Գագիկ Սերգեյի Ասլանյան
Կենսագրություն
Կրթությունը
1972 – 1977 թթ.Երևանի պետական համալսարան – Երևանի ժող.տնտեսության ինստիտուտ , «Տնտեսագիտական կիբեռնետիկա» մասնագիտություն, տնտեսագետ-մաթեմատիկ որակավորում
1979-1985 թթ.ՍՍՀՄ ԳԱ Կենտրոնական տնտեսագիտամաթեմատիկական ինստիտուտի ասպիրանտուրա ք. Մոսկվա, «Տնտեաագիտամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելավորում» մասնագիտացում

Աշխատանքային փորձ
2006 թ. – առ այսօր Երևանի պետական համալսարանի Կառավարման և գործարարության ամբիոնի ասիստենտ, դոցենտ համատեղությամբ
2006 թ. – առ այսօր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Կառավարման ամբիոնի ասիստենտ, Ուսումնական գործընթացի տեղեկատվական ծառայության պետ, Կառավարման ամբիոնի դոցենտ
2004 թ. – 2006 թ. ՀՀ Տարածքայինկառավարման նախարարություն, նախարարի տեղակալ
1999 թ. – 2003 թ. ՀՀ Ազգային ժողով, պատգամավոր, նախագահի տեղակալ
1990 թ. – 1999 թ. «Պլաստիկ» բաց բաժնետիրական ընկերություն, գլխավոր տնտեսագետ, տնօրենի տեղակալ
1985 թ. – 1990 թ. ՀՍՍՀ ԳԱ Տնտեսագիտության ինստիտուտ, գիտաշխատող
1979 թ. – 1985 թ. ՍՍՀՄ ԳԱ Կենտրոնական տնտեսագիտամաթեմատիկական ինստիտուտ ք.Մոսկվա, ասպիրանտ
1977 թ. – 1979 թ. ՀՍՍՀ ԳԱ Տնտեսագիտության ինստիտուտ, տնտեսագետ, կրտսեր գիտաշխատող

Դասավանդվող դասընթացներ
Մենեջմենթ, Ռազմավարական կառավարում, Պետական և մունիցիպալ կառավարում, Պետական ռազմավարական կառավարում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Հանրային տնտեսության կառավարում, Պետական տնտեսական քաղաքականություն, ռազմավարություն, Պետական կառավարում , մունիցիպալ կառավարում

Լեզուների իմացություն
Ռուսերեն - ազատ, անգլերեն - լավ

Գագիկ Սերգեյի Ասլանյան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Կառավարման և գործարարության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գագիկ Ասլանյան

Մենեջմենթ | Յու.Մ.Սուվարյանի ընդհանուր խմբագրությամբ,- Եր.: 2016թ. գլուխը ամբողջությամբ: Էջ. 418-444

Գագիկ Ասլանյան, Յու.Սուվարյան, Ռ.Հայրապետյան, Ս.Ասատրյանց, Տ.Մնացականյան, Մ.Սաֆարյան

Հայաստանի Հանրապետությունում պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարմք բարեփոխումների գերակայությունները արդի փուլում | Երևան, Տնտեսագետ, 2015թ., 138 էջ

Գագիկ Ասլանյան

Արբիտրաժային գործընթաց: | Դասախոսություններիտեքստ.- Երևան, «ԱՀԱ ՊՈԼԻԳՐԱՖ»,2012թ.- 96 էջ

Գագիկ Ասլանյան

Նորամուծական գործընթացների ռազմավարական կառավարումը ձեռնարկությունում: | ՀՀ և ՌԴ տնտեսությունների նորաստեղծական զարգացման հիմնախնդիրները: Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, «Տնտեսագետ», 2011թ.,էջ 58-62

Գագիկ Ասլանյան

Использование методов планирования эксперимента при разработке стратегического плана развития организации., | Информационные технологии и управление, N-7, Ереван, 2011г., стр. 34-43
 

Հոդված/Article

Գագիկ Ասլանյան, Գ.Գրիգորյան, Զ.Թումասյան

Նորամուծական տեխնոլեգիաների ստեղծման դերը և առանձնահատկությունները ժամանակակից տնտեսությունում | Երևան, Գ.Վ.Պլեխանովի անվ. ՌՏՀ Եր. Մասնաճյուղ հրատ.,2019թ. Էջ 78-87:

Գագիկ Ասլանյան

Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությունը գործարարության զարգացման գործընթացում | Տնտեսության և հասարակության զարգացում. ՀՊՏՀ Գիտաժողովի նյութեր Երևան 2018թ.: Էջ 21-25

Գագիկ Ասլանյան

Վարչատարածքային միավորումների ռազմավարական կառավարման հիմնահարցերը | Գիտաժողովի նյութեր, 1 ՀՊՏՀ – Եր.: Տնտեսագետ, 2015թ., էջ 44-50

Գագիկ Ասլանյան

Минимизация производственных затрат в отрасли с учетом научно-технического прогресса (на примере производства сварных труб). | Рукопись депонирована в ВИНИТИ, 19.04.84, N-2471-84 деп.

Գագիկ Ասլանյան

Модель планирования эксперимента в экономических исследованиях. | Proceedings of the fourth international symposium, System – Modelling – Control, Zakopane, Poland, Lodz,1979. - 0,3 p.p.