Էռնա-Մանեա Սերգեի Շիրինյան
Կենսագրություն
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
1969 - 1975 թթ. Ռուսաց լեզու և գրականություն, Երևանի պետական համալսարան
1970 - 1975 թթ.Դասական բանասիրություն, Սանկտ-Պետերբուրգի պետական համալսարան

Գիտական աստիճան
1987 թ.- ից Պատմական գիտությունների թեկնածու, ՀՀԳԱ Պատմության ինստիտուտ
Գիտական թեմա` “Исторический труд Сократа Схоластика”, Ереван, 1987 г.)
2002 թ.- ից Պատմական գիտությունների դոկտոր, ՀՀԳԱ Պատմության ինստիտուտ
Գիտական թեմա` «Հին և միջնադարյան հայկական ու հունական աղբյուրների պատմագրական ընդհանրությունները և առանձնահատկությունները», Երևան, 2002 թ.

Աշխատանքային փորձ
1976 - 1977 թթ. ԵՊՀ հունարենի և լատիներենի դասախոս
1976 - 1977 թթ. Բրյուսովի ասնվան Երևանի մանկավարժական ինստիտուտ, հունարենի և լատիներենի դասախոս
1978 - 1979 թթ. ԵՊՀ Հունարինի և Լատիներենի դասախոս
1981 - 1990 թթ. ՀՀԳԱ Արևելեագիտութայն ինստիտուտ, գիտ. աշխատող
1981 - 1983 թթ. Բրյուսովի ասնվան Երևանի մանկավարժական ինստիտուտ, լատիներենի դասախոս
1990 - 1999 թթ. Մաշտոցի անվան Մատենադարան, ավագ գիտաշխատող
1999 թ.-ից Մաշտոցի անվան Մատենադարան «Հին բնագրերի ուսումնասիրման և հրատարակման» գիտական խմբի ղեկավար
1998 թ.-ից "ARMENIACA" («ՀԱՅԿԱԿԱՆՔ») հայագիտական պարբերագրքի գլ. խմբագիր

Կարդացվող դասընթացներ
Հին և Նոր կտակարաններր մեկնություն, Աստվածաշնչի հայ մեկնիչներ, Վարդապետությունների պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Վաղ բյուզանդական և հայկական պատմագրություն, Հունաբան դպրոցի թարգմանություններ, Տեքստաբանություն, հայ-հունական մշակութային գրական կապեր, «Կանոնագիրք Հայոց», մեկնություններ` «Գիրք Պատճառաց»

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Թոշակ ԻՆՏԱՍ (Fellow-in-Grant, INTAS ), 1995-1997 թթ. (Ֆրանկֆուրտ 30.04.-14.05.1997 թ.)

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
2006 թ.-ից ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ
2004 թ.-ից Ազգային աշխարհագրական ընկերության անդամ (National Geographic Society)
ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետի գիտա-մեթոդաբանական խորհրդի նախագահ
2005 թ.-ից «Մաշտոց» կրթական հիմնադրամի փոխնախագահ
2006 թ.-ից ՀՀԳԱ Պատմության ինստիտուտի մասնագիտացված գիտական խորհրդի անդամ
2006 թ.-ից «Հայագիտական ուսումնասիրություններ» պարբերագիրք (Армянский гуманитарный вестник) խմբագրական խորհրդի անդամ

Էռնա-Մանեա Սերգեի Շիրինյան

Ամբիոնի վարիչ | Աստվածաբանության ֆակուլտետ - Աստվածաբանության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Էռնա-Մանեա Շիրինյան

Արիստոտելին վերագրվող «Յաղագս առաքինութեանց եւ չարութեանց» երկի հայերեն թարգմանությունը | Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու, 2019, Ա, էջ 7-25 |

М. Э. С. Ширинян

Ованнес Воротнеци | Православная Энциклопедия, 2018, LII, стр. 352-353 |

М. Э. С. Ширинян

Ованнес Ерзнкаци Цорцореци | Православная Энциклопедия. 2018, LII, стр. 355-356 |

