Գևորգ Երվանդի Բաղդասարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1953 – 1958 թթ. Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետի մեխանիկայի բաժին

Գիտական աստիճան
թեկնածուական –«Գերձայնային գազով շրջհոսելիս անիզոտրոպ թաղանթների և սալերի կայունության խնդիրներ», 1964թ., ՍՍՀՄ Գիտությունների ակադեմիայի մեխանիկայի ինստիտուտ
դոկտորական – «Բարակ սալերի և թաղանթների մագնիսաառաձգականության հարցեր», 1978թ., Ուկրաինայի Գիտությունների ակադեմիայի մեխանիկայի ինստիտուտ
ՀՀ ԳԱԱ անդամություն – ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, 1990թ., ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, 1994թ.

Աշխատանքային փորձ
1958 - 1964 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտումի գիտաշխատող
1964 - 1979 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող
1979 - 1988 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտի մագնիսաառաձգականության բաժնի վարիչ
1986 - 1987 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտի տնօրեն
1983 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի մաթեմատիկական մեթոդների և մոդելավորման ամբիոնի պրոֆեսոր
1988 - 2001 թթ. նշված ամբիոնի վարիչ
1993 - 1995 թթ. ԵՊՀ կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի դեկան
1994 - 1998 թթ. Հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի ռեկտոր
1998 - 2002 թթ. ՀՀ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի նախագահ
2002 - 2007 թթ. ԵՊՀ ռեկտորի խորհրդական

Կարդացվող դասընթացներ
Սովորական դիֆերենցիալ հավասարումներ
Մասնակի ածանցյալներով հավասարումներ
Կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների ինտեգրալ ձևափոխություններ
Ալիքային պրոցեսների մաթեմատիկական մոդելավորում
Տատանումներ և կայունություն
Սինգուլյար ինտեգրալ հավասարումներ և դրանց կիրառությունը ֆիզիկական պրոցեսներում
Հոծ միջավայրերի և ֆիզիկական դաշտերի փոխազդեցության մաթեմատիկական մոդելավորում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Աշխատանքներն հիմնականում ընդգրկում են հոծ միջավայրի մեխանիկայի հետևյալ ոլորտները.
 • Տատանումներ և կայունություն: Այս ոլորտում առաջարկված են շերտավոր անիզոտրոպ սալերի և թաղանթների ոչ գծային ստիպողական, պարամետրական և ֆլատերային տատանումների հոտազոտման արդյունավետ հաշվարկային սխեմաներ և անալիտիկ մեթոդներ, որոնց կիրառմամբ ցույց է տրվել.
 • ստիպողական տատանումներում նոր տիպի ռեզոնանսների հանդես գալը` պայմանավորված ոչ գծայինությամբ հաշվառմամբ;
 • շրջհոսման մինչկրիտիկական արագությունների դեպքում ստացիոնար տատանումների գոյության հնարավորությունը;
 • ստորին կրիտիկական արագության գոյությունը և նրա մեծության հաշվման ուղիները:

