետ: 10 տարվա ընդմիջումից հետո, 1984 թվականին համալսարանում «Տնտեսագիտական կիբեռնետիկա» անվանմամբ վերաբացվեց Ֆակուլտետը, որը 1991թվականին վերանվանվեց «Տնտեսագիտության», իսկ 2014 թվականին՝ «Տնտեսագիտության և կառավարման» ֆակուլտետ:

 • Ֆակուլտետում գործում է 5 մասնագիտական ամբիոն.
 • Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների,
 • Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման,
 • Ֆինանսահաշվային,
 • Կառավարման և գործարարության,
 • Նորարարության տնտեսագիտության:

Ուսուցման համակարգը եռաստիճան է՝ բակալավրիատ, մագիստրատուրա և ասպիրանտուրա (առկա և հեռակա ուսուցմամբ):

Բակալավրիատում ուսուցումը կազմակերպվում է երեք մասնագիտությամբ՝ «Տնտեսագիտություն», «Ֆինանսներ» և «Կառավարում»:

Մագիստրատուրայում ուսուցումը կազմակերպվում է չորս մասնագիտությամբ՝ «Տնտեսագիտություն», «Ֆինանսներ», «Կառավարում» և «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում» (առկա ուսուցման՝ ինը և հեռակա ուսուցման՝ ութ  մագիստրոսական ծրագրերով):

Ներկայումս ֆակուլտետն ունի շուրջ 1400 սովորող (այդ թվում՝ առկա և հեռակա ուսուցման բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողներ, ասպիրանտներ և հայցորդներ):

Վերջին տարիներին ֆակուլտետն ուսուցման տարբեր ձևերով ավարտում է տարեկան շուրջ 500 շրջանավարտ: Ֆակուլտետի շրջանավարտներն աշխատում են պետական և մասնավոր սեկտորների ձեռնարկություններում, առևտրային բանկերում, ՀՀ նախարարություններում և գերատեսչություններում, պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, ՀՀ կենտրոնական բանկում և այլն:

Ֆակուլտետում համատեղության կարգով դասավանդում են հանրապետության պետական կառավարման, ինչպես նաև ֆինանսաբանկային ոլորտի, տարբեր առաջատար կազմակերպությունների լավագույն մասնագետները:

2002 թվականից ֆակուլտետի գիտական ներուժի հիման վրա ԵՊՀ-ում գործում է ՀՀ ԲՈՀ-ի տնտեսագիտության թեկնածուի և դոկտորի գիտական աստիճաններ շնորհող թիվ 015 մասնագիտական խորհուրդը:

Ֆակուլտետի կազմում գործում է նաև Սահմանադրական տնտեսագիտության գիտավերլուծական կենտրոնը:

Կառուցվածք

 • Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն
 • Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
 • Կառավարման և գործարարության ամբիոն
 • Ֆինանսահաշվային ամբիոն
 • Նորարարության տնտեսագիտության ամբիոն
 • Սահմանադրական տնտեսագիտության գիտավերլուծական կենտրոն

Աշխատակիցներ
Դեկան` տնտեսագիտության դոկտոր,
պրոֆեսոր Հայկ Սարգսյան

Դեկանատ` (+374 60) 71-06-42
(ներքին 76-42),
economics@ysu.am
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Մասնագիտական խորհուրդներ
Գիտական հանդեսներ