М. Э. С. Ширинян

Ованнес Ерзнкаци Плуз | Православная Энциклопедия. 2018, LII, стр. 353-355 |

Էռնա-Մանեա Շիրինեան

Սուրբ Գրքի իմաստի «եռամասն» («տրիխոտոմիկ») ընկալման Որոգինէսի տեսութիւնը և դրա արձագանգը հայկական աղբիւրներում | Հայերէն Սուրբ Գրքի թարգմանութիւնն ու հրատարակութիւնը պատմութեան հոլովոյթում. միջազգային գիտաժողովի նիւթեր: 2018, էջ 104-111 |

М. Э. С. Ширинян

Нерсес Мшеци | Православная Энциклопедия. 2018 XLIX, стр. 57 |

М. Э. С. Ширинян

Нерсес III Строитель | Православная Энциклопедия. 2018, XLIX, стр. 51-53

Էռնա-Մանեա Շիրինյան

Աստվածաբանությունը և մեկնությունը | Տարեգիրք աստվածաբանության: 2017, ԺԲ, էջ 7-35 |

М. Э. С. Ширинян, Л. С. Туманян, С. С. Манукян

Мушский Гомилиарий | Православная Энциклопедия. 2017, XLVIII, стр. 100-102 |

М. Э. С. Ширинян

Муш | Православная Энциклопедия. 2017, XLVIII, стр. 97-98 |

М. Э. С. Ширинян, Л. С. Туманян

Монастырь Сурб-Карапет | Православная Энциклопедия. 2017, XLVIII, стр. 98-99 |

М. Э. Ширинян

Мовсес Хоренаци | Православная Энциклопедия. 2017, XLVI, стр. 165-167 |

Manea Erna Shirinian

The liber causarum: a mediaeval armenian isagogical collection | Le Muséon. 2017, 130 (1-2), pp. 139-176

Э. М. С. Ширинян

De Viris Illustribus: сравнительное жизнеописание двух славных мужей - Грача Михайловича Бартикяна и Гюнтера Христиана Хансена Памяти Гр.М. Бартикяна и Гюнтера Христиана Хансена | Византийский Временник, 2016, 100, 361-365 էջ

Ширинян М. С.

Грекофильская школа | “Провославная энциклопедия”, Москва, 2006, т. XII, сс. 322-323:

Shirinyan M. S.

Armenian sources used by Byzantine writers | Proceedings of the 21st International Congress of Byzantine Studies, London, 2006, p. 194.

Ширинян М. С.

Григор 2-ой Вкаясер | “Провославная энциклопедия”, Москва, 2006, т. XII, с. 449:

Շիրինյան Մ. Ս.

Սեղբեստրոսի «Վարք»-ը և «Դաշանց Թուղթը»-ը | «Բանբեր Մատենադարանի», հտ. 17, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ հրատ, 2006, էջ 53-77

Շիրինյան Մ. Ս.

Քրիստոնեության տարածման և ամրապնդման առանձնահատկությունները | «Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), հտ. Ա, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006, էջ 98-105:

Shirinyan M. S.

The Shorter Socrates (Review of R.W. Thomson, ed. and trans., The Armenian Adaptation of the Ecclesiastical History of Socrates Scholasticus) | Journal of the Society for Armenian Studies, vol. 13 (2003, 2004), Fresno, 2004, pp. 83-97

Shirinyan M. S.

Reflections of the "Sons and Daughters of the Covenant" in Armenian Sources | Revue des Études Arméniennes, t. 28, Paris, 2001-2002, pp. 261-285:

Շիրինյան Մ. Ս.

Ուխտի մանկունք և մանկունք եկեղեցւոյ | «Էջմիածին», հտ. Ը, Մայր աթոռ Ս. Էջմիածնի հրատ., 2002, էջ 90-110
 

Թեզիս/Thesis

Erna Manea Shirinian

Schema isagogicum apud Patres Ecclesiae | XVIII International Conference on Patristic Studies. Oxford Patristics. 2019, p. 31 |

Է.-Մ. Շիրինյան

Գիտությունների ուսումնասիրությունն ու ուսումնառությունն Անանիա Շիրակացու ժամանակներում | Workshop on Sciences and Learning in Armenian between Anania Širakac‘i and Grigor Magistros. 2018, p. 10-11 |

M. E. Shirinian

Interpreting Aristotle and the Bible in Armenia, Geneva, 11-13 May 2017 | Aristotle in Armenia. 2017, p. 2