  Կառուցված է հաղորդիչ բարակ մարմիններում փոխկապակցված մեխանիկական և էլեկտրամագնիսական պրոցեսների նկարագրման ու հետազոտման ընդհանուր տեսություն (համահեղինակներ Ս.Ա.Համբարձումյան և Մ.Վ.Բելուբեկյան): Ձևակերպված են մաթեմատիկական ֆիզիկայի համապատասխան նոր խնդիրների դրվածքները և այդ հիմքի վրա ի հայտ են բերված մի շարք նոր երևույթներ` պայմանավորված հոծ միջավայրերի և տարբեր բնույթի ֆիզիկական դաշտերի փոխազդեցությամբ: Դրանցից են.
 • պարամետրական ռեզոնանսի հնարավորության բացառումը;
 • վտանգավոր ֆլատերային տատանումների մարումը;
 • տատանման հաճախության էական մեծացումը;
 • ստիպողական տատանումների ամպլիտուդի էական փոքրացումը հաստատուն մագնիսական դաշտի օգնությամբ;
 • “մխոցային տեսության” հայտնի բանաձևի ընդհանրացումը;
 • ստիպողական և պարամետրական տիպի ռեզոնանսային տատանումների գրգռման հնարավորությունը ոչ ստացիոնար մագնիսական դաշտի օգնությամբ;
 • տարբեր բնույթի ստիպողական և պարամետրական տատանումների վարքի ղեկավարումը հաստատուն մագնիսական դաշտի միջոցով;
 • ոչ գծային մագնիսաառաձգական տատանումների ամպլիտուդա-հաճախականություն կապի օպտիմալ կառավարումը ստացիոնար մագնիսական դաշտի առկայությամբ, և այլն:
 • Կատարված է նաև ստացված հիմնական տեսական արդյունքների փորձնական ստուգումը: Այս հետազոտությունները և նրանց արդյունքները հիմք են հանդիսացել նրա երեք մենագրությունների համար, որոնք լույս են տեսել Մոսկվայում ՙՆաուկա՚ հրատարակչության կողմից 1977 և 1996 թ. (համահեղինակներ Ս.Ա.Համբարձումյան, Մ.Վ.Բելուբեկյան և Ս.Ա.Համբարձումյան) և Երևանում ԵՊՀ հրատարակչության կողմից 1999 թվականին:
 • Ալիքային պրոցեսներ: Այս ոլորտում մշակվել են պյեզոմագնիսական և մագնիսաստրիկցիոն միջավայրերում մագնիսաակուստիկ փոխկապակցված ալիքների տարածման հետազոտման տեսական հիմքերը:
 • Ապացուցվել է պյեզոմագնիսական (կամ մագնիսաստրիկցիոն) էֆեկտով պայմանավորված սահքի մակերևութային և ճեղքային նոր տիպի ալիքների գրգռման հնարավորությունը:
 • Հայտնաբերված է նաև ուղեկցվող մակերևութային տատնումների գոյության հնարավորությունը, որը թույլ է տալիս ակուստիկ ալիքները մի պյեզոմագնիսական միջավայրից հաղոդել մի այլ պյեզոմագնիսական միջավայր` առանց մեխանիկական կոնտակտի:
 • Առաջարկված են ստացիոնար և ոչ ստացիոնար մագնիսական դաշտերում գտնվող գերհաղորդիչ և մագնիսապես փափուկ ֆերոմագնիսական մարմինների, մասնավորապես բարակ սալերի ամրության, կայունության և տատանումների պրակտիկ նշանակություն ունեցող կարևոր խնդիրների մաթեմատիկական մոդելավորման և լուծման մեթոդներ: Այս հետազոտությունները և նրանց արդյունքները հիմք են հանդիսացել նրա չորրորդ մենագրության համար, որը լույս է տեսել Երևանում ԵՊՀ հրատարակչության կողմից 2006 թվականին: (համահեղինակ Զ.Ն.Դանոյան):
 • Կարևոր արդյունքներ են ստացվել նաև մագնիսական դաշտի ազդեցության տակ դեֆեկտ պարունակող մարմինների ամրության և քայքայման վերաբերյալ: Ցույց է տրված, որ մագնիսաառաձգական լարումները և ինդուկցված մագնիսական դաշտն ունեն արմատի տիպի եզակիություն ճաքի ծայրում: Որոշված է նշված մեծությունների կոնցենտրացիայի գործակիցը կախված նյութի ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները բնորոշող պարամետրերից` այդ թվում տարածության նյութի մագնիսաստրիկցիայի գործակիցներից և արտաքին մագնիսական դաշտի լարվածության մեծությունից:
 • Ճաքերով հոսանքակիր սալի լարվածադեֆորմացիոն վիճակի ուսումնասիրմանը նվիրված հետազոտությունում ցույց է տրված, որ ջոուլյան տաքացման հետևանքով ճաքերի շրջակայքում ջերմաստիճանը դառնում է խիստ անհամասեռ և այն էապես կախված է ճաքերի դասավորվածություններից և չափերից: Ցույց է տրված, որ ճաքերի շրջակայքում առաջանում են սեղմող լարումներ, որոնք էլ իրենց հերթին, կարող են բերել դիտարկվող սալերի լոկալ անկայունություն:
 • Ուսումնասիրված է ճաքերով հոսանքակիր սալում ալիքների դիֆրակցիայի խնդիրը: Հարցը բերված է ռեգուլյար մաս ունեցող կորիզով սինգուլյար ինտեգրալ հավասարումների համակարգի լուծմանը: Համակարգը լուծվել է թվային մեթոդով: Ստացված թվային լուծումների անալիզը ցույց է տվել, որ ա) ծռող մոմենտի ինտենսիվության գործակիցը մոնոտոն նվազող ֆունկցիա է հոսանքի խտությունից և բ) բավականին փոքր խտությամբ էլեկտրական հոսանքը կարող է շոշափելի ազդեցություն ունենալ ճաքի շրջակայքում մագնիսաառաձգական լարումների վարքի վրա:

