Գայանե Մամիկոնի Ղուկասյան
Կենսագրություն
Կրթությունը
1973 - 1978 թթ. Երևանի պետական համալսարանի կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, գերազանցության դիպլոմ

Գիտական կոչում
ֆիզմաթ. գիտությունների թեկնածու

Գիտական աստիճան
դոցենտ

Աշխատանքային կենսագրությունը
1978 - 1983 թթ. ԵՊՀ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, տեսական կիբեռնետիկայի լաբորատորիա, մաթեմատիկոս-ծրագրորդ
1983 - 1988 թթ. ԵՊՀ մեխանիկայի և մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, «Հոծ միջավայրի մեխանիկայի» ամբիոն, մաթեմատիկոս-ծրագրորդ
1988 - 2002 թթ. ԵՊՀ համակարգչային կենտրոն, մաթեմատիկոս-ծրագրորդ
2002 - 2007 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, «Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման» ամբիոն, ասիստենտ
2007 թ-ից այժմ ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, «Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման» ամբիոն, դոցենտ

Լեզուների իմացություն
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Համակարգչային հմտություններ
Windows, MsOffice, Mathematica, Delphi,Visual Basic, C++, SPSS, Eviews, SQL, HTML, Java Script, MatLab

Գիտական գործուղումներ
1987 թ. Չեխոսլովակիա, Բրատիսլավայի Կոմենսկու անվան համալսարան
1988 թ. Հունգարիա, Բուդապեշտի Էտվեշ Լորանդի անվան համալսարան
2009 թ. Լեհաստան, Լյուբլինի Մարի Կյուրի-Սկլոդովսկայայի անվան համալսարան
2010 թ. Սլովակիա, Կոշիցեի Տեխնիկական համալսարանի համակարգչային տեխնոլոգիաների ինստիտուտ
2010 թ. Գերմանիա, Կոբլենցի Լանդաուի անվան համալսարան
2013 թ. Լատվիա, Ռեզեկնեի համալսարան (Էրասմուս-Մունդուս ծրագիր)
Հետազոտությունների շրջանակը Թվային մեթոդներ, տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորում, տեղեկատվական համակարգերի կառավարում
Համագործակցությունը միջազգային կազմակերպությունների հետ
2006 - 2011 թթ. ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագիր, «ՀՀ համայնքների զարգացում» նախագիծ, ծրագրավորող
2007 - 2011 թթ. ՀՌՌԿ Հայաստանյան Կենտրոն, «Data Initiative», «CRRC/IFES Corruption Survey» - տվյալների արխիվավորման, ընտրանքի փորձագետ
2010 - 2013 թթ. «Սիվիլիթաս» հիմնադրամ, «Հանրայի կարծիքի ուսումնասիրություն» ծրագիր - տվյալների արխիվավորման, ընտրանքի փորձագետ
2009 - 2010 թթ. TEMPUS IV-ECESIS ծրագիր, «Էլեկտրոնային կառավարում», «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը կառավարման մեջ», «Համակարգային վերլուծության և արհեստական ինտելեկտի մեթոդները կառավարման մեջ», «Web-կողմնորոշված տեխնոլոգիաներ» աշխատանքային խմբերի անդամ URL: http://ecesis.ilab.pl/moodle/
2009 թ. TEMPUS IV-ECESIS աշխատաժողովի մասնակցություն (Լյուբլին, Լեհաստան), «Էլեկտրոնային կառավարում (նախագծում, մեթոդաբանություն, գործիքամիջոցներ, պլատֆորմներ)» դասընթացի վերապատրաստման հավաստագիր
2010 թ. TEMPUS IV-ECESIS աշխատաժողովի մասնակցություն (Կոշիցե, Սլովակիա), «Տեղեկատվական համակարգերի անվտանգություն» դասընթացի վերապատրաստման հավաստագիր
2010 թ. Ամառային Ակադեմիա (Կոբլենց, Գերմանիա), «Հետազոտական մեթոդները տեղեկատվական համակարգերում», «Համակարգային վերլուծություն և մաթեմատիկական մոդելավորում» դասընթացների վերապատրաստման հավաստագիր

