Էռնեստինա Խիկարի Բարսեղյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1963 - 1968 թթ. ուսանող, ԵՊՀ կենսաբանական ֆակուլտետ, կենսաքիմիայի ամբիոն
1968 - 1971 թթ. ստաժոր-հետազոտող – ք. Մոսկվա, ՍՍՀՄ ԳԱ-ի Բախի անվան ինստիտուտ, ք. Կիև, ՈՒԽՍՀ ԳԱ-ի Պալլադինի անվան ինստիտուտ
2003թ., 2008 թ. ԵՊՀ դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց

Գիտական աստիճան
Կենս. գիտ. թեկնածու, «Լյարդի արգինազը և նրա իզոֆերմենտները Rana ridibunda գորտի զարգացման ընթացքում», 1980 թ.

Աշխատանքային փորձ
1972 - 1975 թթ. լաբորանտ, ԵՊՀ կենսաքիմիայի ամբիոն
1975 - 1986 թթ. կրտսեր գիտաշխատող, ԵՊՀ «Համեմատական և էվոլյուցիոն կենսաքիմիայի» գիտահետազոտական լաբորատորիա
1987 - 1992 թթ. գիտաշխատող նույն լաբորատորիայում
1992 - 1998 թթ. ավագ գիտաշխատող
1998 - 2006 թթ. ասիստենտ, ԵՊՀ կենսաքիմիայի ամբիոն
2006 թ-ից մինչ օրս կենսաքիմիայի ամբիոնի դոցենտ
2015 թ-ից մինչ օրս Կենսաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
«Ընդհանուր կենսաքիմիա», «Էնզիմոլոգիա», «Ֆերմենտների գործողության մեխանիզմները», «Դեղամիջոցների ազդման մեխանիզմները», «Նեյրոքիմիա», «Էվոլյուցիոն և համեմատական կենսաքիմիայի հիմունքներ», «Կենսաքիմիայի բժշկական ասպեկտներ», «Բժշկական կենսաքիմիա», «Օրգան համակարգերի կենսաքիմիա», «Դեղամիջոցների ազդման մեխանիզմները», «Դեղամիջոցների և այլ քսենոբիոտիկների չեզոքացման մեխանիզմները», «Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրներ», «Օրգան համակարգերի կենսաքիմիա», «Նյութափոխանակային հոսքեր և ցանցեր», «Ախտաբանության հիմունքներ»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ազոտ պարունակող միացությունների կենսաքիմիա, էնզիմոլոգիա, սպիտակուցների կենսաքիմիա, բժշկական կենսաքիմիա, օրգան համակարգերի կենսաքիմիա, ֆերմենտների պաթոլոգիա, կլինիկական կենսաքիմիա և նեյրոքիմիա

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Եվրոպական կենսաքիմիական ընկերությունների ֆեդերացիա (հայկական ասոցիացիա)
Մանրէաբանների ամերիկյան ասոցիացիա
Կենսաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտի գիտական խորհրդի անդամ

Պարգևներ
Առաջին կարգի դիպլոմ – երիտասարդ գիտնականների մրցույթ /«Օրգանական սինթեզ և բիոօրգանական քիմիա», Երևան, 1977

e.barseghyan@ysu.am
(+374 10) 52-86-03

Էռնեստինա Խիկարի Բարսեղյան

Դոցենտ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Հասմիկ Կարապետյան, Էռնեստինա Բարսեղյան

Էնզիմոլոգիայի ուսումնամեթոդական ձեռնարկ | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 142 էջ |

Ա.Խ. Աղաջանյան, Մ.Ա. Դավթյան, Հ.Հ. Սեմերջյան, Է.Խ. Բարսեղյան, Ս.Ա. Կարապետյան, Գ.Ա. Գաբրիելյան

Կենսաքիմիայի պրակտիկում | ԵՊՀ հրատարակչություն, 2002
 

Հոդված/Article

Հ. Մ. Կարապետյան, Է. Խ. Բարսեղյան, Ա. Հ. Թռչունյան

Ճագարի որոշ օրգանների D-ամինաթթվային օքսիդազի ելանյութային յուրահատկությունը | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2019, LXXI,1, էջ 45-50 |

Հ. Մ. Կարապետյան, Է. Խ. Բարսեղյան, Ծ. Ի. Ադամյան, Ռ. Ս. Ալավերդյան, Ց. Գ. Հարությունյան, Ա. Զ. Կիրակոսյան

Իմոբիլիզացնող սթրեսի և մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) համակցված ազդեցությունը պրոլինի կենսասինթեզի և կատաբոլիզմի ֆերմենտների ակտիվության վրա ճագարի տարբեր օրգաններում | Հայաստանի բժշկագիտություն, 2018, LVIII, № 3, էջ 70-78 |

Ծ. Ի. Ադամյան, Է. Ս. Գևորգյան, Ա. Կ. Մանուկյան, Հ. Մ. Կարապետյան, Է. Խ. Բարսեղյան

Իմոբիլիզացիոն սթրեսի ազդեցությունը էրիթրոպոեզի ցուցանիշների վրա | Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր: 2018, 21, 2 (119), էջ 14-17 |

H. Karapetyan, E. Barsegyan, A. Trchounian

Antioxidant properties of stevia (stevia redaudiana bertoni) during immobilization stress | Biological Journal of Armenia. 2017, 69, 1, 133-137 pp. |