  Մասնակցությունը դրամաշնորհների
  FP7 Exchange grant 2012 – 2014

  Լեզուներ
  Հայերեն (մայրենի լեզու), ռուսերեն (ազատ), անգլերեն (կարդում եմ)

  Մասնագիտական անդամակցություն
  ՀՀ ԳԱԱ «Զեկույցներ» հանդես, «ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկա ամսագիր», Լվովում հրատարակվող «Математические методы и физико-механические поля» ամսագիր, «Հայկական բանակ» հանդես, «Տեսական և կիրառական մեխանիկայի ռուսական ազգային կոմիտեի» անդամ, «ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտի գիտական խորհդի» անդամ, «Մեխանիկայի գծով դիսերտացիաների պաշտպանության խորհրդի» անդամ, «ԵՊՀ ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի խորհրդի»անդամ, «ԵՊՀ գիտական խորհրդի» անդամ, «ԵՊՀ կառավարման խորհրդի» անդամ

  Պարգևներ
  ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության ոսկե մեդալ
  ՀՀ կրթության եւ գիտության նախարարության Խ. Աբովյանի անվան ոսկե մեդալ
  ՀՀ ԳԱԱ Վաստակագիր
  ՀՀ վարչապետի ոսկե մեդալ
  ՀՀ Գիտության վաստակավոր գործիչ

  gevorgb@ysu.am
  (+374 10) 55-29-64
 • Գևորգ Երվանդի Բաղդասարյան

  ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, պրոֆեսոր | Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ - Թվային անալիզի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
   
   

  Գիրք/Book

  G. Baghdasaryan, M. Mikilyan

  Effects of Magnetoelastic Interactions in Conductive Plates and Shells | Springer. 2016, 289 p.

  Г.Е.Багдасарян, З.Н.Даноян, Э.О.Даноян

  Об определении численных значений констант магнитострикции | Доклады НАН Армении, т.110, #4, 2010, т.110, #4

  Baghdasaryan G., Mikilyan M., Marzocca P.

  On the Stability of Flexible Orthotropic Rectangular Plate in Supersonic Flow: Amplitude-Speed Dependency in Pre- and Post- Critical Flight Conditions. | J. Aerosp. Eng., 10.1061/(ASCE)AS.1943-5525.0000246 (Jul. 21, 2012)

  G.E. Baghdasaryan, Z.N.Danoyan

  Electromagnetoelastic waves | Monograph, Yerevan, Editorial Board of Yerevan State University, 2006, 493p. (in Russian)

  G. Y. Baghdasaryan

  Vibrations and Stability of Magnetoelastic Systems | Monograph, Yerevan, Editorial Board of Yerevan State University, 1999, 435p.

  G. Y. Baghdasaryan, S.A. Ambartsumyan

  Electroconductive Plates and Shells in Magnetic Field | Monograph, Moscow, Nauka, 1996, 288p. (in Russian)

  Bagdasaryan G.Y., Danoyan E.H.