Ընտանեկան դրությունը
ամուսնացած, 2 երեխա

Գայանե Մամիկոնի Ղուկասյան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Հ. Լ. Սարգսյան, Ա. Հ. Առաքելյան, Մ. Ա. Սահակյան, Ռ. Ա. Գևորգյան, Ա. Ա. Խառատյան, Ն. Ս. Քոչինյան, Գ. Պ. Տոնոյան, Գ. Մ. Ղուկասյան, Մ. Մ. Բունիաթյան, Ս. Հ. Սարգսյան

Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում | Ուս. ձեռնարկ, Զանգակ, Երևան, 2017թ., 288 էջ

Մ. Մ. Բունիաթյան, Գ. Մ. Ղուկասյան

Համակարգչային պրակտիկում | Ուս. ձեռնարկ: Նաիրի, 2016թ․, 120 էջ

Հ. Սարգսյան, Ա. Առաքելյան, Ա. Խառատյան, Ն. Քոչինյան, Գ.Ղուկասյան, Մ.Բունիաթյան, Գ. Տոնոյան

Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում | Ուսումնական ձեռնարկ Երևան 2009, 168 էջ |

Մ. Մ. Բունիաթյան, Գ.Մ. Ղուկասյան

VBA ծրագրավորում տնտեսագետների համար | Երևան, 2005թ.
 

Հոդված/Article

Gayane Ghukasyan, Vehanush Marukhyan

Residential electricity demand forecasting through artificial neural networks | Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները: 2017, էջ 31-33

Գայանե Ղուկասյան, Արմեն Ղազարյան

ՀՀ բանկերի կլաստերացումը և դասակարգումը Կոհոնենի նեյրոնային ցանցի միջոցով | Տնտեսության և հասարակության զարգացում. 21-րդ դարի մարտահրավերներ և հնարավորություններ: 2017, էջ 409-416 |

Վ. Ս. Մարուխյան, Ա․ Ս․ Խալաթյան, Ղուկասյան Գ. Մ. , Բունիաթյան Մ.

Առաջարկի և պահանջարկի փոխհարաբերության և հավասարակշռության Վալրասի մոդելի իրականացումը MS Excel միջավայրում | Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր, 2016, 13, 2, 221-225 էջ |

Մարուխյան Վ. Ս., Ղուկասյան Գ. Մ.

Մատակարարների ընտրության օպտիմալ քաղաքականության ներկայացումը մաթեմատիկական ծրագրավորման տեսանկյունից | Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2015, 164-173 էջ |

Մ.Սահակյան, Գ.Ղուկասյան

Ուսումնական հաստատությունների գործունեության հարաբերական արդյունավետության գնահատում | Ֆինանսներ և էկոնոմիկա Հայաստան, 7 (145), հուլիս, 2012, էջ 30-32 |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Առաքելյան Մ. , Ղուկասյան Գ., Պետրոսյան Ա.

Звуковые солитоны в размерно-квантованном полупроводнике | Тезисы 51 годичной научной конференции профессорско-препод. состава, аспирантов, соискателей и научных работников, 2001

Առաքելյան Մ. , Ղուկասյան Գ., Պետրոսյան Ա.

Численное компьютерное моделирование возникновения солитонов и закономерности их движения | Тезисы 51 годичной научной конференции профессорско-препод. состава, аспирантов, соискателей и научных работников, 2001

Սարգսյան Վ., Ղուկասյան Գ., Գրիգորյան Ա.

Optimum Designing a Recirculating Plate with Rectilinear Anisotropy | Second World Congress of Structural and Muldidisciplinary Optimization, Australia, 1997

Սարգսյան Վ. , Ղուկասյան Գ., Գրիգորյան Ա.

Оптимизация жесткости анизотропной неоднородной слоистой цилиндрической оболочки | Механика, Межвузовский сборник научных трудов, вып. 7, 1991. Ереван

Սարգսյան Վ. , Ղուկասյան Գ., Գրիգորյան Ա.

Об одной задаче оптималь-ного проектирования анизотропных неоднород-ных цилиндрических слоистых оболочек | Slovencky casopis, N 40, Vydava- telstvo Slovenskej akademe Vied, Bratislava, 1991
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը