Գառնիկ Լևոնի Գրիգորյան
Կենսագրություն
Կրթություն
Երևանի պետական համալսարան

Գիտական աստիճան
Քիմիական գիտությունների դոկտոր
թեկնածուական - «Բենզոլի ֆոտոքիմիական օքսիդացումը գազային ֆազում» 1971 թ. Երևանի պետական համալսարան
դոկտորական - «Ջրածնի պերօքսիդով հարուցված հետերոգեն - հոմոգեն ռադիկալային ռեակցիաներ», 1989 թ., ֆիզիկական քիմիայի ինստիտուտ, Կիև

Աշխատանքային փորձ
20.02.1960 - 01.09.1960 թթ. կես հաստիքով լաբորանտ ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետում
01.07.1961 - 01.10.1963 թթ. ավագ քիմիկոս ՀՍՍՀ ԳԱ նուրբ օրգանական քիմիայի ինստիտուտում
01.10.1963 - 20.04.1994 թթ. կրտսեր գիտաշխատող, ավագ գիտաշխատող, առաջատար գիտաշխատող ՀՍՍՀ ԳԱ Քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտում 20.04.1994 թ-ից մինչ օրս պրոֆեսոր ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետում

Կարդացվող դասընթացներ
«Նյութի կառուցվածք», «Կատալիտիկ փոխարկումների դինամիկա», «Հետերոգեն ռեակցիաների կինետիկան և մեխանիզմը», «Հետազոտության ֆիզիկական եղանակները», «Քիմիական տեղափոխության ռեակցիաներ»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հետերոգեն պրոցեսներ, բարդ ռեակցիաների կինետիկա և մեխանիզմ, քիմիական տեղափոխության ռեակցիաներ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
INTAS, ANSEF, ISTC

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ Քիմիայի ֆակուլտետի և ՀՀ ԳԱԱ Քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտի գիտական խորհուրդների անդամ, ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի մրցույթային հանձնաժողովի նախագահ, ՀՀ ԳԱԱ Քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտի «Ընդհանուր քիմիա» քննական հանձնաժողովի նախագահ

Պարգևներ
ԵՊՀ ոսկե մեդալ

garnikg@ysu.am

Գառնիկ Լևոնի Գրիգորյան

Ավագ գիտաշխատող | Քիմիայի ֆակուլտետ - Անօրգանական քիմիայի գիտահետազոտական լաբորատորիա
 
 

Հոդված/Article

Григорян Г. Л., Бегларян А. А., Арутюнян А. Б., Петросян А. О., Саргсян М. П., Григорян К. М.

Нанесение наночастиц CuO на твердые носители химическим транспортом и их антибактериальная активность | Հայաստանի քիմիական հանդես, 2015թ․, 63, 3, 376-384 էջ

Գ. Ս. Գրիգորյան, Գ. Գ. Պետրոսյան, Գ. Լ. Գրիգորյան, Մ. Գ. Հարությունյան, Ս. Կ. Գրիգորյան

Комплекс купри-иона с лейцином как гомогенный катализатор распада гидропероксида кумола в водной среде (Կուպրի–իոնի կոմպլեքսը լեյցինի հետ որպես հոմոգեն կատալիզատոր կումոլի հիդրոպերօքսիդի քայքայման համար ջրային միջավայրում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2012 #1(227) էջ 26-31 (ռուսերեն) |

Ս. Կ. Գրիգորյան, Մ. Գ. Թոռչյան, Գ. Լ. Գրիգորյան, Ժ. Ի. Աբրահամյան

Получение алюмин¬аммониевых квасцов из алюминийсодержащих отходов (Ալյումին պարունակող թափոններից ալյումինամոնիումային շիբի ստացումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն,2011 #1, էջ 57-60 (ռուսերեն) |

Тадевосян Л. Г., Григорян Г. Л.

Условия эффективного химического переноса оксида цинка парами пероксида водорода | Сборник материалов. “II Международная конференция по химии и химической технологии”, Ереван, 13-17 сентября 2010, с. 145-147

Tohidi S. H., Grigoryan G. L., Sarkeziyan V. A., Ziaie F.

Effekt of concentration and thermal treatment on the properties of Sol-gel derived CuO/SiO2 nanostrukture | Iran. J. Chem Eng 2010, v.29, p. 105 - 112
1   2   3   4   5   6   7   8   9  |  Տեսնել բոլորը
 

Արտոնագիր/Patent

Առաքելովա Է., Ասատրյան Գ., Գրիգորյան Ֆ., Փարվանյան Վ., Գրիգորյան Գ., Թադևոսյան Լ., Բեգլարյան Հ., Ղազարյան Ս., Արսենյան Ֆ., Գասպարյան Հր., Ալոյան Ս.

Ցինկի օքսիդի շերտի նստեցման եղանակ | № 1966 A 2, 2007, էջ 5
 

Թեզիս/Thesis

Григорян Г. Л., Бегларян А. А., Арутюнян А. Б.

Низкотемпературный химический перенос серебра | IV Международная конференция по химии и химической технологии, 2015, 240-241 стр. |

Тадевосян Л. Г., Григорян Г. Л.

Изменения активности ZnО и ZnS в процессе химической транспортной реакции | Тезисы докладов. VI Международная научная конференция "Кинетика и механизм кристаллизации. Самоорганизация при фазообразо¬вании", Россия, Иваново, 21-24 сентября 2010, с. 134

Тадевосян Л. Г., Григорян Г. Л.

Влияние органических примесей на химический перенос оксида цинка | Материалы конференции. II научная конференция Армянского химического общества “Новые материалы и процессы”, Ереван-Горис, 4-8 октября 2010, с. 107