է. Խ. Բարսեղյան, Մ. Ա. Դավթյան

Реактивация инактивированной при pH 3,6 аргиназы печени лягушек R.Ridlbunda (R.ridibunda գորտի լյարդի նախապես ինակտիվացված (рН 3,б) արգինազայի վերակտիվացումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #2, էջ 102-106 (ռուսերեն) |

Ա. Ս. Շամիրյան, Տ. Ա. Զաքարյան, Է. Խ. Բարսեղյան, Մ. Ա. Դավթյան

Role of functional SH groups on the activity expression and conformation maintenance of Rana Ridibunda frog liver arginase (Ֆունկցիոնալ SH խմբերի դերը Rana ridibunda գորտի լյարդի արգինազի ակտիվության դրսևորման և կոնֆորմացիայի պահպանման գործընթացում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #3, էջ 24-27 |

Ա. Ս. Շամիրյան , Է. Խ. Բարսեղյան , Ռ. Հ. Գրիգորյան , Մ. Ա. Դավթյան

Investigation of the Rana Ridibunda tadpole’s liver arginase tryptic hydrolysis products by gel-filtration method (Rana ridibunda շերեփուկների լյարդի արգինազի տրիպսինով հիդրոլիզի արգասիքների ուսումնասիրությունը գել-ֆիլտրացիայի եղանակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #1, էջ 28-31 |

Ա. Ս. Շամիրյան, Թ. Ն. Սիմոնյան, Է. Խ. Բարսեղյան

Սպիտակ առնետի և Rana ridibunda գորտի լյարդի արգինազի ԷԴՏԱ-ով ապաակտիվացման առանձնահատկությունները | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #3, էջ 33-37 |

Թ. Ն. Սիմոնյան, Է. Խ. Բարսեղյան

Առնետի լյարդի արգինազի դարձելի ինակտիվացման պրոցեսի վրա տարբեր բուֆերային համակարգերի ազդեցության ուսումնասիրությունը | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #1, էջ 63-65 |

Егиазарян Э.М., Барсегян Э.Х., Давтян. М.А.

Возможности биохимической адаптации к условиям местообитания на примере 5 видов бесхвостых амфибий, распространных в Армении | Известия аграрной науки, Грузия Тбилиси, 2009, т 7, N 2, с. 36-39

Э.М. Егиазарян, Э.Х. Барсегян, Р.Г. Григорян, М.А. Давтян

Аргиназная активность печени бесхвостых амфибий, распространенных в Армении, как механизм адаптации к условиям местообитания | Биол.Ж.Арм., 2008, 60, N 4, с 27-36 |

Давтян М.А., Навасардян Л.А., Барсегян Э.Х., Арцруни Н.А., Марутян С.В., Григорян Р.

Белковые фракции организмов при экстремальных состояниях | Труды III Международного Симпозиума “Проблемы биохимии, радиационной и космической биологии”, посвященной 100-летию со дня рожд. Академика Н.М.Сисакяна, Москва-Дубна, 24-28 января, 2007, с.289-296

М.А. Давтян, С.А Карапетян, М.А. Хачатрян, Э.Х. Барсегян, Н.А. Арцруни, Р.Г. Григорян

Механизмы становления уреотелизма в эволюции и онтогенезе организмов | Информационные технологии и управлние, Ереван, 2007 , 10, с. 147-161 |

Барсегян Э.Х., Арцруни Х.А., Давтян. М.А.

Сравнительное изучение аргиназы лягушек Rana ridibunda до и после метаморфоза | Биол.Ж.Арм., 2002, 54, N 1-2, с 9-13

Амбарцумян Д.А., Барсегян Э.Х.

Ограниченный протеолиз аргиназы печени взрослых лягушек Rana ridibunda | Сборник статей молодых ученых, Ереван, 2000, стр. 99-102

Барсегян Э.Х.

Роль функциональных SH групп в проявлении активности аргиназы печени головостиков Rana ridibunda | Биол.ж.Арм., 1997, 50, N 3-4, с 268-270 |

Барсегян Э.Х., Арцруни Х.А., Давтян. М.А.

Инактивация препаратов аргиназы различной степени очистки | Биол.ж.Арм., 1996, 49, # 3-4, с 156-158

Է. Խ. Բարսեղյան, Ն. Ա. Արծրունի, Մ. Ա. Դավթյան

Роль функциональных SH-групп в процессе обратимой инактивации аргиназы печени лягушки Rana ridibunda (Ֆունկցիոնալ SH-խմբերի դերը Rana ridibunda գորտի լյարդի արգինազի հետադարձ ինակտիվացման պրոցեսում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #2, էջ 75-78 (ռուսերեն) |

Барсегян Э.Х., Арцруни Х.А., Давтян М.А.

Роль функциональных SH групп в процессе инактивации аргиназы печени лягушек Rana ridibunda | Ученные записки ЕГУ, # 2, 1995, с 75-79 |

Барсегян Э.Х., Давтян М.А.

Реактивация инактивированной при рН 3,6 аргиназы печени лягушек Rana ridibunda | Ученные записки ЕГУ, # 2, 1990, с 102-106

Барсегян Э.Х. , Егиазарян Э.М.

Особенности изоферментного спектра аргиназы печени нескольких видов бесхвостых амфибий в постметаморфозном периоде развития | Биол.ж.Арм., 1989, 42, # 5 с 512-520