  Vibrations and stability of twolayered magnetostrictive plates | Proceedings of International Simposium SPIE՞s «Smart Structur and Materials» ,San-Diego, USA,1995

  G.E. Baghdasaryan

  Fourier Series | Monograph, Yerevan, Editorial Board of Yerevan State Polytechnic Institute, Yerevan, 1982 (in Armenian)

  G.E. Baghdasaryan

  Operator Expansions | Monograph, Yerevan, Editorial Board of Yerevan State Polytechnic Institute, Yerevan, 1982 (in Armenian)

  G. Y. Baghdasaryan, M.V. Belubekyan, S.A. Ambartsumyan

  Magnetoelasticity of Thin Shells and Plates | Monograph, Moscow, Nauka, 1977, 288p. (in Russian)

  Г.Е.Багдасарян, В.Ц.Гнуни

  Резонанс в вынужденных нелинейных колебаниях анизотропных оболочек | Изв.АН Арм.ССР, Серия физ. мат.н. 1961, т.XIV, N1

  Г.Е.Багдасарян, В.Ц.Гнуни

  К теории динамической устойчивости анизотропных оболочек вращения | Изв.АН Арм.ССР, Серия физ. мат.н. 1960, т.XIII, N5
   

  Հոդված/Article

  Багдасарян Г. Е., Даноян Э. А., Микилян М. А

  Возбуждение резонансных колебаний параметрического типа в трехслойной магнитострикционной пластинке при помощи гармонического во времени магнитного поля | ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր, Մեխանիկա, 2018, 71 N 2, էջ 28-36

  Багдасарян Г. Е., Даноян Э.А.

  Основные уравнения и граничные условия колебаний и устойчивости трехслойных магнитострикционных пластин в поперечном магнитном поле | ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր, Մեխանիկա, 2018, 71 N 1, էջ 31-46

  Г. Е. Багдасарян, Э. А. Даноян, М. А. Микилян

  Колебания и статическая устойчивость трехслойных магнитострикционных пластин под действием магнитного поля | ՀՀ ԳԱԱ զեկույցներ, 2018, 118 N 1, էջ 72-81

  Багдасарян Г. Е., Даноян Э. А., Микилян М. А.

  Математическое моделирование магнитоупугих колебаний композиционных двухслойных пластин с магнитострикционным слоем | ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր, Մեխանիկա, 2018, 71 N 4, էջ 30-43

  С. Л. Саакян, Г. Е. Багдасарян

  Вопросы колебания коаксиальных цилиндрических оболочек, частично заполненных жидкостью | Доклады НАН РА. 2015, 115, 3, стр. 209-217

  Գևորգ Բաղդասարյան

  Դատարանում մեղադրանքի փոփոխման սահմաններն ու դրա նկատմամբ դատական վերահսկողությունը | Պետություն և իրավունք, N 1 (67), Երևան, 2015, էջեր 14-23 |

  Г.Е.Багдасарян, М.А.Микилян, Р.О.Сагоян, Г.С.Григорян

  Флаттер гибкой пластинки в неоднородном темперетурном поле | Изв. НАН РА, Механика, 2012, 65 N4, c. 33-54

  Г.Е.Багдасарян, С.А.Марухян

  Вынужденные поперечные колебания частично заполненной жидкостью цилиндрической оболочки под действием продольной гармонической силы | В книге «Актуальные проблемы механики сплошной среды», посвященной столетию академика Нагуша Х. Арутюняна, Ереван, 2012, Том 1. с.99-103

  Г.Е.Багдасарян

  Регулирование нелинейных вынужденных и параметрических колебаний идеально проводящей пластинки магнитным полем | В книге «Актуальные проблемы механики сплошной среды», посвященной столетию академика Нагуша Х. Арутюняна, Ереван, 2012

  G.Y.Baghdasaryan, D.J.Hasanyan

  Resonant magneto-electric effect in a layered magnetostrictive and piezoelectric composite structure | In Book: Problems of Mechanics Deformable Solid Body, Yerevan, 2012, pp.88-100

  G.Y.Baghdasaryan, D.J.Hasanyan

  Resonant magneto-electric effect in a layered magnetostrictive and piezoelectric composite structure | In Book: Problems of Mechanics Deformable Solid Body, Yerevan, 2012, pp.88-100

