Գոհար Ռազմիկի Գարեյան
Կենսագրություն
Կրթությունը
1974 - 1979 թթ. ԵՊՀ երկրաբանական ֆակուլտետ
1985 - 1989 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա` երկրաբանություն, մետաղային և ոչ մետաղային հանքավայրերի որոնում և հետախուզում

Գիտական աստիճան
2014 թ. Երկրաբանական գիտությունների թեկնածու
Թեմա՝ «Ոսկու հանքավայրերի ծավալային լիթոերկրաքիմիական մոդելավորումը որպես նրանց երկրաքիմիական որոնումների մեթոդական հիմք», ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձը
1979 - 2001 թթ. ԵՊՀ օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման ամբիոնի ավագ լաբորանտ
2001 - 2014 թթ. ԵՊՀ օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման ամբիոնի դասախոս
2014 թ. սեպտեմբերից առ այսօր ԵՊՀ օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Որոնումների երկրաքիմիական մեթոդներ
Հանքային դաշտերի ու հանքավայրերի կառուցվածքները
Կառուցվածքային երկրաբանություն և երկրաբանական քարտեզագրություն
Հանքային հումքի տնտեսագիտություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն (բավարար), անգլերեն (բավարար)

goharg@ysu.am

Գոհար Ռազմիկի Գարեյան

Ասիստենտ | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Ռեգիոնալ երկրաբանության և օգտակար հանածոների հետախուզման ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Григорян С.В., Адамян А.З., Гареян Г.Р.

О методике оценки литогеохимических аномалий при поисках золоторудных месторождений | Изв. НАН РА, Науки о Земле, 2009, т. 62, N 3, с. 23-27
 

Հոդված/Article

А. С. Бальян, Г. Р. Гареян

Экологические аспекты влияния горнодобывающей промышленности на окружающую среду (на примере республики Армения) | Современная экология: образование, наука, практика. 2017, стр. 408-413 |

G. Gareyan, S. V. Grigoryan, A. Z. Adamyan, L. V. Harutyunyan, M. E. Kirakosyan

Methodology of LithoGeochimical Exploration for Gold Mines as a Factor for Sustainable Development of the Mining Industry | ՀՀ ԳԱԱ էլեկտրոնային ամսագիր, բնական գիտություններ: 2015թ․1 (24), 51-55 էջ |

Գարեյան Գ. Ռ.

Տարբեր ֆորմացիոն պատկանելիության ոսկու հանքավայրերի լիթոերկրաքիմիական պսակների զարգացման օրինաչափությունները | «Երկրաբանության, աշխարհագրության և էկոլոգիայի արդի հիմնախնդիրները » Դոցենտ Էդ. Խ. Խարազյանի ծն. 70-ամ. նվ. գիտաժողովի գիտական աշխատությունների ժողովածու : Երևան, ԵՊՀ, 2012թ., նոյեմբերի 14-16 : Երևան : « Տիգրան Մեծ » հրատ., 2014, 320 էջ, էջ 54-64

Григорян С. В., Арутюнян Л. В., Гареян Г. Р., Хайретдинов И.

Эколого – геохимическая оценка выщелачивания золота при разработке золоторудных месторождений | Образование и наука в АРЦАХЕ, 2013, N 3-4, с. 143-146

Գ. Ռ. Գարեյան

Опыт литогеохимических поисков золотого оруденения (на примере Пхрутского рудного поля) (Ոսկու հանքայնացման լիթոերկրաքիմիական որոնումների փորձը (Փխրուտի հանքային դաշտի օրինակով)) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, #1(224), էջ 16-19 (ռուսերեն) |