  Г.Е.Багдасарян, З.Н.Даноян, М.А.Микилян

  Собственные и вынужденные нелинейные колебания идеально проводящей пластинки в наклонном магнитном поле | В книге “Проблемы механики деформируемого твердого тела”, Ереван, 2012, с.75-87

  Г.Е.Багдасарян, М.А.Микилян, Р.О.Сагоян

  Термоупругая устойчивость удлиненной прямоугольной пластинки в сверхзвуковом потоке газа | Изв. НАН РА, Механика, 2011, 64 N4, с.51-67

  Г.Е.Багдасарян , С.А.Марухян

  Колебания защемленной по торцам цилиндрической оболочки, частично заполненной жидкостью | Труд. VII меж. конф «Проблемы. динамики взаимодействия деформируемых сред» 2011. С.78-84

  Г.Е.Багдасарян, С.Марухян

  Динамическое поведение коаксиальных цилиндрических оболочек с зазором, частично заполненным жидкостью | Известия НАН РА, Механика, 2011, т.62, #3, с.13-25

  G.Y.Bagdasaryan, M.A.Mikilyan, R.O.Saghoyan , P.Marzocca

  Thermoelstic stability of flexible plates in supersonic gas flow | «The Ninth International Congress on Thermal Stresses and Related Topics» ISBN 0-9721257-2-8. Budapest, Hungary, 2011, Vol. 2, pp.603-608

  G.Y.Baghdasaryan

  Existence and propagation character of spatial spin surface waves | ISSN 1816-1545 Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, Львив, 2011, вип. 13, c.9-20

  Г.Е.Багдасарян, С.Марухян

  Колебания и устойчивость коаксиальных цилиндрических оболочек с зазором, частично заполненным жидкостью | Сборник научных трудов международной конференции «Актуальные проблемы механики сплошной среды», 2010, т.1, с. 113-118

  Г.Е.Багдасарян, М.А.Микилян, Р.О.Сагоян

  Нелинейный флаттер ортотропной прямоугольной пластинки | Сборник научных трудов международной конференции «Актуальные проблемы механики сплошной среды», 2010, т.1, с. 118-123

  Г. Е. Багдасарян, З. Н. Даноян, Э. А. Даноян

  Об определении численных значений констант магнитнострикции | Доклады НАН Армении, 2010, т. 110 № 4. с. 367-375

  G.Y.Baghdasaryan, M.A.Mikilyan

  Mathematical Modeling of Thermomagnetoelastic Stability of Superconductive Cylindrical Shell | Annual Conference of RAU. 2009

  G.Y.Baghdasaryan, M.A.Mikilyan, P.Marzocca

  Thermoelastic stability of superconductive shell in a uniform magnetic field | «The Eighth International Congress on Thermal Stresses» (Editors: M.Ostoja-Starzewski, P.Marzocca), ISBN 10:0615282334; ISBN 13: 978-0-615-28233-6. Champaign, Illinois, 2009, pp.51-55

  G.Y.Baghdasaryan, M.A.Mikilyan

  Buckling of Ferromagnetic Cylindrical Shell under the Action of Thermal and Magentic Fields of Constant Electric Current | Journal of Thermal Stresses, 2009, vol.1-2, p.135-148

  Г.Е.Багдасарян

  Cуществование и характер распространения пространственных спиновых поверхностных волн в ферромагнетиках | Изв.АН РА, Физика, 2009, #6, с.405-416

  G.Y.Baghdasaryan, A.Nahapetyan, D.Hasanyan

  Influence of Casimir and Electromagnetic Forces on MEMS | 2008 ASME International Mechanical Engineering Congress & Exposition, Boston, MA, USA

  Г.Е.Багдасарян, З.Н.Даноян, Г.А.Манукян, Л.А.Атоян

  Отражение спиновых (магнитных) волн от границы ферромагнитного полупространства. Труды международной конференции | «Проблемы динамики взаимодействия деформируемых сред», 21-26 Сентябрь, Горис-Степанакерт, 2008г., стр. 115-121

  Багдасарян Г.Е., Асанян Д.Д., Даноян З.Н., Даноян Э.А., Саакян С.Л.

  Поверхностные спиновые волны в ферромагнитном полупространстве с учетом обменных взаимодействий | Проблемы динамики взаимодействия деформируемых сред (Труды международной конференции, сентябрь 21-26, Горис-Степанакерт, 2008), Ереван, Институт механики НАН РА, 2008, стр. 110-114

  Г.Е. Багдасарян, З.Н Даноян, Д.Д. Асанян, С.Л. Саакян

  Распространение поверхностных взаимосвязанных упругих и спиновых волн в кусочно-однородной ферромагнитной среде | В сб. Проблемы механики деформируемого твердого тела (Посвящается 85-летию академика НАН Армении С.А. Амбарцумяна), Ереван, 2007, стр. 67-73

  Багдасарян Г.Е., Асанян Д.Д., Саакян С.Л.

  Распространение взаимосвязанных упругих и спиновых волн в кусочно-однородной ферромагнитной среде | Институт Механики НАН Армении, Ереван, 2002, стр. 48-60

  Hasanyan D.J., Bagdasaryan G.E., Danoyan Z.N., Sahakyan S.L.

  Vibration of Piecewise Homogeneous Ferromagnetic Space with a Crack | Conversion Potential of Armenia and ISTC Programs. International Seminar 2-7 October 2000, Proceedings, Yerevan, part I, p.p. 89-93

  Асанян Д.Д., Багдасарян Г.Е., Саакян С.Л.

  Поверхностные спиновые волны в слоистых средах | Информационные Технологии и Управление, 3, (Материалы Международной Конференции «Прикладные и Математические Аспекты Естествознания»), Ереван, «Ноян тапан», 1999), стр. 34-44

  Асанян Д.Д, Багдасарян Г.Е., Саакян С.Л.

  Магнитоакустические волны в ферромагнетиках с учетом вращательных движений частиц | Сборник научных трудов (конференции, посвященной 90-летию со дня рождения профессоров Т.Т.Хачатряна и О.М.Сапонджяна, состоявшейся 23-24 октября 1998г.), Ереван, 1999, стр. 41-45

  Багдасарян Г. Е., Даноян Э. А.

  Математическое моделирование колебаний двухлойных магнитострикционной пластин | Изв. АН России, МТТ, № 3, 1992, с. 87-94

  Багдасарян Г. Е., Даноян Э. А.

  Неустойчивость пластинки, обусловленная магнитострикционным эфектом | В кн.: «Проблемы динамики взаимодействия деформиремых сред». Ер., изд. АН Арм. ССР, 1990, c. 45-49

  Գ. Ե. Բաղդասարյան, Զ. Ն. Դանոյան, Լ. Ա. Սանոյան

  Основные уравнения и соотношения плоской задачи магнитоупругости пьезомагнитных сред (Պյեզոմագնիսական միջավայրերի մագնիսաառաձգականության հարթ խնդրի հիմնական հավասարումներն և առնչությունները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #2, էջ 47-55 (ռուսերեն) |

  Գ. Ե. Բաղդասարյան

  Об уравнениях магнитоупруюсти тонких пластин в постоянном магнитном поле (Հաստատուն մագնիսական դաշտում գտնվող բարակ սալերի մագնիսաառաձգականության հավասարումների մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1983, #3, էջ 47-52 (ռուսերեն) |

  Г.Е.Багдасарян

  Об устойчивости ортотропной пластинки в сверхзвуковом потоке | Изв.АН Арм.ССР, Серия физ. мат.н. 1961, т.XIV, N5,с.21-30
   

  Թեզիս/Thesis

  Д.Д. Асанян, Г.Е. Багдасарян, З.Н. Даноян, С.Л. Саакян

  Колебание кусочно-однородного ферромагнитного пространства с трещиной | Конверсионный потенциал Армении и программы МНТЦ (Международный семинар, 2-7 октября 2000г.), Тезисы докладов, Ереван, 2000, стр.23

  Багдасарян Г. Е., Даноян Э. А.

  Изгибные колебания двухслойной магнитострикционной пластинки, вызванные нестационарным магнитным полем | III Всесоюзная конференция «Механика неоднородных структур», тез. докл., Львов, 1991, с. 18